Trygg stadsmiljö

Solna stad vill skapa en tryggare och säkrare miljö för dig som bor, arbetar eller vistas i Solna, oavsett årstid och tid på dygnet.

Vi som arbetar för din trygghet är Solna stad, polisen, räddningstjänsten, landstinget och andra myndigheter och organisationer i samverkan med föreningslivet och samhället i övrigt.

Solnas verksamheter arbetar för säkerheten

Varje verksamhet i staden ansvarar för sitt eget brandskydd och för att förhindra och begränsa olyckor.

Storstockholms brandförsvar rycker ut när det brinner

Om det börjar brinna är det Stockholms brandförsvar som räddar olycksdrabbade, släcker och sanerar. Det är även de som sköter myndighetstillsynen av brandskydd.

Solna stads trygghetsstrategi

Solna ska vara en trygg stad för alla. Stadens trygghetsstrategi beskriver hur staden ska arbeta och samverka för att skapa trygghet och motverka brott, med inriktning på barn och unga. Den gäller för åren 2024–2026.

Ta del av trygghetsstrategin Pdf, 245 kB, öppnas i nytt fönster..

Samverkan mellan Solna stad och polisen Visa Dölj

En ny samverkansöverenskommelse mellan Solna stad, Sundbybergs stad och Polisen tecknades i december 2023 för att stärka det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Överenskommelsen gäller till och med 31 december 2026.

Läs mer i stadens nyhet om samverkansöverenskommelsen.

Trygghetsvandringar Visa Dölj

En trygghetsvandring är en besiktning av utemiljön utifrån ett trygghetsperspektiv. Målsättningen med trygghetsvandringarna är att skapa en trygg och attraktiv utemiljö i Solna.

Solna stad och lokalpolisen i Solna arrangerar fyra trygghetsvandringar per år i olika stadsdelar. Boende, fastighetsägare och representanter från kollektivtrafiken brukar delta.

Protokoll

Under trygghetsvandringarna noteras platser som upplevs som otrygga eller trygga i ett protokoll. I protokollet noterar vi vad som är intressant för respektive plats samt vem eller vilka som ansvarar för platsen. Därefter skickas protokollet ut till berörda parter.

Protokollen finns för nerladdning här tills de följts upp.

Grannsamverkan Visa Dölj

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende, polis och kommunen. I områden med många boende kan det vara praktiskt att utse ett huvudkontaktombud som blir den naturliga länken mellan polis, kommun och övriga kontaktombud.

Starta grannsamverkan

Läs informationen gällande grannsamverkan på samverkanmotbrott.se Länk till annan webbplats. Informationen finns på flera språk. Ta därefter kontakt med Solna stad och anmäl ert intresse för att starta grannsamverkan.

Kontakt Solna stad

Nattvandring Visa Dölj

Det främsta syftet med nattvandring är ökad trygghet. Nattvandrare har möjlighet att hjälpa, informera, observera och rapportera. I dagsläget finns det aktiva grupper som bedriver nattvandring i olika delar av Solna.

Det finns också möjlighet att starta upp nya grupper för att nattvandra. Nattvandringen i Solna sker i nära samarbete med bland annat polisen.

Tag gärna kontakt med Solnas kontaktcenter för mer information om nattvandring i Solna.

Kontaktcenter: 08-746 00 00 eller solna.se/skriv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad