Avfall för fastighets­ägare

Som fastighetsägare för flerbostadshus eller enbostadshus har du ansvaret för en fungerande avfallshantering kopplat till din fastighet. Här hittar du som är fastighetsägare information om regler och abonnemang för hämtning av hushållsavfall, hur insamling av matavfall fungerar och andra tjänster för fastighetsnära hämtning av avfall.

Sortering av matavfall blir obligatoriskt 2024 Visa Dölj

Från 1 januari 2024 blir det obligatorisk för alla hushåll och verksamheter i Sverige att börja sortera ut och återvinna matavfall. Det nya kravet är kopplat till avfallsdirektivet (2008/98/EG) som innebär att alla EU:s medlemsstater ska se till att bioavfall separeras och material återvinns.

Läs mer om vad du behöver göra under Börja sortera matavfall.

Du kan läsa mer om de nya reglerna för sortering av matavfall på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya regler kring avfallshantering

Hushållsavfall

För att få fastighetens hushållsavfall hämtat behöver du som fastighetsägare teckna ett avfallsabonnemang med Solna stad. Hämtning av hushållsavfall sker mot en kostnad. Du kan läsa mer om de olika avgifterna i stadens avfallstaxa Öppnas i nytt fönster..

Staden har enligt lag skyldighet att ta hand om hushållsavfallet och du som fastighetsägare har en skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till staden. Det är bara den entreprenör som staden har avtal med som får hämta och transportera hushållsavfallet.

Läs mer om lagstiftning kring avfallshantering och stadens avfallsplan under Avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter.

Kontaktuppgifter till stadens avfallsentreprenör PreZero (tidigare SUEZ).

Beställa hushållsavfallsabonnemang Visa Dölj

Beställning av hushållsavfallsabonnemang görs via blanketten för hushållsavfallsabonnemang som du hittar i sjävserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För frågor eller funderingar kontakta stadens avfallsentreprenör PreZeros kundtjänst (tidigare SUEZ).

Fastighetsägarens ansvar för arbetsmiljön Visa Dölj

Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa arbetsmiljön vid avfallsentreprenörens hämtning av avfall vid fastigheten, i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav. Bland annat får dörröppningar inte vara för smala, kärl och säckar får inte får vara för tunga och dragvägen från soprum får inte vara för lång eller ha för brant lutning.

Du som är fastighetsägare är också ansvarig för att vägen fram till ditt soprum eller plats där sopkärl finns är tillgänglig för renhållningsfordonet under hela året, vilket under vintertid innebär att hålla vägen fri från snö och is. Kontakta stadens kontaktcenter för borttagning av snö på kommunägd mark.

Avfallsentreprenörens skyddsombud är skyldig att stoppa hämtning av avfall vid olämpliga arbetsförhållanden. Det är då fastighetsägarens ansvar att åtgärda arbetsmiljön.

Läs mer om vilka regler som gäller i de lokala avfallsföreskrifterna under Avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter och i Avfall Sveriges handbok för utformning av avfallsutrymmen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygga och ändra avfallslösning Visa Dölj

Av olika orsaker kan du som fastighetsägare få anledning att se över din avfallslösning (avfallsbehållare, sopskåp eller soprum).

Vid byte av avfallslösning är det viktigt att tänka på att den planerade avfallslösningen ska placeras på fastighetens egen mark och att det kan krävas bygglov. Det är också viktigt att den planerade avfallslösningen säkerställer en god arbetsmiljö för avfallsentreprenören vid hämtning av avfall. Platsen ska därför alltid stämmas av med stadens upphandlade avfallsentreprenör. Om den planerade avfallslösningen innebär hel eller delvis nedgrävning av avfallsbehållare ska fastighetsägaren säkerställa att det görs på ett säkert sätt kopplat till ledningar i marken.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om riktlinjer, råd och anvisningar för hur du planerar en korrekt, tillgänglig, och säker avfallslösning.

Handbok för avfallsutrymmen - Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matavfall

Från 1 januari 2024 blir det obligatorisk för alla hushåll och verksamheter i Sverige att börja sortera ut och återvinna matavfall.

Du som är fastighetsägare till ett flerbostadshus eller enbostadshus i Solna kan ansluta din fastighet till stadens matavfallsinsamling. Läs mer om hur du ansluter din fastighet och hur du beställer nya matavfallspåsar på vår sida om matavfall.

Hämtning av matavfall sker mot en kostnad. Du kan läsa mer om de olika avgifterna i stadens avfallstaxa. Öppnas i nytt fönster.

Beställa matavfallspåsar Visa Dölj

Du som är ansvarar för avfallshanteringen för en fastighetsägare (flerbostadshus) eller en bostadsrättsförening kan beställa nya matavfallspåsar. Tänk på att alltid beställa före påsarna tar slut. Leverans av påsar sker ungefär en vecka efter beställning. Beställning sker via formuläret Beställa matavfallspåsar.

Du som bor i enbostadshus sätter en påse i kanten på locket av matavfallskärlet för att markera att du behöver fler påsar. En ny bunt matavfallspåsar levereras då vid nästa tömning.

Om påsarna för matavfall hinner ta slut före du har beställt kan du hämta påsar i begränsad mängd i Solna stads stadshus i Solna centrum (Stadhusgången 2), Hemköp i Huvudsta (Storgatan 62) eller på Ica Nära Järvastaden (Brogatan 1).

Vi har tillstånd för kompostering - vad gäller då? Visa Dölj

Om du ska kompostera ditt matavfall ska detta anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Du som redan anmält din kompost till miljö- och byggnadsförvaltningen behöver inte anmäla komposten på nytt. Om du komposterar allt matavfall eller komposterar delar av bioavfallet och sorterar resten i en brun tunna från kommunen behöver du inte ansöka om dispens.

Dispens från att sortera matavfall Visa Dölj

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i särskilda fall medge dispens från kravet på utsortering och separat insamling av matavfall. Det kan bland annat vara aktuellt i de fall utsortering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. För att ansöka om dispens behöver du fylla i e-tjänst om dispens från utsortering av bioavfall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om avgift Visa Dölj

Tiden som miljö- och byggnadsförvaltningen lägger ner på handläggning debiteras med timavgift enligt den taxa som varje år beslutas av kommunfullmäktige.

Förpackningar och tidningar

Som fastighetsägare för ett flerbostadshus eller är en samfällighetsförening kan du ansluta fastigheten till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Information om insamling av förpackningar och tidningar.

Grovavfall och trädgårdsavfall

Grovavfall är det avfall som uppstår i ett hushåll men som är för tungt, stort eller av andra anledningar inte kan läggas i den vanliga soppåsen. Grenar, kvistar och andra växtdelar som kommer från trädgård eller balkong räknas som trädgårdsavfall.

Du som fastighetsägare för flerbostadshus kan mot en kostnad beställa en bemannad lastbil som hämtar upp grovavfallet vid din fastighet, abonnera på hämtning av grovavfall från soprummet eller hyra en container för grovavfall. Hämtning av bygg- och rivningsavfall vid fastigheten ingår inte som grovavfall.

Både du som är fastighetsägare för flerbostadshus och enbostadshus kan beställa hämtning av trädgårdsavfall vid din fastighet.

Beställa bemannad lastbil för grovavfall Visa Dölj

Som fastighetsägare för ett flerbostadshus kan du mot en kostnad beställa en bemannad lastbil som hämtar upp grovavfall vid din fastighet. Lastbilen står två timmar utanför fastigheten och de boende bär själva dit sitt grovavfall.

För mer information och beställning av grovavfallsbilen kontakta avfallsentreprenören PreZeros kundtjänst (tidigare SUEZ).

Grovavfallsbilen kan även kompletteras med bil för elektronikavfall.

Beställa hämtning av grovavfall i soprum Visa Dölj

Som fastighetsägare för ett flerbostadshus kan du mot en kostnad abonnera hämtning av grovavfall från soprum eller miljöstuga enligt ett fast schema.

För mer information och beställning av abonnemang för grovavfallshämtning kontakta avfallsentreprenören PreZeros kundtjänst (tidigare SUEZ).

Beställa container för grovavfall Visa Dölj

Som fastighetsägare för ett flerbostadshus kan du mot en kostnad beställa en container för grovavfall, både för enstaka tillfällen och för regelbunden hämtning.

För mer information och beställning av container för grovavfall kontakta avfallsentreprenören PreZeros kundtjänst (tidigare SUEZ). 

Beställa hämtning av trädgårdsavfall Visa Dölj

Som fastighetsägare för ett flerbostadshus eller enbostadshus kan du mot en kostnad beställa hämtning av trädgårdsavfall vid din fastighet.

För mer information och beställning av hämtning av trädgårdsavfall kontakta avfallsentreprenören PreZeros kundtjänst (tidigare SUEZ)

Farligt avfall och elavfall

Farligt avfall är sådant som är giftigt, frätande eller brandfarligt. Till elavfall räknas alla produkter med sladd eller batteri. Det finns särskilda regler för hur farligt avfall ska hanteras och förvaras (läs mer nedan).

Du som är fastighetsägare för ett flerbostadshus kan på flera olika sätt få både elavfall och farligt avfall hämtat vid din fastighet, bland annat kan du beställa en bemannad lastbil som hämtar elavfall vid din fastighet, abonnera på hämtning av farligt avfall från soprummet och beställa hämtning av vitvaror.

Du som bor i enbostadshus kan utan kostnad beställa en röd miljöbox där du kan samla småelektronik, batterier och kemikalier. Du kan även beställa hämtning av vitvaror mot en kostnad.

Säker hantering av farligt avfall Visa Dölj

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall och det ska förvaras så att det inte är åtkomligt för barn och andra obehöriga och så att det inte kan läcka till dag- eller spillvatten eller förorena omgivande mark.

Om det ändå skulle ske ett spill så ska det finnas möjlighet att samla upp det. Därför behövs lämpliga redskap och uppsamlingsmedel finnas nära till hands. Det kan behövas särskilda kärl, boxar, containers med mera att förvara avfallet i.

Avfallstransportörer eller avfallsmottagare har oftast bra lösningar att erbjuda när det gäller förvaringsutrustning. Kärl och liknande för
förvaring av farligt avfall ska vara tydligt märkta med vad de innehåller.

Hanteringen av farligt avfall regleras i lag genom bestämmelser i
miljöbalkens 15 kap. och avfallsförordningen (ny sedan 2020).

Beställa bemannad lastbil för elavfall Visa Dölj

Som fastighetsägare för ett flerbostadshus kan du mot en kostnad beställa en bemannad lastbil som hämtar upp elavfall vid din fastighet. Lastbilen står två timmar utanför fastigheten och de boende bär själva dit sitt elavfall. Elavfallet ska inte vara större än en TV:s storlek.

För mer information och beställning av elavfallsbilen kontakta avfallsentreprenören PreZeros kundtjänst (tidigare SUEZ).

Elavfallsbilen kan även kompletteras med lastbil för grovavfall.

Beställa hämtning av farligt avfall och elavfall från soprum Visa Dölj

Som fastighetsägare för ett flerbostadshus kan du mot en kostnad abonnera på regelbunden hämtning av elavfall (upp till en TV:s storlek), ljuskällor och batterier hämtat från fastigheten. Tjänsten kräver ett lämpligt utrymme inomhus i kärl eller rullbur.

Du också utan kostnad beställa hämtning av farligt avfall under förutsättning att det farliga avfallet förvaras inomhus i låst, godkänt skåp för farligt avfall.

För mer information och beställning av abonnemang för elavfallshämtning och hämtning av farligt avfall kontakta avfallsentreprenören PreZeros kundtjänst (tidigare SUEZ). 

Beställa hämtning av vitvaror Visa Dölj

Som fastighetsägare för ett flerbostadshus eller enbostadshus kan du mot en kostnad beställa hämtning av större elprodukter så som kyl, frys, tvättmaskin och liknande vid din fastighet.

För mer information och beställning av hämtning av större elprodukter kontakta avfallsentreprenören PreZeros kundtjänst (tidigare SUEZ).

Beställa miljöbox för enbostadshus Visa Dölj

Du som bor i enbostadshus har möjlighet att utan kostnad beställa en röd miljöbox där du kan samla småelektronik, batterier och kemikalier. Miljöboxen hämtas sedan efter avrop.

För mer information och beställning av miljöbox för enbostadshus kontakta avfallsentreprenören PreZeros kundtjänst (tidigare SUEZ).

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad