Ruotsinsuomalaisten oikeudet

Solna kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä merkitsee, että Solnan ruotsinsuomalaisilla on erityisoikeuksia. Tällä sivulla on tietoja hallintoalueesta ja niistä palveluista, joita ruotsinsuomalaisilla on oikeus saada Solnassa suomen kielellä.

Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Ruotsissa on lain mukaan viisi tunnustettua kansallista vähemmistöä: juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionjokilaaksolaiset. Kansallisia vähemmistökieliä ovat: jiddiš, romani chib (kaikki varieteetit), saame (kaikki varieteetit), suomi ja meänkieli.

Kansallisilla vähemmistöillä on erityisasema. Ne ilmentävät Ruotsin kansainvälisiä sitoumuksia tällä alueella siten, että Ruotsi liittyi vuonna 2000 Euroopan neuvoston puitesopimukseen kansallisten vähemmistöjen suojaamisesta ja tunnusti Euroopan vähemmistökieliasetuksen. Tunnustus vahvistaa velvollisuuden suojata vähemmistöjen kieliä ja kulttuureja.

Yhteistä kaikille kansallisille vähemmistöille on, että ne ovat asuneet Ruotsissa ja Solnassa jo pitkän aikaa. Vähemmistökielet ja -kulttuurit ovat osa Ruotsin kulttuuriperintöä.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan. (vähemmistölaki) on ollut voimassa Ruotsissa vuoden 2010 tammikuusta lähtien. Vuoden 2019 tammikuussa lakia muutettiin siten, että oikeuksia ja velvollisuuksia vahvistettiin entisestään.

Ruotsin kansainvälisten sitoumusten mukaisesti tietyt oikeudet ovat voimassa koko maassa. Sen vuoksi laki koskee koko maata.

Lain perusluonteinen suoja merkitsee muun muassa, että

  • hallintoviranomaisten tulee tiedottaa kansallisille vähemmistöille näiden oikeuksista,
  • julkishallinnolla on erityisvastuu suojata ja edistää kansallisia vähemmistökieliä, ja niiden tulee lisäksi edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää omaa kulttuuriaan Ruotsissa,
  • erityisesti tulee edistää lasten kulttuurisen identiteetin kehittymistä ja oman vähemmistökielen käyttöä,
  • hallintoviranomaisten tulee antaa kansallisille vähemmistöille vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa kysymyksissä ja mahdollisimman suuressa määrin käydä neuvonpitoa vähemmistöjen edustajien kanssa näistä kysymyksistä.

Kielilain (2009:600) mukaan julkishallinnolla on erityisvastuu suojella ja edistää kansallisia vähemmistökieliä.

Ruotsinsuomalaisten oikeudet

Solnan kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä merkitsee, että suomea puhuvilla henkilöillä on erityisoikeuksia. Näitä erityisoikeuksia ovat muun muassa, että:

  • yksityishenkilöillä on oikeus käyttää omaa äidinkieltään suullisissa ja kirjallisissa yhteydenotoissa viranomaisiin yksittäisessä asiassa, jossa viranomainen on päätöksentekijä,
  • viranomainen on velvollinen antamaan suullisen vastauksen samalla kielellä sekä pyynnöstä toimittamaan kirjallisen käännöksen päätöksestä ja sen perusteluista. Viranomainen voi päättää tietystä ajasta ja paikasta, jossa tämä palvelu annetaan vähemmistökielellä,
  • hallintoviranomaisten tulee toimia siten, että käytettävissä on vähemmistökieliä osaavaa henkilökuntaa,
  • kunnilla on erityisiä velvollisuuksia järjestää vanhustenhuoltoa ja päivähoitoa joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi vähemmistökielellä, jos joku haluaa tätä hallintoalueella.

Lisätietoja vähemmistöpolitiikasta

Tukholman läänin lääninhallituksella on yhdessä saamelaiskäräjien kanssa erityinen tehtävä vähemmistöpolitiikassa. Lisätietoja tehtävästä Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Verkkosivustolla Minoritet.se Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan. on lisätietoja Ruotsin kansallisista vähemmistöistä, ts. juutalaisista, romaneista, saamelaisista, ruotsinsuomalaisista ja tornionjokilaaksolaisista. Saamelaiskäräjät vastaavat verkkosivustosta ja tähän työhön osallistuu myös edustajia eri kansallisista vähemmistöistä.

Sivustolla on myös tietoja Ruotsin vähemmistösitoumuksista, ajankohtaisesta lainsäädännöstä ja Tukholman läänin lääninhallituksen ja saamelaiskäräjien viranomaistiedotteista.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad