Cistern

Cisterner används för lagring brandfarliga vätskor eller spilloljor ovan eller i mark. Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. Här hittar du information om vad som gäller vid installation, kontroll och avveckling av cisterner.

Du som äger en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja är ansvarig för att installationen, lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt.

Om en cistern skulle läcka kan mark, grundvatten och vattendrag skadas. Skulle det ske ett större läckage kan skadorna vara svåra att åtgärda och du som ägare av cisternen blir ansvarig för eventuell sanering.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  hittar du mer information om cisterner och gällande lagstiftning.

Installera en cistern

Att installera en cistern är en bygglovspliktig åtgärd, enligt PBF 6 kap 1§ punkt 4. Information om hur du söker bygglov hittar du på sidan Ansöka om bygglov.

När du ska installera en cistern som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, ska Solna stads miljö- och byggnadsförvaltningen informeras skriftligt minst 4 veckor innan anläggningen tas i bruk. Informationsplikten gäller för cistern ovan eller i mark som rymmer en kubikmeter eller mer samt med tillhörande rörledningar. Föreskriften gäller också för hantering av mer än 250 liter inom vattenskyddsområde. Information om installation av cistern gör du via e-tjänsten anmälan om cistern. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler för installation av cistern. Kontakta Solna stad via kontaktcenter om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde eller om du vill ha mer information om vilka krav som gäller.

I vissa fall krävs tillstånd för brandfarlig vara. Kontakta Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Tillfälligt uppställda cisterner och mobila cisterner

Informationsplikten enligt ovan gäller även tillfälligt uppställda cisterner samt mobila cisterner, exempelvis UN-tankar och IBC-behållare.

Tänk på att tankplatsen ska anläggas så att läckage och spill inte riskerar att förorena omgivande mark eller vatten. En ny anmälan behöver inte göras när mobila cisterner flyttas inom arbetsområdet.

Återkommande kontroll av cistern

Kontroller av cisterner och rörledningar är viktiga ur både miljö- och försäkringssynpunkt. I MSB:s föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns krav på konstruktion, tillverkning, installation och kontroll av cisterner och anslutna rörledningar. En nyinstallerad cistern ska kontrolleras innan den tas i bruk och därefter ska återkommande kontroller genomföras. Hur ofta de återkommande kontrollerna genomförs är reglerat i ovan föreskrifter. Andra kontroller av cisternen kan också behövas till exempel om cisternen flyttas, skadas eller repareras.

Det är du som äger en cistern som ansvarar för att kontrollerna genomförs. Kontroll av cisternen måste göras av ett ackrediterat företag. Har du frågor om kontrollen kan du vända dig till Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kopior på utförda kontroller ska skickas till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning via e-post (miljo-halsoskyddsnamnden@solna.se) eller via vanlig post (se adress längst ner).

Ta en cistern ur bruk

När en cistern tas ur bruk ska en anmälan alltid göras till Solna stad. Du gör anmälan via e-tjänsten anmälan om cistern som tagits ur bruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När cisternen ska tas ur bruk bör den i första hand avlägsnas och i andra hand tömmas, rengöras och fyllas med sand. Det är mycket viktigt att även påfyllnadsrör och avluftningsledning tas bort så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Tömning och rengöring av cisterner ska utföras av ackrediterade besiktningsfirmor.

Misstanke om läckande cistern

Om du misstänker att din cistern läckt eller att spill skett som kan ha förorenat ett mark- eller vattenområde ska du omedelbart informera Solna stad. Läs mer på sidan om förorenade områden.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad