Internationella kommitten

Internationella kommittén är ett politiskt sammansatt beredningsorgan till kommunstyrelsen som regelmässigt ska kunna fungera som rådgivande och stödjande instans inom det internationella området.

Kommitténs uppdrag läggs fast i direktiv som beslutas av kommunstyrelsen. Kommittén ska stödja, stimulera, främja, kunskapsutveckla och följa det internationella arbetet i staden. Den utövar också värdskap vid internationella besök i staden.

Solna stads internationella arbete är en av de tvärsektoriella frågor som integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens måluppfyllelse.

Det internationella arbetet ska huvudsakligen användas som en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Genom att göra internationella jämförelser och identifiera goda exempel skapas förutsättningar för att lära av andra och samarbeta kring gemensamma utmaningar. Det internationella utbytet är även ett verktyg för att rusta barn och ungdomar för en framtid i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser.

Inom ramen för EU-samarbetet finns rika möjligheter att bedriva målinriktad verksamhetsutveckling tillsammans med europeiska partners.

Ledamöter i internationella kommitten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad