Klimatneutral stad

Alla kan göra skillnad och det är bara tillsammans som vi skapar en klimatneutral stad. Här kan du läsa mer om Solna stads klimatstrategi, samt hur du kan bidra till att minska din kllimatpåverkan i vardagen.

Tillsammans för klimatet

Solna stad står inför utmaningen att både begränsa stadens påverkan på klimatet och att hantera klimatförändringens konsekvenser.

Solna stads klimatstrategi och klimatmål Visa Dölj

Solna stads klimatstrategi

2019 antog Solna stad en strategi för minskad klimatpåverkan och minimerade effekter som följer av ett förändrat klimat.

Strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf, 467 kB)

Solna stads klimatmål

År 2045 ska Solna vara en klimatneutral stad med minimalt bidrag till växthusgasutsläpp utanför stadens geografiska område

 • 100% klimatneutralt resande och transporter
 • 100% klimatneutral energiproduktion och energianvändning
 • 100% klimatneutral livsmedels- och avfallshantering

År 2035 ska Solna stad vara en klimatneutral organisation

 • 100% klimatneutralt resande och transporter
 • 100% klimatneutral energiproduktion och energianvändning
 • 100% klimatneutral livsmedels- och avfallshantering

Solna stad ska, i planeringen, skapa förutsättningar för ett långsiktigt robust samhälle som aktivt möter klimatförändringarna genom att minska klimatförändringens negativa effekter.

Solna stads delmål för en klimatneutral organisation

 • År 2025 ska alla stadens verksamheter sortera ut matavfall
 • År 2025 ska alla stadens verksamheter materialåtervinna
 • År 2030 ska Solnas förvaltningar ha en fossilfri fordonsflotta
 • År 2030 ska allt klimatskadligt köldmedium fasats ur de tekniska anläggningarna för idrottsverksamhet
 • År 2035 ska 100% av relevanta upphandlingar ska ha klimatkrav
 • År 2040 ska staden köpa in klimatneutral förbrukningsel

Strategier för minskad klimatpåverkan

 • Strategi för klimatneutrala resor och transporter
 • Strategi för klimatneutral energiproduktion och energianvändning
 • Strategi för klimatneutral livsmedels- och avfallshantering

Strategier för att anpassa staden till ett förändrat klimat

 • Strategi för en klimatanpassad stadsbyggnad
 • Strategi för en klimatanpassad hälsa
 • Strategi för en klimatanpassad krisberedskap

Om Solna och klimatet Visa Dölj

Solnas påverkan på klimatet idag

Under 2021 var det totala utsläppet av växthusgaser inom Solna stads geografiska gränser 130 tusen ton koldioxidekvivalenter. Av detta kommer 99 000 ton från trafiken. Omräknat i växthusgasutsläpp per invånare motsvarar utsläppen under två ton koldioxidekvivalenter per Solnabo och år. Sedan år 1990 har utsläppen av växthusgaser inom Solna stads gränser minskat med ungefär trettio procent.

Det är framförallt trafiken som bidrar till växthusgasutsläpp inom Solna. Nästan åttio procent av alla växthusgasutsläpp inom Solna beräknas komma från transporter. Personbilstrafiken står för störst utsläpp av transporterna, följt av utsläpp från lastbilar.

Växthusgasutsläppen inom Solna stads geografiska område visar endast en liten del av det totala växthusgasutsläpp som invånarna, företagen och verksamheterna i Solna bidrar till globalt. De klimatpåverkande utsläppen som uppstår utanför Solna stads och Sveriges gränser, genom konsumtion, utgör en växande andel av de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för Sverige motsvarar cirka tio ton
per person och år.

Förväntade klimatförändringar i Solna

Solna förväntas bli varmare i ett framtida förändrat klimat. Om växthusgasutsläppen globalt fortsätter som idag fram till 2100 beräknas årsmedeltemperaturen i Stockholms län vid slutet av seklet att ha stigit med cirka fem grader. Om utsläppen av växthusgaser istället minskar
globalt från och med år 2040 förväntas temperaturökningen i Stockholms län kunna stanna på cirka tre grader i snitt.

Till följd av ett förändrat klimat förväntas årsnederbörden i Stockholms län öka med mellan 20–30 procent mot slutet av seklet. Störst ökning i nederbörd förväntas ske under vinter och vår. Risken för kraftig och intensiv nederbörd förväntas öka med omkring 30 procent om utsläppen av växthusgaser fortsätter utan att begränsas.

När både nederbörd och temperatur ökar leder det till att flöden i vattendrag och sjöar förändras. Tillrinningen till vattendragen och sjöarna i Stockholms län förväntas att öka markant under vintern i ett framtida klimat. I samband med att nederbörd under vintern i högre grad kommer falla som regn istället för snö förväntas vårfloden försvinna och istället ersättas av ett högre flöde under vintern. Sommarmånaderna kommer att få betydligt lägre vattenflöden då avdunstningen ökar. Förändringen i klimatet leder även till att vattennivån i havet höjs. Det framtida medelvattenståndet för Östersjön i Stockholmsområdet förväntas, utifrån dagens kunskapsläge, öka med max 40 cm mot slutet av seklet.

Vad Solna stad gör för klimatet Visa Dölj

Klimatneutrala resor och transporter

Växthusgasutsläpp från transporter är Solnas främsta klimatutmaning. Inom Solna stads geografiska gränser står transporter för nästan åttio procent av de totala växthusgasutsläppen. Resor och transporter är ett av de konsumtionsområden som har störst klimatpåverkan inom
en kommunal organisation. För att nå stadens klimatmål behöver både antalet resor och transporter minska och en omställning ske från fossila till förnybara drivmedel.

I Solna lägger staden mycket fokus på att fortsätta bygga ut kollektivtrafiken med ny tunnelbana, ny pendeltågstation i Huvudsta och fler bussfiler, för göra det lättare att resa hållbart. Staden fokuserar också på att bygga nära kollektivtrafik. Idag har 96% av Solnaborna 400 meter eller kortare till kollektivtrafik. Samtidigt förbättras gång- och cykelbanorna, med syftet att det ska vara möjligt att nå hela staden lätt genom att promenera eller cykla (läs mer i Solna stads cykelplan).

För att främja en övergång från fossila till förnybara drivmedel underlättar staden utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar. Under de kommande åren kommer ett 40-tal publika laddstolpar sättas upp på allmän plats i staden. Solna stad arbetar också aktivt med att öka kunskapen bland fastighetsägare om hur de kan gå tillväga för att installera laddstolpar. Senast år 2030 ska allas Solnas verksamheter ha en fossilfri fordonsflotta och senast år 2035 ska 100% av upphandlingar med fokus på transporter, fordon och arbetsmaskiner ska ha klimatkrav.

Klimatneutral energiproduktion och energianvändning

All energianvändning har en klimatpåverkan. Den näst största utsläppskällan i länet är el- och fjärrvärmesektorn där utsläppen uppgick till 0,7 miljoner ton. I Solna är motsvarande siffra 17 000 ton. Energianvändning är ett av de konsumtionsområden som har störst klimatpåverkan från en kommunal organisation. För att nå stadens klimatmål behöver energianvändningen både bli mer effektiv och
användning av förnybar energi öka.

I planeringen främjar staden utvecklingen av energieffektiva byggnader och infrastruktur, både under byggskedet och driftsfasen. Läs mer i vägledningen Mot ett hållbart Solna Pdf, 308 kB, öppnas i nytt fönster.. Dessutom arbetar staden hela tiden med energieffektivisering i de fastigheter som staden äger eller där stadens verksamheter bedrivs och i de kommunaltekniska anläggningarna. Inom ramen för energi- och klimatrådgivningen erbjuds öretag, organisationer och privatpersoner i Solna stöd i sitt arbete med energieffektivisering. Läs mer om energi- och klimatrådgivningen. Senast år 2035 kommer 100% av upphandlingar som staden gör med fokus på IT-system, IT-utrustning och annat som drar energi ska ha klimatkrav.

För att öka användningen av förnybar el främjar Solna stad en fortsatt hög anslutningsgrad till klimatsmart och förnybar fjärrvärme och skapar förutsättningar för alternativa småskaliga förnybara energilösningar, som solenergi. Senast år 2040 ska staden köpa in klimatneutral förbrukningsel och senast år 2030 ska allt klimatskadligt köldmedium fasats ur de tekniska anläggningarna för idrottsverksamhet.

Klimatneutral livsmedels- och avfallshantering

Livsmedelshanteringen, från produktion till konsumtion, beräknas stå för omkring 25 procent av Sveriges totala klimatpåverkan idag. Livsmedel är ett av de konsumtionsområden som har störst klimatpåverkan från en kommunal organisation. Även hantering, förbränning och transport av avfall ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser. Genom att istället förebygga eller återvinna avfall kan klimatpåverkan minska. För att nå stadens klimatmål behöver klimatpåverkan från livsmedels- och avfallshanteringen i staden minimeras.

För att minimera klimatpåverkan från avfallshanteringen fokuserar staden på att bland annat möjliigöra ökad materialåtervinning bland hushåll, verksamheter och företag vid ny- och ombyggnation. Staden fortsätter att utveckla och erbjuda mobila avfallstjänster (exempelvis mobil miljöstation) till stadens invånare. Läs mer om avfallstjänster på sidorna om avfall).

Staden kommer de kommande åren även lägga särskilt fokus på att avfallshanteringen i stadens egna verksamheter. Staden ska också vid inköp av varor och tjänster, där det är relevant och möjligt, ställa krav på materialåtervinning, återbruk och avfallsminimering.

För att minimera klimatpåverkan från livsmedelshantering i staden har staden tagit fram en strategi för hållbar och hälsosam mat i stadens verksamheter. Dessutom ska 100% av relevanta upphandlingar med fokus på livsmedel ska ha klimatkrav senast år 2035. Staden ska framåt i högre utsträckning köpa in livsmedel med mindre påverkan på klimatet, sett utifrån hela livsmedelskedjan och individens behov.

Vad du som invånare kan göra för klimatet Visa Dölj

Ta cykeln eller gå istället för att ta bilen

Biltrafiken är Solnas största klimatbov. En undersökning från region Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar att 90 procent av Solnaborna har 30 minuter eller kortare cykelväg till jobbet, och att över hälften av alla bilresor som görs är 5 km eller kortare.

Det finns stor potential i Solna att i högre utsträckning använda cykel för både kortare resor på fritiden och för arbetspendling. Att cykla har dessutom andra fördelar än bara för klimatet - det är även bra för både hälsan och plånboken!

energi- och klimatrådgivningens sida "Res smartare" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du fler tips om hur du reser mer klimatsmart.

Köp bil som går på förnybara bränslen om du byter bil eller gå med i bilpool

Elbilar är klimatsmartare än bilar som drivs med fossil bensin och diesel. Dessutom är de energieffektivare än traditionella bilar. Det bästa är naturligtvis att undvika att skaffa egen bil och istället hyra, dela eller bilpoola de gånger du behöver en. På energi- och klimatrådgivningens sida "Fixa laddplats" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur man fixar laddplats.

Minska din energianvändning

All energiproduktion har en påverkan på klimatet, även förnybar energiproduktion. Därför är det viktigt att alltid minska sin energianvändning när det går. På energi- och klimatrådgivningens sida "Minska din hushållsel" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur du kan minska din energianvändning. Där kan du även läsa om hur du går tillväga för att få kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning.

Välj förnybar miljömärkt energi

En enkel sak att göra för klimatet är att välja ett elhandelsavtal med ursprungsmärkning där elen producerats med förnybara energikällor och som är miljömärkt. Läs mer om vad du kan tänka på när du väljer elhandelsavtal på energi- och klimatrådgivningens sida "El och elavtal" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Producera egen förnybar energi

Att sätta upp egna solceller har inte bara blivit mer lönsamt, det har också blivit allt enklare. Läs mer om att installera solceller på den oberoende vägledningssajten Solelportalen Länk till annan webbplats. eller på energi- och klimatrådgivningens sida "Fixa solpanel" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Börja sortera matavfall

Att ta hand om sitt matavfall är ett enkelt sätt att bidra till ett bättre klimat. Matavfallet blir bland annat fossilfritt drivmedel till kollektivtrafik och miljövänlig gödning som används av regionala bönder. Läs mer om hur du börjar sortera matavfall på sidan om matavfall.

Materialåtervinn och återbruka mera

Att återvinna eller återbruka förpackningar, tidningar, grovavfall, elavfall med mera sparar naturresurser, energi och minskar klimatpåverkan. För att göra nya produkter och förpackningar av ny råvara behövs ofta mycket mer energi jämfört med att göra dem av återvunnet material. Dessutom innehåller material som plast fossila bränslen (olja) och genom att återvinna plast istället för att förbränna den så hindrar du koldioxid från att släppas ut i atmosfären. Läs mer om materialåtervinning på sidorna om avfall och återvinning.

Ät mer klimatsmart

Ät mindre men bättre kött, öka mängden gröna proteiner och sluta slänga ätbar mat – det vinner både du och klimatet på. Maten vi äter här i Sverige står för en tredjedel av hushållens klimatpåverkan. Läs mer om klimat- och miljösmarta matval på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan göra för klimatet Visa Dölj

Som bostadsrättsförening och fastighetsägare i Solna är ni otroligt viktiga för att bidra till målet om en klimatneutral stad. Det finns många områden där staden har begränsat inflytande att minska klimatpåverkan, men där fastighetsägare och andra aktörer har desto mer rådighet.

Minska energianvändningen

All energiproduktion har en påverkan på klimatet, även förnybar energiproduktion. Därför är det viktigt att alltid minska fastighetens energianvändning när det går.

Läs mer på energi- och klimatrådgivningens sida "Elanvändning i gemensamma utrymmen" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På samma webbplats kan ni även läsa om hur ni kan förbättra ventilation och uppvärmning samt hur ni går tillväga för att få kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning i er fastighet.

Välj förnybar miljömärkt energi till förbrukningsel

En enkel sak att göra för klimatet är att välja ett elhandelsavtal med ursprungsmärkning där elen producerats med förnybara energikällor och som är miljömärkt. Läs mer om vad ni kan tänka på när ni väljer elhandelsavtal på Energimarknadsinspektionens sida Elpriskollen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Producera egen förnybar energi

Att sätta upp egna solceller har inte bara blivit mer lönsamt, det har också blivit allt enklare. Läs mer om att installera solceller på den oberoende vägledningssajten Solelportalen Länk till annan webbplats. eller på energi- och klimatrådgivningens sida "Solenergi i flerbostadshus" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fixa laddstationer för elbilar

Det blir allt mer populärt för bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare att installera laddplatser. I takt med att antalet elbilar ökar blir också behovet av laddplatser större. Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats och som fastighetsägare blir det därför viktigt att kunna erbjuda laddplatser till de boende. På energi- och klimatrådgivningens sida "Fixa laddplats" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur man fixar laddplats.

Anslut fastigheten till matavfallsinsamling

Att ta hand om fastighetens matavfall är ett enkelt sätt att bidra till ett bättre klimat. Du som är fastighetsägare till ett flerbostadshus eller enbostadshus i Solna måste enligt lag från och med 2024 ansluta din fastighet till stadens matavfallsinsamling. Läs mer på sidan om matavfall.

Gör det lättare för de boende och hyresgästerna att materialåtervinna

Att återvinna eller återbruka förpackningar, tidningar, grovavfall, elavfall med mera sparar naturresurser, energi och minskar klimatpåverkan. För att göra nya produkter och förpackningar av ny råvara behövs ofta mycket mer energi jämfört med att göra dem av återvunnet material. Dessutom innehåller material som plast fossila bränslen (olja) och genom att återvinna plast istället för att förbränna den så hindrar du koldioxid från att släppas ut i atmosfären. Läs mer om hur du som fastighetsägare kan uppmuntra till materialåtervinning på sidorna om avfallshantering och återvinning för fastighetsägare.

Vad du som företagare kan göra för klimatet Visa Dölj

Som företagare i Solna är ni otroligt viktiga för att bidra till målet om en klimatneutral stad. Det finns många områden där staden har begränsat inflytande att minska klimatpåverkan, men där företag och andra aktörer har desto mer rådighet.

Exempel på vad ni som företag kan göra för att minska er klimatpåverkan:

Läs mer om vad ditt företag kan göra för klimatet på webbplatsen för Sveriges miljömål "Minskad klimatpåverkan". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på Guide till hållbart företagade - verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad