Krisledning och samverkan

Vid en kris eller en extraordinär händelse har Solna stad en särskild organisation och beredskap. Staden samverkar med andra aktörer som räddningstjänst, frivilligorganisationer samt andra kommuner och myndigheter.

Krishantering i Solna stad

Solna stad har ett lokalt geografiskt områdesansvar i händelse av en krissituation eller en extraordinär händelse. Hur staden ska arbeta och organisera sig under en kris beskrivs i en övergripande krishanteringsplan, som fastställs för varje ny mandatperiod. Nämnderna fastställer därefter egna krishanteringsplaner för respektive förvaltning. Planerna anger målinriktning, ansvar och organisation för krishantering, men också för att förebygga störningar, olyckor och krishändelser.

Krisledning Visa Dölj

Beroende på krisens omfattning och konsekvenser organiseras krisledningen på antingen central nivå eller inom den förvaltning och nämnd som berörs. Kommunstyrelsen är ansvarig krisledningsnämnd vid höjd beredskap.

Handlingsplan för krisberedskap Solna stad 2024-2026. Pdf, 279 kB, öppnas i nytt fönster.

Krisledningsplan Solna stad 2024-2026. Pdf, 242 kB, öppnas i nytt fönster.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Grunden för krishanteringsplanerna utgörs av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) som genomförs såväl övergripande för staden, som för respektive förvaltning och bolag. Detta arbete genomförs årligen och syftar till att kontinuerligt ta fram åtgärder för att minska risken och sårbarheten för kriser och extraordinära händelser.

POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. POSOM kan kallas in vid större olyckshändelser och katastrofer där samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

Samverkan Visa Dölj

Samverkan mellan förvaltningar, bolag och andra aktörer som är inblandade i arbetet med krishantering är viktigt. Vid en kris kan samverkan handla till exempel om att upprätta samband med berörda aktörer och dela lägesrapporter eller utbyta resurser och samordna psykiskt och socialt omhändertagande.

Samverkan Stockholmsregionen

Solna stad deltar tillsammans med alla kommuner i Stockholms län i Samverkan Stockholmsregionen.

Aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen är kommunerna i Stockholms län, Kustbevakningen Region Nord-Ost, Länsstyrelsen i Stockholm, Försvarsmakten Militärregion Mitt, Polisen Region Stockholm, SOS Alarm, Stockholms hamnar, Stockholms läns landsting, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, Brandkåren Attunda, och Trafikverket. Arbetet sker i nära samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs mer på Samverkan Stockholmsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad