Trygg stadsmiljö

Solna stad vill skapa en tryggare och säkrare miljö för dig som bor, arbetar eller vistas i Solna, oavsett årstid och tid på dygnet.

Vi som arbetar för din trygghet är Solna stad, polisen, räddningstjänsten, landstinget och andra myndigheter och organisationer i samverkan med föreningslivet och samhället i övrigt.

Solnas verksamheter arbetar för säkerheten

Varje verksamhet i staden ansvarar för sitt eget brandskydd och för att förhindra och begränsa olyckor.

Storstockholms brandförsvar rycker ut när det brinner

Om det börjar brinna är det Stockholms brandförsvar som räddar olycksdrabbade, släcker och sanerar. Det är även de som sköter myndighetstillsynen av brandskydd.

Trygghetsrådet ser till att samarbetet fungerar

I Solna stad finns ett trygghetsråd. Rådet följer trygghetsarbetet i stadens nämnder och förvaltningar och ser till att stadens verksamheter och externa aktörer samarbetar om trygghet och säkerhet.

Solna stad och Polismyndigheten har kommit överens om samverkan med inriktning och former för samarbetet under de kommande åren. Målet är att tillsammans arbeta för minskad brottslighet och ökad trygghet i Solna.

Fem fokusområden

Utifrån en gemensam lokal lägesbild har Solna stad och polisen identifierat fem fokusområden för det stärkta trygghetsarbetet framöver.

 • Utvecklat samarbete mellan Solna stad och polisen
 • Trygg och säker offentlig miljö
 • Trygghet i hemmet
 • Barn och unga
 • Trafik

En trygghetsvandring är en besiktning av utemiljön utifrån ett trygghetsperspektiv. Solna stad och lokalpolisen i Solna arrangerar fyra trygghetsvandringar per år. Tillsammans med bland annat boende, fastighetsägare och representanter från kollektivtrafiken genomför vi trygghetsvandringar i Solnas olika stadsdelar. Under trygghetsvandringarna noteras platser som upplevs som otrygga eller trygga i ett protokoll. I protokollet noterar vi vad som är intressant för respektive plats samt vem/vilka som ansvarar för platsen. Därefter skickas protokollet ut till berörda parter samt läggs upp här på solna.se. Sex månader efter trygghetsvandringen görs en uppföljning av protokollet.

Målsättningen med trygghetsvandringarna är att skapa en trygg och attraktiv utemiljö i Solna.

Protokoll från trygghetsvandring i Västra skogen 13 oktober 2020PDF (pdf, 3 MB)

Protokoll från trygghetsvandring i Bagartorp och Järvastaden 20 oktober 2020PDF (pdf, 3 MB)

Varje år kommer Solna stad och polisen överens om ett gemensamt medborgarlöfte med åtgärder för ökad trygghet. För 2020 innebär medborgarlöftet:

 • Trygghetsvandringar
  Polisen och Solna stad ska tillsammans genomföra fyra trygghetsvandringar i kombination med fyra medborgardialoger.
 • Fotpatrullering
  Polisen ska regelbundet genomföra fotpatrullering på publika platser, till exempel kring Mall of Scandinavia och Solna centrum.
 • Punktinsatser
  Polisen ska genomföra punktinsatser mot brottsutsatta platser utifrån underrättelsebaserad information.
 • Trafikfrågor
  Solna stad och polisen ska samverka kring trafikfrågor, med särskilt fokus på framkomlighet, hastighetsöverträdelser samt drog- och rattfylla.
 • Tryggare stadsmiljö
  Solna stad ska, med genomförda trygghetsvandringar och medborgardialoger, genomföra åtgärder för en tryggare stadsmiljö – till exempel ny belysning, nya ytskikt i gångtunnlar, målning av övergångsställen och nya papperskorgar.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad