Nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter. Gemensamt för dessa är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Det finns också fem erkända nationella minoritetsspråk.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är:

 • judar
 • romer
 • samer
 • sverigefinnar
 • tornedalingar.

De fem erkända minoritetsspråken är:

 • jiddish
 • romani chib (alla varieteter)
 • samiska (alla varieteter)
 • finska
 • meänkieli.

Uppskattningsvis bor det mellan 7 000 till 8 000 personer i Solna stad som identifierar sig som nationell minoritet. Tillhörigheten baserar sig på självidentifikation.

Förvaltningsområde för finska Visa Dölj

Solna stad ingår i förvaltningsområde för finska. Det innebär att staden arbetar särskilt med att främja det finska språket. Det innebär bland annat att staden arbetar och verkar för att:

 • enskilda har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med stadens verksamheter,
 • det finns tillgång till personal med kunskap i finska,
 • erbjuda barn- och äldreomsorg på finska om någon önskar detta,
 • främja det finska språket och den finska kulturen genom språk- och kulturfrämjande satsningar för barnfamiljer, unga och äldre.

Finskspråkiga sidorna.

Grundskydd för nationella minoriteter Visa Dölj

Kommuner ska enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) skydda och främja nationella minoriteters språk och kultur genom ett grundskydd.

Grundskyddet innebär att Solna stad:

 • informerar på lämpligt sätt om nationella minoriteters rättigheter när det behövs,
 • skyddar och främjar de nationella minoritetsspråken och främjar nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur,
 • främjar barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket,
 • ger nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

Lagen om nationella minoriteter på olika språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella minoriteternas rättigheter i staden Visa Dölj

Nationella minoriteters rättigheter i Solna stad innebär att du:

 • har rätt att vara delaktig i stadens arbete med att förverkliga nationella minoriteternas rättigheter,
 • att du eller dina barn kan utveckla minoritetsspråket, bland annat på ett adekvat sätt i förskolan och äldreomsorgen och genom modersmålsundervisning i grundskolan,
 • har möjlighet att främja kulturen genom att till exempel söka kulturstöd.

Sverigefinnar har rätt till förskola och äldreomsorg på finska.

Kulturstöd Visa Dölj

Kultur- och fritidsförvaltningen svarar på frågor om kulturstöd till föreningar för nationella minoriteter.

Mer information om hur du ansöker om kulturstöd

Språk och modersmålsundervisning Visa Dölj

Barn- och utbildningsförvaltningen svarar på frågor om modersmålsundervisning för nationella minoriteter.

Mer information om modersmålsundervisning

Delaktighet och inflytande Visa Dölj

Solna stad samråder med representanter från minoritetsgrupperna i de frågor som berör minoriteten eller när en fråga aktualiseras från grupperna. Samråd sker både genom formaliserade och så kallade öppna möten.

Organisation Visa Dölj

Varje nämnd har ett eget ansvar för att de nationella minoriteternas rättigheter tillgodoses. Stadsledningsförvaltningen samordnar och stödjer nämndernas arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter.

Styrande dokument Visa Dölj

Riktlinjerna för Solna stads arbete med nationella minoriteters rättigheter beskriver stadens arbete och fördelar ansvar mellan stadens nämnder.

Ta del av riktlinjerna. Pdf, 325 kB.

Kontakta oss

Senast uppdaterad