Ett ärendes gång

Vad händer när ett ärende kommer in till Solna stad? Ett ärende kan vara till exempel ett förslag, en ansökan eller en synpunkt.

Så här ser processen ut i korthet:

En handling kommer till Solna stad

Handlingen kan komma från en myndighet, ett företag eller en privatperson. Det kan också vara en handling som skrivits av en tjänsteman eller kommer från någon annan nämnd i staden.

Registrering

Handlingen registreras i ett diarium. Om handlingen tillhör ett befintligt ärende har den ett ärendenummer och finns redan registrerad.

Ärendet bereds

Om synpunkter behövs från en annan instans skickas en remiss. I enklare ärenden kan tjänstemannen fatta beslut. Det framgår av respektive nämnds delegationsordning vad tjänstemän får fatta beslut om. I andra fall tar tjänstemannen fram ett underlag som sammanställer ärendet och ger förslag till beslut.

Sammanträde, beslut och protokoll

När ärendet är färdigberett tas det upp på föredragningslista till den politiska nämnden. Nämnden beslutar i ärendet och ett protokoll skrivs. Protokollet ska därefter justeras och anslås på stadens officiella anslagstavla.

Expediering

När beslut har fattats i ärendet expedieras (översänds) beslutet.

Genomförande och arkivering

När ärendet är klart verkställs beslutet. Ärendet kan sedan avslutas och arkiveras.

Överklaga beslut

Läs mer om att överklaga ett beslut.

Kontakta oss

Senast uppdaterad