Parkering för rörelse­hindrad

För personer som har parkeringstillstånd för rörelsehinder gäller särskilda parkeringsregler. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska underlätta för personer med gångsvårigheter att parkera närmare den plats man vill besöka.

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för personer med funktionsnedsättning och på väg eller liknande där vägmärke anger att det är parkeringsförbud. Tillståndet gäller även på avgiftsbelagd parkeringsplats, där man får stå utan att betala avgiften.

Ett parkeringstillstånd är giltigt mellan sex månader och fem år. Tillståndet förnyas inte automatiskt och en ny prövning sker utan hänsyn till tidigare prövning.

Tillståndet gäller inte på privat mark eller i garage om inte ägare medgivit det, om det är förbjudet att stanna eller i zoner för visst ändamål, exempelvis lastplats, taxiplats eller vändplats.

Två olika typer av parkeringstillstånd

Det finns två olika sorters parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

 • Parkeringstillstånd för förare. Du som förare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka.
 • Parkeringstillstånd för passagerare. Du som passagerare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka, och den sökande har ett mycket mycket omfattande tillsynsbehov och därför inte kan lämnas ensam sittande eller stående vid resmålet för att invänta att förare parkerar bilen på en vanlig parkeringsplats.

Du ansöker om parkeringstillstånd genom att fylla i Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindradlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka ifylld blankett till:

Solna stadshus
Tekniska förvaltningen
Stadshusgången 2
171 86 Solna

Du kan inte få parkeringstillstånd om: Visa Dölj

 • Du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå
 • Du är blind, men inte har något rörelsehinder
 • Du har svårigheter att bära
 • Du har mag- och tarmproblem, tarminfektion eller inkontinens
 • Du har svårigheter att ta dig i och ur en bil
 • Du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Beslutsgrund Visa Dölj

 • Bedömningen grundar sig på din förmåga att förflytta dig till fots med eventuella hjälpmedel
 • I vissa fall beror rörelsehindret på ett sjukdomstillstånd eller fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs i regel ett intyg från en läkare med specialistkompetens.
 • Svårighet att bära är inte en orsak till att få parkeringstillstånd.
 • Är du blind, men inte har något rörelsehinder, kan du normalt inte få parkeringstillstånd.
 • Mag- och tarmproblem som gör att du akut måste uppsöka en toalett ger dig inte rätt till parkeringstillstånd. Du kan dock ansöka om ett särskilt tillstånd för detta hos Transportstyrelsen.
 • Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte en grund för parkeringstillstånd.

Så går utredningen till Visa Dölj

Kommunens handläggare gör en bedömning och tar sedan ett beslut. Vid ett eventuellt avslag tas ditt ärende upp i Tekniska nämndens arbetsutskott innan du delges ett bifall eller avslag.

Varje ansökan prövas individuellt och bedöms utan hänsyn till tidigare tillstånd. Du kan överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.

Många som söker parkeringstillstånd som passagerare får avslag för att tillsynsbehovet inte är styrkt. Enligt Trafikförordningen är det möjligt att stanna och parkera ett fordon som används för transport av sjuka eller rörelsehindrade personer där det enligt lokal trafikföreskrift är förbud att stanna eller parkera. En förare kan alltså stanna där det är lämpligt för att hämta/lämna av någon sjuk eller rörelsehindrad. I många fall kommer man på detta sätt mycket närmare målpunkten och föraren kan stanna för att hjälpa passageraren ut ur fordonet, till en trygg plats, innan han eller hon parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Ansökningsförfarande Visa Dölj

Vid ansökan eller förlängning av ett tidigare utfärdat tillstånd, krävs att du bifogar ett läkarintyg som är max 3 månader gammalt. Foto behöver inte bifogas vid förlängning om det gamla fotot är välliknande. Fotot kan vara en utskrift på vanligt papper som kan bifogas, med neutral bakgrund liknande ett pass/körkortsfoto.

Handläggningstid Visa Dölj

När ansökan ankommer Solna stad, granskas ansökan och sänds till en förtroendeläkare för en andra bedömning. Handläggningstiderna för ett tillstånd är cirka 3-4 veckor från att handlingarna är komplett inkomna. Försök om möjligt alltid sända in ansökan tillsammans med läkarintyg och foto.

Regler för parkering med Parkeringstillstånd för rörelse­-hindrad Visa Dölj

Ett parkerings­tillstånd gäller i hela landet normalt på allmänna platser såsom gator, vägar och allmänna parkeringsplatser när det används av tillstånds­innehavaren enligt följande.

 • Parkering får ske under högst tre timmar där parkering enligt lokala trafik­föreskrifter är förbjuden eller tillåten kortare tid än tre timmar.
 • Parkering får ske under högst 24 timmar där parkering enligt lokala trafik­föreskrifter är tids­begränsad till mellan tre och 24 timmar.
 • Parkering får ske på plats som enligt lokal trafik­föreskrift är avsedd för rörelse­hindrade. Är upp­ställnings­tiden be­gränsad på sådan plats får parkering inte ske under längre tid.
 • Parkering får ske under högst tre timmar på gågata.

Tillståndet gäller inte på:

 • Privat mark eller i garage om inte ägaren medgivit det.
 • Där förbud att stanna eller parkera gäller.
 • Plats som avsetts för visst ändamål till exempel taxiplats, last­plats eller vändplats.
 • Gårdsgata/gångfartsområde, annat än på markerade parkeringsplatser

Övriga länder

 • Tillståndet gäller även i övriga EU-länder som i vissa andra europeiska länder, dock rekommenderas att du alltid kontrollerar specifika regler med landets ambassad eller kommun, då regler kan skilja mellan olika kommuner/länder.

Giltighet

 • Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör sin bil eller medföljer som passagerare och är beroende av förarens hjälp vid förflyttning utanför fordonet.
 • Tillståndet gäller endast om det i original är placerat på insidan av fordonets vindruta så att tillståndet i sin helhet är väl synligt utifrån, placeras tillståndet på höger sida av vindrutan, vilket underlättar för parkeringsvakterna.
 • Missbrukas tillståndet kan det återkallas

Avgifter

 • I Solna får fordon parkeras där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering upp till 24 timmar samt på avgiftsbelagd parkeringsplats på gatumark utan att avgift behöver erläggas.
 • Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. I flertalet kommuner är dock rörelsehindrade med parkeringstillstånd befriade från avgift. Kontakta respektive kommun.

Övrigt

 • Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i fordonet om inte tillståndet behövs för att parkera på platsen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad