Solarieverksamhet - anmälan, tillsyn och egenkontroll

Här hittar du som driver eller vill driva solarieverksamhet information om anmälan, tillsyn och egenkontroll av solarieverksamhet samt vilka lagar och regler som gäller.

Alla kosmetiska solarier, det vill säga solarier vars syfte är att göra huden mörkare och som upplåts till allmänheten, är anmälningspliktiga och omfattas av tillsyn. Solna stads miljö- och hälsoskyddsnämnd är ansvarig tillsynsmyndighet för kosmetisk solarieverksamhet i Solna.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att känna till de lagar och regler som din solarieverksamhet omfattas av. På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du information om samtliga krav och regler som gäller för solarieverksamhet.

Anmälan av solarieverksamhet

Solarieverksamhet ska anmälas till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning senast sex veckor innan verksamheten startas. Även förändringar i ägarförhållanden, ändringar i befintlig lokal, att verksamheten flyttar eller upphör ska anmälas.

Anmälan görs via blanketten för anmälan av solarieverksamhet som du hittar i självserviceportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Information om avgift för handläggning av anmälan finns på blanketten.

Den som startar eller utför åtgärd på en anmälningspliktig verksamhet utan att anmäla verksamheten till staden kan bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Tillsyn av solarieverksamhet

Solna stads miljö- och byggnadsförvaltningen utövar tillsyn över kosmetiska solarier i Solna. Syftet med tillsynen är att förebygga skada för människors hälsa och bidra till en förbättring av strålsäkerheten på solarier.

Tillsynen innebär att Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning regelbundet inspekterar verksamheten, ställer krav på åtgärder där så behövs och driver ärenden tills åtgärder är genomförda.

För all tillsyn utgår en avgift som täcker tillsynsmyndighetens utgifter för handläggning. Taxan för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område beslutas av kommunfullmäktige och revideras årligen. Avgifterna är baserade på antal tillsynstimmar som multipliceras med gällande taxa enligt Solna stads taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område.PDF (pdf, 454 kB)

För solarieverksamhet utgår en årlig tillsynsavgift. Tillsynsavgiften är anpassad så att det blir en jämn fördelning av avgiften utspritt för varje år som verksamheten bedrivs. Vilket också innebär att verksamheten debiteras för årlig avgift även om det inte sker något tillsynsbesök just det året. 

Det debiteras ingen årsavgift för året då verksamheten startas och anmälan har inkommit till förvaltningen, den årliga tillsynsavgiften faktureras först nästkommande år.

Fakturan för årlig avgift skickas vanligtvis ut under det första kvartalet varje år.

Egenkontroll av solarieverksamhet

Som verksamhetsutövare till en solarieverksamhet är du skyldig att ha väl fungerande rutiner för din verksamhet och ha kunskap om den lagstiftning som du berörs av. Egenkontroll är ett verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Lagkrav egenkontroll

Solarieverksamhet är en anmälningspliktiga verksamhet enligt miljöbalken. De omfattas därför av mer preciserade krav när det gäller egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster De punkter som särskilt måste beaktas i förordningen är följande:

Paragrafen innebär att den organisatoriska ansvarsfördelningen ska dokumenteras. Den person som har ansvaret ska ha de förutsättningar som behövs i form av kunskaper, befogenheter och ekonomiska resurser. Dokument över ansvarsfördelningen ska kunna uppvisas vid tillsyn.

Det ska finnas dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att inredning och utrustning hålls i gott skick och för att i god tid kunna sätta in åtgärder mot brister i eller rörande verksamheten, till exempel:

  • Skötsel och rengöring – av verktyg och kontroll av utrustning
  • Hygien- och smittskyddsrutiner
  • Kundinformation – exempelvis skötselrutiner, möjliga smittorisker och biverkningar
  • Kundkommunikation – hantering av klagomål och uppföljning
  • Underhåll av lokal och inredning – rutiner för rengöring och städning
  • Hantering av kemiska produkter – upprätta en kemikalieförteckning
  • Avfallshantering
  • Rutiner vid felanmälan av lokalen – kontaktuppgifter till fastighetsägare.

Verksamhetsutövaren ska fortlöpande undersöka och bedöma risker med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet från riskbedömningarna ska dokumenteras. Driftstörningar och större händelser i verksamheten som kan innebära en risk för människors hälsa ska rapporteras till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning. Rutiner ska finnas för vem som ska meddelas och hur det ska ske.

Verksamhetsutövare ska upprätta en lista över de kemikalier som används i verksamheten. Hälso- och miljöpåverkan ska finnas dokumenterad genom t.ex. säkerhetsdatablad. Detta gäller inte för kontorsprodukter eller diskmedel. Förteckningen bör uppdateras regelbundet, minst en gång per år. En översyn bör göras för att se om mindre skadliga produkter kan användas enligt produktvalsprincipen (miljöbalken 2 kap. 4 §).

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad