Avfall för företag och verksam­heter

Som verksamhetsutövare har du ansvaret för en fungerande avfallshantering kopplat till din verksamhet. Här hittar du som är verksamhetsutövare information om regler och abonnemang för hämtning av hushållssopor, hur insamling av matavfall fungerar och hur du hanterar andra typer av avfall som fettavfall, förpackningar och tidningar, grovavfall, farligt avfall och elavfall.

Hushållsliknande avfall

För att få verksamhetens hushållsliknande avfall hämtat behöver du som verksamhetsutövare teckna ett avfallsabonnemang, antingen direkt med Solna stad (om du är fastighetsägare) eller via din fastighetsägare. Blankett för att beställa abonemang och information om gällande avfallstaxor hittar du nedan.

Staden har enligt lag skyldighet att ta hand om hushållsavfallet och du som verksamhetsutövare har en skyldighet att lämna ditt hushållsavfall till staden. Det är bara den entreprenör som staden har avtal med som får hämta och transportera hushållsavfallet.

Läs mer om lagstiftning kring avfallshantering och stadens avfallsplan under Avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter.

Abonnemang för hushållsavfall Visa Dölj

Beställning av hushållsavfallsabonnemang för verksamheter görs via blanketten för hushållsavfallsabonnemang som du hittar i sjävserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För frågor eller anpassningar av abonnemang kontakta stadens avfallsentreprenör PreZero:s kundtjänst (tidigare SUEZ).

Avfallstaxa Visa Dölj

Hämtning av hushållsliknande avfall från verksamheter sker mot en kostnad. I dokumentet Avfallstaxa för Solna stad Pdf, 36 kB, öppnas i nytt fönster. hittar du information om priser för olika typer av abonnemang för dig som är verksamhetsutövare. För frågor eller funderingar kring avfallstaxan kontakta stadens kontaktcenter.

Bygga och ändra avfallslösning Visa Dölj

Av olika anledningar kan du som verksamhetsutövare behöva se över din avfallslösning. Läs mer om vad som gäller vid byggande eller ändring av avfallslösning under Avfall för fastighetsägare.

Där kan du också läsa om fastighetsägarens ansvar för arbetsmiljön vid avfallshämtning.

Matavfall

Du som är verksamhetsutövare i Solna kan mot en subventionerad kostnad ansluta dig till Solna stads matavfallsinsamling.

För mer information och beställning av abonnemang för matavfallsinsamling kontakta avfallsentreprenören PreZeros kundtjänst (tidigare SUEZ).

Fettavskiljare

Fettavskiljare ska finnas installerade för alla verksamheten som hanterar fett och där det finns risk för att mer än obetydliga mängder fett skickas ut i avloppet. Det handlar exempelvis om restauranger, gatukök, café, livsmedelsbutiker och storkök.

Om du är osäker på om din verksamhet kräver fettavskiljare eller vilken typ av fettavskiljare du behöver, kontakta Solna Vatten via Solna stads kontaktcenter.

Handbok för fettavskiljare Pdf, 298 kB.

Abonnemang för tömning av fettavskiljare Visa Dölj

Beställning av abonnemang för tömning av fettavskiljare för verksamheter görs via blanketten för beställning av tömning för fettavskiljare som du hittar i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För frågor kring beställning av abonnemang för tömning av fettavskiljare eller dispens kontakta Solna stads kontaktcenter.

För frågor och funderingar kring befintligt abonnemang, kontakta avfallsentreprenören Ragn-Sells kundtjänst.

Förpackningar och tidningar

Som verksamhetsutövare kan du mot en kostnad ansluta dig till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Mindre mängder tidningar och förpackningar har du möjlighet att lämna utan kostnad till någon av Förpacknings- och tidningsinsamlingens mottagningspunkter.

Förpackning och tidningsinsamlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om fastighetsnära insamling för verksamheter och mottagningspunkter av förpackningar och tidningar.

Det är endast hushåll som får lämna sina förpackningar och tidningar till de återvinningsstationer som finns runt omkring i Solna stad.

Grovavfall

Du som är verksamhetsutövare kan mot en kostnad lämna dina grovsopor eller verksamhetsavfall på någon av SÖRAB:s fem återvinningscentraler i regionen. På SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats. hittar du mer information om var återvinningscentralerna finns, deras öppettider och kostnader för verksamhetsutövare.

Tänk på att yrkesmässig transport av avfall kan kräva tillstånd av eller anmälan till Stockholms länsstyrelse. På Stockholm länsstyrelses webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om tillstånd och anmälan av transport av avfall.

Verksamhetsutövare har också möjlighet att beställa fastighetsnära hämtning av grovavfall av auktoriserat företag (med tillstånd för transport av avfall). Det finns flera avfallsföretag på marknaden att välja mellan.

Elavfall

Till elavfall räknas alla produkter med sladd eller batteri. Tänk på att elavfall ofta även räknas som farligt avfall (läs mer om hantering nedan).

Du som är verksamhetsutövare kan mot en kostnad lämna mindre mängder elavfall på SÖRAB:s särskilda mottagning för elavfall vid Hagby återvinningscentral. På SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om Hagbys återvinningscentral, vad som är viktigt att tänka på när du lämnar elavfall och kostnader för verksamhetsutövare.

För större mängder elavfall behöver du som verksamhetsutövare själv ordna med en godkänd avfallshantering. Det finns flera avfallsföretag som har tillstånd att hantera farligt avfall.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som är giftigt, frätande eller brandfarligt. Exempel på farligt avfall är bekämpningsmedel, läkemedel, kosmetika, färg, lim- och lackrester, lösningsmedel och spillolja. Även mycket av elavfallet räknas till farligt avfall, exempelvis lysrör.

I de allra flesta verksamheter uppstår någon form av farligt avfall. Alla verksamhetsutövare är skyldiga att föra anteckningar om det farliga avfall som uppkommer i verksamheten. Anteckningarna ska sparas i minst tre år.

Sedan 1 november 2020 ska alla verksamheter rapportera den information som antecknats till Naturvårdsverkets avfallsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där det finns svar på de vanligaste frågorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. angående rapportering till avfallsregistret.

Du som är verksamhetsutövare kan mot en kostnad lämna mindre mängder farligt avfall på SÖRAB:s särskilda mottagning för farligt avfall och elavfall vid Hagby återvinningscentral. På SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om Hagbys återvinningscentral, vad som är viktigt att tänka på när du lämnar farligt avfall och kostnader för verksamhetsutövare.

Tänk på att yrkesmässig transport av farligt avfall alltid kräver tillstånd av eller anmälan till Stockholms länsstyrelse. På Stockholm länsstyrelses webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om tillstånd och anmälan av transport av farligt avfall.

För större mängder farligt avfall behöver du som verksamhetsutövare själv ordna med en godkänd avfallshantering. Det finns flera avfallsföretag som har tillstånd att hantera farligt avfall och flera av dessa erbjuder rapportering till avfallsregistret som tilläggstjänst.

Under hösten 2021 gick vi ut med ett brev till verksamheter med information om de nya kraven på rapportering av farligt avfall Pdf, 91 kB..

Säker hantering av farligt avfall Visa Dölj

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall och det ska förvaras så att det inte är åtkomligt för barn och andra obehöriga och så att det inte kan läcka till dag- eller spillvatten eller förorena omgivande mark.

Om det ändå skulle ske ett spill så ska det finnas möjlighet att samla upp det. Därför behövs lämpliga redskap och uppsamlingsmedel finnas nära till hands. Det kan behövas särskilda kärl, boxar, containers med mera att förvara avfallet i.

Avfallstransportörer eller avfallsmottagare har oftast bra lösningar att erbjuda när det gäller förvaringsutrustning. Kärl och liknande för
förvaring av farligt avfall ska vara tydligt märkta med vad de innehåller. 

Hanteringen av farligt avfall regleras i lag genom bestämmelser i
miljöbalkens 15 kap. och avfallsförordningen (ny sedan 2020).

Bygg- och industriavfall

Du som är verksamhetsutövare kan mot en kostnad lämna ditt bygg- och industriavfall på en av följande avfallsanläggningar i Stockholmsområdet: Hagby i Täby (SÖRAB), Kovik på Värmdö (SUEZ), Högbytorp i Upplands-Bro (Ragn-Sells) och Sofielund i Huddinge (SRV). Tänk på att rivning- och byggavfall kan klassas som farligt avfall. Se mer information om hantering av asbest nedan och hantering av rivningsavfall på sidan om tillsyn av rivningsverksamhet.

Tänk på att yrkesmässig transport av avfall kan kräva tillstånd av eller anmälan till Stockholms länsstyrelse. På Stockholm länsstyrelses webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om tillstånd och anmälan av transport av avfall.

Säker hantering av asbest Visa Dölj

Asbest räknas som farligt avfall och du som verksamhetsutövare kan lämna asbestavfall på SÖRABs återvinningscentral i Löt. På SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om Löts återvinningscentral och kostnader för verksamhetsutövare.

Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur du hanterar asbest.

Tänk på att yrkesmässig transport av farligt avfall alltid kräver tillstånd av eller anmälan till Stockholms länsstyrelse. På Stockholm länsstyrelses webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om tillstånd och anmälan av transport av farligt avfall.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad