För dig som behöver en god man eller förvaltare

Den som på grund av sitt hälsotillstånd behöver hjälp med ekonomiska och rättsliga frågor kan få en god man, och i vissa fall förvaltare.

Vem kan få hjälp? Visa Dölj

Den som är myndig, det vill säga över 18 år, och på grund av sitt hälsotillstånd behöver hjälp att ta hand om sin ekonomi och bevaka sina intressen kan ansöka till tingsrätten om att få en god man. Rätt att ansöka har även personens närmast anhöriga. Om någon annan vill påtala behovet, såsom en avlägsen släkting, granne eller socialtjänsten, kan en anmälan göras till överförmyndarnämnden.

För att få en god man krävs i normalfallet att det nedsatta hälsotillståndet påverkar personens kognitiva funktioner och beslutsförmåga. Det kan exempelvis bero på en demenssjukdom, psykisk störning eller något liknande förhållande. Fysiska funktionshinder och språksvårigheter är exempel på sådant som inte är skäl för godmanskap.

Vad finns det för alternativ till godmanskap? Visa Dölj

För att få god man måste det först vara utrett att personen inte kan få hjälp på något annat sätt, till exempel genom att skriva en fullmakt. Sedan 2017 finns ett flertal alternativ till godmanskap som innebär att man kan få hjälp utan att behöva ansöka om god man såsom framtidsfullmakt och anhörigbehörighet.

Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap? Visa Dölj

En förvaltare och god man har i praktiken samma uppgifter. Skillnaden är att godmanskap är en frivillig åtgärd medan ett förvaltarskap är en tvångsåtgärd. Om man får en förvaltare fråntas man sin rättshandlingsförmåga och förmågan att ingå bindande avtal, medan man behåller sin rättshandlingsförmåga när man har en god man.

Vad kan man få hjälp med? Visa Dölj

Ett godmanskap eller förvaltarskap består av tre delar; att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Uppdraget kan omfatta alla delar eller begränsas till att enbart omfatta vissa delar. Allt beror på den enskildes hjälpbehov. Viktigt att komma ihåg är att en ställföreträdare främst är en samordnare av olika insatser och inte en utförare. Det ingår alltså inte i uppdrag att t.ex. städa och handla åt personen. Ställföreträdaren ska istället se till att någon annan utför detta såsom hemtjänst, boendepersonal eller anhöriga.

  • Bevaka rätt – hålla kontakt med myndigheter, ansöka om insatser, ingå avtal
  • Förvalta egendom – betala räkningar, förvalta sparkapital
  • Sörja för person – hålla sig a jour om huvudmannens livssituation och behov

Vad kostar det? Visa Dölj

Som huvudregel är det personen som har god man eller förvaltare som betalar ställföreträdarens arvode. Arvodets storlek beror på uppdragets komplexitet och omfattning. Ett normalärende brukar innebära en kostnad på ca. 1 000 kr/månad. Men om personen har tillgångar under 105 000 kr samt en årsinkomst under 139 125 kr så betalar kommunen arvodet.

Hur får man en god man eller förvaltare? Visa Dölj

En person som anser sig behöva en god man eller förvaltare kan själv göra en ansökan till tingsrätten. Rätt att ansöka har även personens närmaste släktingar. Är personen folkbokförd i Solna ska ansökan skickas till Solna tingsrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som sedan tar ställning till om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda. Om någon annan vill påtala behovet av god man eller förvaltare kan en anmälan lämnas in till överförmyndarnämnden som tar ställning till om nämnden ska göra en ansökan till tingsrätten.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad