Kursutbud

Naturskolan bjuder in klasser på heldagsbesök. Kursdagarna som är åldersanpassade och kopplade till läroplanen har ett upplevelsebaserat innehåll. Alla klasser (F-9) i Solna bjuds in till Naturskolan en gång per läsår, både kommunala och friskolor.

Baskurser förskoleklass-årskurs 5Bondgårdsdag
(F-klass)

Eleverna bekantar sig med gårdens djur och byggnader. Faktaprat om bondgårdsdjur samt gemensam ”mat- och pratrunda” till får och höns. Just nu renoveras ladugården men när den är klar planeras för fler djur till gården.

Blommor & småkryp (Åk 1)

Vi lär om insekter, spindlar, ormar och blommor. Ute i fält tränar vi särskilt på att våga samla småkryp. Kikarövningar, mikroskopering, plantering, fågelstig, tipspromenad och besök hos nyfödda lamm!

Statarbarn för en dag (Åk 2)

Hur var livet på Överjärva gård vid förra sekelskiftet, då 108 människor bodde och jobbade här? Samtal om statarnas livsvillkor, skolan, hur det var att leva på gården som varken hade vatten eller avlopp. I statarmuseet befästs kunskap i ”Kajsarultas” lekrum via sysslor från förr. Statarkläder finns att låna!

Vinterekologi
(Åk 3)

Faktaprat inne, upplevelser ute i fält. Via ”Fågelstigen” går vi till skogen, gör upp eld i kåtan, följer djurspår i snön, letar vintergröna växter, spybollar, spindlar och vinterståndare. Hur anpassar sig växter och djur inför vintern? Subnivala rummet – vilka bor där? Kottfrön planteras, fågelrestauranger, moss- och lavböcker tillverkas.

Höst & kretslopp (Åk 4)

 

Skogens nedbrytare skapar nytt liv. Samtal om naturens kretslopp – hur går de runt? Varför släpper träden sina blad? Frukt- och fröspridning, barr- och lövträd, mykorrhiza – vad kan det vara? Naturen är som en stor kompost, vi lär grunderna för kompostering och källsortering.

Vattendag vid Igelbäcken & Ruddammen
(Åk 5)

Med håvar och burkar går vi från Överjärva via Igelbäcken till Ruddammen i Ulriksdals slottspark. Samtal om iglar, husmaskar, trollsländelarver, salamanderödlor och andra vattendjur. Grönling, en fågel eller en fisk? Hur se skillnad på groda och padda? Vilka groddjur och ormar finns i Solna?

Baskurser årskurs 6-9Ekologi och botanik (Åk 6)

Vad innebär ekologi och begrepp som näringskedja, näringsväv, population, samspel, mikroklimat, biologisk mångfald, biotiska och abiotiska faktorer? Ekosystem i skogen undersöks, eleverna presenterar upptäckter för varandra. Aktiviteter kring botanik och systematik samt om ekosystemtjänster och population.

Klimat och energi (Åk 7)

Hur påverkas klimatet av fossila bränslen? Samtal om alternativa energikällor och förnybar energi. Besök i gårdens statarmuséum – hur gjorde man förr, utan el? Med tändstål gör eleverna upp eld, prat om brandsäkerhet och om varifrån energi kommer ursprungligen, om energiomvandlingar och energiprincipen.

Vattenekologi (Åk 8)

Igelbäckens vatten analyseras. Växt- och djurlivet undersöks, även vattenkemin och bäckens flöde, för att upptäcka de ekologiska sambanden kring ett vattendrag. Vad innebär övergödning och försurning? Djur och växter i och vid vattnet visar hur rent vattnet är. Vilka naturvårdsinsatser kan vidtas för att vattendrag ska må bra.

Livsstil och miljö (Åk 9)

Hur påverkas miljön av vår livsstil? Ekologisk mat, vad innebär det? Vilka miljömärken går att lita på och vad innebär märkningen? Samtal om Agenda 2030, nationella miljömål, ekologiska fotavtryck och Overshoot Day. Aktiviteter och värderingsövningar, med en ”tankestig” som utgångspunkt diskuterar eleverna i grupper.

 

 

Kontakta oss

För mer information om kursinnehåll och bokning, kontakta Naturskolans lärare:
Förskoleklass - Årskurs 5:
Ninni Reinebo Engström, ninni.reinebo-engstrom@solna.se och
Kristina Westman, kristina.westman@solna.se

Årskurs 6 - 9:
Lina Jerrå, karolina.jerra@solna.se

Senast uppdaterad