Ladugården och Gula villan renoveras

Överjärva gård, som nu utvecklas till ett friluftsmuseum, utgör en historisk och kulturellt värdefull plats som ägs och förvaltas av Solna stad. Staden genomför nu renovering och ombyggnation av flera av gårdens byggnader. Först ut att renoveras och utvecklas är den 200 år gamla ladugården och Gula villan.

Utvecklings- och renoveringsarbetena är en del av Solna stads bevarande av det historiska arvet och för att göra platsen mer tillgänglig för dagens Solnabor och för framtida generationer. Genom att restaurera och utveckla byggnaderna strävar man efter att ta tillvara deras kulturhistoriska värden samtidigt som vissa anpassningar görs för att möta behov och krav på tillgänglighet.

Här följer ett antal vanliga frågor kring Överjärva gård, med tillhörande svar.

Frågor och svar

Varför renoverar Solna stad byggnader på Överjärva gård?

Under 2023 fattades ett politiskt beslut om att utveckla Överjärva gård till ett friluftsmuseum. Därför behöver byggnaderna inte bara tas om hand om utan också anpassas till ny verksamhet. Det är även viktigt att gården är säker, trygg och tillgänglig att besöka.

När är renoveringen av Ladugården och Gula villan klar?

Det är omfattande renoveringar som görs och arbetet sker i olika delprojekt och etapper.

I Gula villan kommer arbetet med en tillgänglig entré och WC att vara klart till sommaren 2024. Därefter är målet fortsatt anpassning och renovering för gårdscaféet som beräknas kunna flytta in under slutet av 2025.

Detsamma gäller för ladugården där den första etappen (som pågår just) innebär en ny invändig trästomme, ny betongplatta, tak samt dränering med syfte att säkra upp husets bärande konstruktion. Detta arbete beräknas pågå under hela 2024. Därefter är målet att återställa ladugårdens ursprungliga fasad, fönster och användningsområde i samråd med sakkunniga. Detta arbete beräknas pågå under hela 2025.

Hur utvecklas gårdens utemiljöer?

Inför att gården ska bli ett friluftsmuseum ska Solna stad utreda viktiga flöden både inom och i anslutning till gården som bland annat gång- och cykelvägar, avfalls- och gödselhantering, entréer och ytor för cykel- och bilparkering.

Under 2024 projekteras för en ny gång- och cykelväg till Överjärva gård och planeringen är att den ska anläggas under 2025.

När ska Vinterträdgården renoveras?

Just nu pågår ingen restaurering av Vinterträdgården interiört eftersom tillstånd från Länsstyrelsen inväntas för fortsatta tekniska undersökningar.

Eftersom fastigheten är ett byggnadsminne görs omfattande provtagningar undersökningar i samråd med Länsstyrelsen. Målet är att bevara byggnadsminnet och att kunna använda byggnaden för sammankomster genom att bland annat återställa entré samt restaurera interiören. Preliminär start för restaurering interiört är år 2026. Exteriört kommer arbetet med att renovera den historiska trädgården inledas i samband med att Gula villan renoveras och anpassas för caféverksamhet med trädgårdsservering.

Rivs några byggnader?

Inga bevarade byggnader rivs. Målet är att tillvarata och lyfta fram platsens och byggnadernas kulturhistoriska värden för friluftsmuseets besökare.

Vilka delar kommer vara avspärrade under renoveringen?

Där det pågår renovering sätter vi upp byggstaket, både för besökarna och arbetarna/entreprenörernas skull. Renoveringarna kan innebära vissa begränsningar i framkomlighet på platsen, under en begränsad tid.

När öppnar friluftsmuseet?

I slutet av 2025 ska friluftsmuseet invigas och ladugårdens 200-årsjubileum uppmärksammas. Men Solna stads arbete med att starta upp friluftsmuseet pågår redan nu genom att bland annat utveckla gårdens aktiviteter, gårdsdagar, odlingar, besöksdialoger och kommunikation. Ta del av gårdens program och aktiviteter här.

När flyttar 4H in i ladugården?

Vi har ännu inte ett exakt datum för när 4H och djuren kan flytta in i ladugården, först måste ladugården renoveras och byggas klar. Men innan ladugården är inflyttningsklar kommer 4H:s verksamhet synas på olika sätt på gården.

Är gårdens andra verksamheter i gång under byggtiden?

Överjärva gård har öppet som vanligt under byggtiden, med viss anpassning för att uppfylla god säkerhet. Gårdscafé, statarmuseum, gårdsdagar, midsommarfirande samt de övriga aktörerna på gården har öppet som vanligt.

Senast uppdaterad