Trygg stadsmiljö

Solna stad vill skapa en tryggare och säkrare miljö för dig som bor, arbetar eller vistas i Solna, oavsett årstid och tid på dygnet.

Vi som arbetar för din trygghet är Solna stad, polisen, räddningstjänsten, landstinget och andra myndigheter och organisationer i samverkan med föreningslivet och samhället i övrigt.

Solnas verksamheter arbetar för säkerheten

Varje verksamhet i staden ansvarar för sitt eget brandskydd och för att förhindra och begränsa olyckor.

Storstockholms brandförsvar rycker ut när det brinner

Om det börjar brinna är det Stockholms brandförsvar som räddar olycksdrabbade, släcker och sanerar. Det är även de som sköter myndighetstillsynen av brandskydd.

Trygghetsrådet ser till att samarbetet fungerar

I Solna stad finns ett trygghetsråd. Rådet följer trygghetsarbetet i stadens nämnder och förvaltningar och ser till att stadens verksamheter och externa aktörer samarbetar om trygghet och säkerhet.

Samverkan mellan Solna stad och polisen Visa Dölj

Solna stad och Polismyndigheten har kommit överens om samverkan med inriktning och former för samarbetet under de kommande åren. Målet är att tillsammans arbeta för minskad brottslighet och ökad trygghet i Solna.

Fem fokusområden

Utifrån en gemensam lokal lägesbild har Solna stad och polisen identifierat fem fokusområden för det stärkta trygghetsarbetet framöver.

 • Utvecklat samarbete mellan Solna stad och polisen
 • Trygg och säker offentlig miljö
 • Trygghet i hemmet
 • Barn och unga
 • Trafik

Trygghetsvandringar Visa Dölj

En trygghetsvandring är en besiktning av utemiljön utifrån ett trygghetsperspektiv. Solna stad och lokalpolisen i Solna arrangerar fyra trygghetsvandringar per år. Tillsammans med bland annat boende, fastighetsägare och representanter från kollektivtrafiken genomför vi trygghetsvandringar i Solnas olika stadsdelar. Under trygghetsvandringarna noteras platser som upplevs som otrygga eller trygga i ett protokoll. I protokollet noterar vi vad som är intressant för respektive plats samt vem/vilka som ansvarar för platsen. Därefter skickas protokollet ut till berörda parter samt läggs upp här på solna.se. Sex månader efter trygghetsvandringen görs en uppföljning av protokollet.

Målsättningen med trygghetsvandringarna är att skapa en trygg och attraktiv utemiljö i Solna.

Protokoll från trygghetsvandring i Västra skogen 13 oktober 2020PDF (pdf, 3 MB)

Protokoll från trygghetsvandring i Bagartorp och Järvastaden 20 oktober 2020PDF (pdf, 3 MB)

Grannsamverkan Visa Dölj

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende, polis och kommunen. I områden med många boende kan det vara praktiskt att utse ett huvudkontaktombud som blir den naturliga länken mellan polis, kommun och övriga kontaktombud.

Starta grannsamverkan

Läs informationen gällande grannsamverkan på samverkanmotbrott.selänk till annan webbplats Informationen finns på flera språk. Ta därefter kontakt med Solna stad och anmäl ert intresse för att starta grannsamverkan.

Kontakt Solna stad

Nattvandring Visa Dölj

Det främsta syftet med nattvandring är ökad trygghet. Nattvandrare har möjlighet att hjälpa, informera, observera och rapportera. I dagsläget finns det aktiva grupper som bedriver nattvandring i olika delar av Solna.

Det finns också möjlighet att starta upp nya grupper för att nattvandra. Nattvandringen i Solna sker i nära samarbete med bland annat polisen.

Tag gärna kontakt med Solnas kontaktcenter för mer information om nattvandring i Solna.

Kontaktcenter: 08-746 00 00 eller solna.se/skrivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medborgarlöfte 2021 Visa Dölj

Varje år kommer Solna stad och polisen överens om ett gemensamt medborgarlöfte med åtgärder för ökad trygghet. För 2021 innebär medborgarlöftet:

 • Polisen ska regelbundet genomföra fotpatrullering på publika platser exempelvis kring Westfield Mall of Scandinavia och Solna centrum med omnejd.
 • Solna stad och Polisen ska samverka kring trygghetsskapande åtgärder vid prioriterade platser.
 • Polisen ska genomföra punktinsatser mot brottsutsatta platser utifrån underrättelsebaserad information.
 • Solna stad och Polisen ska samverka kring trafikfrågor med särskilt fokus på framkomlighet, hastighetsöverträdelser och drog- och rattfylla.
 • Polisen och Solna stad ska tillsammans genomföra fyra trygghetsvandringar i kombination med fyra medborgardialoger.
 • Solna stad ska, med genomförda trygghetsvandringar och medborgardialoger som grund, genomföra åtgärder så som upprustad och moderniserad gatubelysning samt trädbeskärningar över och intill gång- och cykelbanor för att förbättra stadsmiljön i Solnas olika stadsdelar och för att öka tryggheten.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad