Om avlopp

Här hittar du information om vad avloppsvatten är och vad som händer med stadens avloppsvatten.

Det använda vattnet kallas i dagligt tal för avloppsvatten. Man skiljer på två olika sorters avloppsvatten: spillvatten och dagvatten. Spillvatten är det vatten som kommer från toalett, dusch, tvätt och disk i bostäder och lokaler. Dagvatten är det regn-, smält- och spolvatten från avleds från tak, gator eller annan mark.

Nedan hittar du information om Solnas spillvatten. Mer information om dagvatten hittar du under sidan Om dagvatten.

Solnas avloppsledningsnät

Solna Vatten AB äger och förvaltar ledningsnät och pumpstationer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Avloppsledningsnätet i Solna är utformat som ett så kallat duplikatsystem där spillvatten och dagvatten avleds i separata ledningar. 

Solna Vatten AB:s ledningsnät för vatten och avlopp består av ca 30 mil ledningar. Det finns 21 pumpstationer på spillvattenledningsnätet.

Vart tar spillvattnet vägen?

Spillvattnet från Solna leds via ledningar och tunnlar till Käppala reningsverk som ligger på Lidingö. Käppalaverket tar hand om spillvattnet och renar bort bland annat slam, fosfor och kväve ur spillvattnet. Därefter släpps det renade spillvattnet ut i Östersjön. Av restprodukterna från reningen görs slam som kan användas som gödsel, biogas till SL:s bussar och fjärrvärme.

Käppala reningsverk drivs av Käppalaförbundet som ägs av Solna stad och tio andra medlemskommuner norr och öster om Stockholm.

Vad får du spola ner i avloppet?

Det är lätt att spola rätt. Bara tre saker får spolas ner i toaletten - kiss, bajs och toalettpapper. Allt annat hör hemma i soporna.

Fasta föremål som bomull, tops, våtservetter, tamponger, bindor, blöjor, munskydd, knappar, nappar, fimpar och liknande riskerar att fastna i avloppsrören och orsaka stopp. Det kan också orsaka problem vid avloppsreningsverket.

Mediciner som hälls ut eller spolas ner i avloppet påverkar djurlivet. Kemikalier försurar och förorenar vattnet, därför får inga kemikalier, färger, lösningsmedel eller motoroljor spolas ner i avloppet.

Matfett, frityrolja eller matolja som hälls ut i avloppet kyls av och stelnar i ledningarna och gör så att det kan bli stopp hos dig eller din granne

Käppalaförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om Käppalaförbundet och rening av Solnas spillvatten.

Kontakta oss

Senast uppdaterad