Stads­­odling

Stadsodling låter fler invå­nare påverka sin när­miljö och forma det offentliga rummet. Stads­odling bidrar till social håll­barhet, trygghet och bidrar även till eko­system­tjänster.

Med stadsodling avser Solna stad all form av odling som utan ersättning bedrivs av privatperson eller förening på allmän plats, det vill säga mark som ägs av Solna stad, och är planerad för ett allmänt ändamål, som parker och torg.

Stadsodling finns på fem platser i Solna

  1. Södra parken, Hagalund
  2. Kvarteret Odin, Hagalund
  3. Huvudstafältet, Huvudsta
  4. Råstasjön, Råsunda/Arenastaden
  5. Svedenområdet, Bergshamra

Anmäl intresse för stadsodling

Om du är intresserad av att odla i Solna gör du en intresse­anmälan via stadens kontakt­formulär. Glöm inte att skriva vilket område du är intresserad av och fullständiga kontakt­uppgifter.

En förfrågan om du vill kvarstå som odlare görs årligen i april. Du som har en odlingslott har då möjlighet att behålla din plats genom att förnya ditt intresse. Därefter tilldelas lediga odlingslotter under månadsskiftet april/maj.

Sista dag att anmäla intresse för 2024 var fredag 5 april.

Regler för stads­odling i Solna

Eftersom allmän plats är till för alla är det viktigt att odlingen är ett positivt tillskott på de tilltänkta platserna. Den ska heller inte försvåra aktiviteter som redan utövas på platsen och utformningen får inte stänga andra ute.

Odling Visa Dölj

Odlingarna ska alltid vara väl omhändertagna. Brukaren ansvarar för att komplettera med mer växtjord vid behov. Det som odlas tillfaller brukaren och får inte plockas av någon annan. Örtartade växter och mindre buskar får odlas men träd är inte tillåtet. Växter som är kända för att vara allergi­framkallande ska undvikas, till exempel växter som sprider frömjöl med vinden.

Biodling Visa Dölj

Om du är intresserad av att ha biodling på stadens mark, kontakta: kontaktcenter@solna.se

Vatten Visa Dölj

Brukaren ansvarar för och bekostar all bevattning, vatten finns inte vid våra odlingslotter.

Gödsling och bekämpningsmedel Visa Dölj

Kemiska bekämpnings­medel eller konst­gödsel får inte användas. Väl brunnen naturgödsel är tillåten men det får inte bli en olägenhet för övriga nyttjare av platsen

Kompostering, renhållning och skötsel av odlingslådan Visa Dölj

Odlingslådorna ska ge ett vårdat och prydligt intryck. Brukaren ansvarar för all renhållning i direkt anslutning till anläggningen. I de fall kompos­terings­möjlighet saknas ansvarar brukaren även för all borttransport av det växt­avfall som genereras.

Trafik Visa Dölj

Odlingsverksamheten ger inte brukaren någon utökad rättighet att framföra fordon på plats som inte är avsedd för detta.

Avveckling Visa Dölj

Vid avveckling av odlings­verksamheten, oavsett om det är på brukarens initiativ eller stadens, ansvarar brukaren för att återställa platsen till det skick den var då verksam­heten startade.

Misskötsel Visa Dölj

Om brukaren inte följer anvisade regler kommer tilldelningen inte att förnyas.

Stadsodling som initieras av medborgare

Om önskemål finns om att starta ytterligare stadsodling i Solna, utöver de som tillhandahålls av Solna stad, så välkomnas detta.

Tillstånd ges i Solna stad genom att ansöka om markupplåtelse för stadsodling. Denna typ av upplåtelse är avgiftsbefriad men ges endast till ideella föreningar.

Den förening som fått upplåtelse för stadsodling ansvarar för att bekosta och iordningställa överens­kommet antal odlingslådor med växtbäddar.

Föreningen ska vara öppen för alla så att vem som helst kan ställa sig i kö för att bli medlem med möjlighet att odla.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad