Arbete mot vålds­bejakande extremism och radikali­sering

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Radikalisering är en process som leder till att en individ gradvis accepterar våld och andra olagliga metoder i syfte att främja ett ideologiskt mål.

Intern och extern samverkan

Solna stad har en samverkansgrupp för samordningen av arbetet mot radikalisering och extremism med representanter från social-, barn och ungdoms- och kultur och fritidsförvaltningarna, samt stadslednings­förvaltningen.

I gruppen ingår också stadens kontaktperson för den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och polisen. Samverkan sker också med kommunala bolag och stiftelser.

Informationsmaterial Visa Dölj

Informationsmaterial om våldsbejakande extremism och radikalisering

Solna stad har tagit fram ett informationsmaterial som tar upp den våldsbejakande extremistiska autonoma miljön, den våldsbejakande extremistiska vit-makt miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön. Det syftar till att försöka tydliggöra de ofta komplexa och mångfacetterade begreppen förknippade med detta ämne, och att ge dig en ökad kunskap om de olika extremistmiljöernas ideologier och symbolvärldar.

Materialet tar också upp Solna stads preventiva och reaktiva arbete, både som enskild kommun och i samarbete med andra aktörer. Du kan enkelt navigera mellan de olika avsnitten i presentationen. En del bilder erbjuder mer information om du klickar på dem. Följ bara anvisningarna för att ta fram och ta bort den kompletterande informationen.

En introduktion i våldsbejakande extremism och radikalisering Powerpoint, 16 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad