Lika­behand­ling i Solna

Solna stads likabehandlingsarbete är integrerat i stadens styrsystem.

Arbetet för likabehandling utgår från diskrimineringslagen, som förbjuder diskriminering av någons kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Likvärdigt bemötande och service

Staden ska arbeta proaktivt för att alla medborgare ska få ett likvärdigt bemötande och en likvärdig service i stadens verksamheter. Nämnderna ska inkludera likabehandlingsaktiviteter i arbetet med verksamhetsplan och budget.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad