Trygg stadsmiljö

Solna stad vill skapa en tryggare och säkrare miljö för dig som bor, arbetar eller vistas i Solna, oavsett årstid och tid på dygnet.

Vi som arbetar för din trygghet är Solna stad, polisen, räddningstjänsten, landstinget och andra myndigheter och organisationer i samverkan med föreningslivet och samhället i övrigt.

Solnas verksamheter arbetar för säkerheten

Varje verksamhet i staden ansvarar för sitt eget brandskydd och för att förhindra och begränsa olyckor.

Storstockholms brandförsvar rycker ut när det brinner

Om det börjar brinna är det Stockholms brandförsvar som räddar olycksdrabbade, släcker och sanerar. Det är även de som sköter myndighetstillsynen av brandskydd.

Trygghetsrådet ser till att samarbetet fungerar

I Solna stad finns ett trygghetsråd. Rådet följer trygghetsarbetet i stadens nämnder och förvaltningar och ser till att stadens verksamheter och externa aktörer samarbetar om trygghet och säkerhet.

Solna stad och Polismyndigheten har kommit överens om samverkan med inriktning och former för samarbetet under de kommande åren. Målet är att tillsammans arbeta för minskad brottslighet och ökad trygghet i Solna.

Fem fokusområden

Utifrån en gemensam lokal lägesbild har Solna stad och polisen identifierat fem fokusområden för det stärkta trygghetsarbetet framöver.

  • Utvecklat samarbete mellan Solna stad och polisen
  • Trygg och säker offentlig miljö
  • Trygghet i hemmet
  • Barn och unga
  • Trafik

Varje år kommer Solna stad och polisen överens om ett gemensamt medborgarlöfte med åtgärder för ökad trygghet. För 2019 innebär medborgarlöftet:

  • Fyra trygghetsvandringar i kombination med medborgardialoger
  • Fotpatrullering av polisen på utvalda publika platser
  • Punktinsatser mot brottsutsatta platser
  • Samverkan mellan Solna stad och polisen kring trafikfrågor – med särskilt fokus på framkomlighet och hastighetsöverträdelser
  • Åtgärder som t.ex. ny belysning, ytskikt i gångtunnlar, målning av övergångsställen och nya papperskorgar – med trygghetsvandringar och medborgardialoger som grund

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad