• Guide

Bygglov - ansökan

När du ska bygga nytt, bygga om, riva eller ändra användningen av din lokal behöver du söka bygglov från kommunen. Du behöver även bygglov för skyltar och ljus­anordningar. Handläggnings­tiden är normalt tio veckor efter att en komplett ansökan kommit in.

När behöver du bygglov?

Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar både i den bebyggda och obebyggda miljön. Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov. I andra fall behöver du göra en bygganmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. Det finns också åtgärder som varken kräver ansökan eller bygganmälan.

För att ta reda på mer information om vad som gäller för ditt projekt kan du börja med att besöka sidan Åtgärder.

Innan du ansöker

Innan du ansöker om bygglov behöver du ta reda på om vad som är möjligt att göra på platsen. Du behöver ta fram olika typer av handlingar och utse en kontrollansvarig. Förbered dig också genom att ta del av hur hela bygglovsprocessen ser ut, från planering till slutbesked.

Du kan behöva andra tillstånd Visa Dölj

Du kan behöva andra tillstånd. Ska du exempelvis använda en offentlig plats för en byggetablering eller bygga ett trädäck behöver du ansöka om tillstånd för att använda offentlig plats hos polisen. Du hittar mer information i Solna stads tillståndsguide.

Undersök vad som är möjligt på platsen Visa Dölj

Vill du uppföra eller ändra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformning och anpassning av byggnaden till omgivningen, grannar och gällande plan­bestämmelser. I områden som omfattas av detaljplan finns det reglerat hur bebyggelsen får utformas med avseende på exempelvis storlek, placering och höjd.

Ta fram underlag Visa Dölj

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan behöver du ta fram olika handlingar. Ritningar ska vara fackmanna­mässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vit bakgrund.

Dubbelkolla att dina ritningar är skalenliga och att alla mått står med. Kontrollera med en linjal innan du skickar in dem. Kom ihåg att måttsätta det du ska bygga.

Här hittar du mer information om vilka handlingar som ska in.

Utse en kontrollansvarig Visa Dölj

Innan du ansöker behöver du utse en kontrollansvarig, KA. Den kontroll­ansvarige ska medverka till att bygglag­stiftningens krav uppfylls och ska bland annat hjälpa dig att upprätta förslag på kontrollplan, se till att kontroll­planen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Mer information om kontroll­ansvar och listor över certifierade kontroll­ansvariga finns på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansök och lämna bilagor

Skicka in din ansökan och bifoga ritningar och handlingar som vi behöver. Tänk på att en komplett ansökan förkortar handläggnings­tiden och att ritningarna ska vara fackmanna­mässiga.

E-tjänster och blanketter Visa Dölj

Blankett för bygglovs­ansökan hittar du här Bygglov - ansökan Länk till annan webbplats. - Andra relevanta blanketter finns i vår Självserviceportal Länk till annan webbplats..

Avgifter Visa Dölj

Avgiften för bygglov tas normalt ut i samband med beslut om lov. I avgiften ingår då kostnaden för handlägg­ningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked.

Vad det kostar att få ett bygglov beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga eller hur stort du ska bygga.

Här hittar du mer information om avgifter.

När ansökan kommit in

När vi har fått in din ansökan skickar vi en bekräftelse till dig att vi har mottagit din ansökan. Det tar cirka tio dagar. Om du inte är fastighets­ägare, skickar vi även bekräftelse till ägaren.

Ibland måste du komplettera eller ändra något i din ansökan, i så fall kontaktar vi dig.

Handläggningstid Visa Dölj

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handlägg­ningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså tjugo veckor totalt.

Om din åtgärd kräver en anmälan ska du få beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handlägg­ningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om vi inte klarar att hålla handlägg­ningstiden i ditt ärende har du rätt till avgifts­reducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om du har rätt till avgifts­reducering kommer du att se det i ditt beslut.

Faktorer som påverkar handläggningstiden Visa Dölj

  • Att din bygglovsansökan är komplett.
  • Att det finns en detaljplan över området.
  • Att den planerade åtgärden avviker mot gällande detaljplan. I så fall måste grannar och andra som berörs få möjligheten att yttra sig. Ibland måste ärendet även beslutas av Byggnads­nämnden som har sammanträde en gång per månad.
  • Att åtgärden som ansökan gäller är utformad på lämpligt sätt.
  • Ärendets svårighetsgrad.
  • Arbetsbelastningen på avdelningen.

Hur bedömer staden ansökan Visa Dölj

Staden granskar och kontrollerar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

När du har fått bygglov

När ditt bygglov är beviljat får du ett beslut från kommunen. Läs noga igenom vad som gäller för ditt lov. Innan projekt- och byggstart behöver du få ett startbesked. I de flesta fall får du startbeskedet efter att du haft ett tekniskt samråd med kommunen. Vid enklare ärenden, t.ex. för en mindre tillbyggnad eller fasadändring, kan du få start­beskedet samtidigt som bygglovet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad