Vy av Solnaverket
Solna strand
Trafik & infrastruktur
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kvarteret Krukmakaren m.fl.

Norrenergi AB vill bygga ut Solnaverket, för att de ska kunna möta den ökade efterfrågan på hållbart producerad fjärrvärme och fjärrkyla. Solnaverket utgör Norrenergis huvud­produktions­anläggning för fjärrvärme och fjärrkyla och producerar idag merparten av Norrenergis totala fjärrvärme och fjärrkyla. Solna stad har gjort ett förslag till en detaljplan som gör det möjligt att utveckla Solnaverket enligt Norrenergis förslag.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av Solnaverket och därmed skapa förutsättningar för en modern och långsiktigt hållbar värme- och kylaproduktion. Solnaverkets utveckling möjliggör att den fossilbaserade produktionen ersätts med biobränsle­baserad produktion och ökar produktions­kapaciteten. Det är nödvändigt för att möta en ökad efterfrågan av hållbar värme och kyla från den växande stadens företag och invånare.

Detaljplanen möjliggör också framtida bränsleleveranser via vattenvägen genom att en hamnanläggning kan uppföras längs med Bällstavikens strand. Även förutsättningar för en ny sopsugs­anläggning skapas under Huvudstaledens bro och strand­­promenaden rustas upp.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande har bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar stadens bedömning. En miljökonsekvens­beskrivning har därför gjorts. Det är huvudsakligen natur- och rekreationsvärden, strandskydd, olycksrisker och mark- och vattenfrågor som analyserats. Det har även gjorts en särskild samlokaliserings­studie som berör utsläpp till luft, synlig rökgasplym och lukt samt industribuller.

Beskrivning av plan­processen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Förslaget fanns ute på granskning under perioden 3 maj–3 juni 2019. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 31 augusti 2020.
Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-07-02 10.19
Särskild sammanställning.pdf Pdf, 113 kB. 113 kB 2020-07-02 10.19
Detaljplan.pdf Pdf, 85 kB. 85 kB 2020-07-20 09.02
Plankarta.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-09-02 15.52
Utlåtande efter granskning.pdf Pdf, 396 kB. 396 kB 2020-09-02 15.52

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Pdf, 60 MB. 60 MB 2020-07-02 10.38
Detaljerad riskanalys.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2020-07-02 10.38
Gestaltningsprogram.pdf Pdf, 16 MB. 16 MB 2020-07-02 10.38

Tidplan

  • Startskede Februari 2016
  • Samråd 31 oktober - 22 december 2016
  • Granskning 3 maj - 3 juni 2019
  • Antagen 31 augusti 2020
  • Laga kraft 11 maj 2021

Kontakta oss

Planarkitekt

Marcus Schramm

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad