Överjärva gårds historia

Överjärva gård har en lång och spännande historia som går tillbaka till yngre järnåldern. I slutet av 1800-talet var gården Solnas största jordbruk med ansenlig mjölkproduktion och trädgårdsodling. Gårdens marker sträckte sig då i söder en bit över nuvarande golfbanan, österut över Sörentorp ned till Edsviken och västerut utmed Igelbäckens dalgång på Järvafältet.

Gårdens intressanta historia avspeglar viktiga skeden i den svenska historien. Gården ger än idag en bra bild av hur en gård då tedde sig, med en mängd byggnader för olika funktioner.

400 – 600 talet

Människor bosätter sig på Järvatungan. Om detta vittnar tre bygravfält som finns kvar från den tiden. Gården låg då i ett skärgårdslandskap, norr om den forna Fröfjärden. Namnet Järva kommer från det fornnordiska ordet "jorvi" som betyder grus (Ulriksdals åsen).

1000-talet

Kristendomen får sitt fäste i Mälardalen. En runsten (numera försvunnen) från Överjärva berättar: ”Forkunn lät resa stenen och (göra) denna bro till minne av Torger sin son, och till minne av Äskils. Gud hjälpe deras ande och Guds moder”. En kopia av runstenen är rest invid Blå bron som leder över järnvägen, bortanför gårdens statarlänga.

1300-talet

Överjärva by ägs av Klara kloster. Klara kloster var den största jordägaren i Stockholm med 165 gårdar.

1500-talet

Genom Gustav Vasas reformation 1527 dras Överjärva by in till kronan. Byn har fyra hemman Överjärva är socknens näst största by, och tillsammans med Nederjärva, den enda kronobyn i Solna. 1530 överförs Järvabyarna till Solna socken från att tidigare tillhört Sollentuna. Till bybornas arrendeåtaganden hör bl.a. att utföra skjutsfärder och göra dagsverken för Stockholms slott.

1600-talet

På 1630-talet får riksrådet Johan De la Gardie ränteavkastningen från byn som lön för sina tjänster åt staten. Genom ett byte överlåter han 1638 byn till sin bror riksmarskalken Jakob De la Gardie, som under det följande decenniet uppför slottet Jakobsdal (nuvarande Ulriksdals slott) på Överjärva bys marker. Slottet står färdigt 1644. I och med detta reduceras byns marker drastiskt och räcker nu endast till två hemman, Östergården och Västergården, som blir arrendegårdar under Jakobsdals slott.

1700-talet

I enlighet med de nya skiftesreformer som genomförs, slås 1790 de båda gårdarna på Överjärva ihop till en enda gård, som då innehar ett trettiotal byggnader. De jordbruksrationaliseringar som genomförs innebär stora förändringar för jordbruket. Överjärva by blir Överjärva gård, 1791 tillträdde gårdens förste arrendator kronobefallningsmannen Olof Larsson Östmark som låter uppföra gårdens första huvudbyggnad år 1796.

1800-talet

Jordbruksdriften rationaliseras och moderniseras. Gården rustas upp och får färre och större hus. Gårdens nu kvarvarande hus är från detta århundrande. Äldst är tvättstugan från 1813, därefter uppförs Vita Villan och Ladugården under arrendator Wagener Smiths tid. Under åren 1870 – 1873 arrenderas Överjärva av armeniern Ohan Demirgian, som är stallmästare på Ulriksdals slott. Demirgian bor troligen på gården redan 1868. Under hans tid på gården uppförs Statarlängan, Vinterträdgården och Trädgårdsmästarbostaden med växthus, och huvudbyggnaden får en orientalisk inredning. Kungen besöker ofta och gärna sin stallmästare. I slutet av 1800-talet startar arrendator mejeri på gården; Öfver Järfva mjölkhandel, med 12 mjölkbutiker i Stockholm.

1900-talet

Vid sekelskiftet har gården den största arealen och de flesta korna i Solna socken. På gården bor 108 personer, varav 58 är barn. Från 1905 tar Järvafältets militära övningsområde gårdens mark i anspråk och gården brukas som arrendeenhet under militärens förvaltning fram till 1970. Ulriksdals galoppbana anläggs 1919 och har sin glansfulla period här till 1960, då den flyttar till Täby. Statarsystemet förbjuds i Sverige 1945, därmed upphör jordbruket på gården i början av 50-talet. Solna stad planerar då för bostadsbygge på det före detta galoppfältet. Under planeringstiden och fortfarande arrenderar staden ut marken till golfbana. År 1995 köper Solna stad Överjärva gård, mark och byggnader, för att här starta projekt ”Stadsekologiskt centrum i kulturhistorisk miljö”.

Samma år invigs Solna naturskola i det hitflyttade Hästskostallet, som ursprungligen uppfördes 1929 i Ritorp som ett stall för galopphästar. Därefter har flera av gårdens byggnader restaurerats helt eller delvis. Våren 1997 övergår förvaltningen av gården till ett kommunalt aktiebolag, Överjärva gård AB. 2007 övertas gårdens ägande av det kommunala bolaget Råsunda Förstads AB.

Lyssna på historien

Lyssna på museipedagogen Nina Nykvist som berättar och sammanfattar Överjärvas historia under cirka fem spännande minuterar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad