Igelbäckens naturreservat

Överjärva gård är en del av Igelbäckens naturreservat. I reservatet finns en omväxlande natur med skog och öppen mark. Reservatets våtmarker är viktiga livsmiljöer för groddjur och många andra arter. Igelbäcken rinner genom reservatet, där den sällsynta fisken grönling finns.

Överjärva gård är en del av Igelbäckens naturreservat som innefattar Dammtorp, Brotorp, Överjärva gård, södra delen av Sörentorp och en del av Ulriksdals slottspark.

I reservatet finns en omväxlande natur med skog och öppen mark, bergknallar och sänkor. I reservatet finns hundraårig granskog och på hällmarkerna står tallar som är upp emot 200 år. Reservatets våtmarker är viktiga livsmiljöer för groddjur och många andra arter. Genom reservatet rinner Igelbäcken där den sällsynta fisken grönling finns.

Syftet med naturreservatet är att bevara ett natur- och kulturmiljöområde med stort värde för allmänhetens friluftsliv och rekreation och att bevara en viktig del av Järva grönkil. Syftet är också att vårda och utveckla området för rörligt friluftsliv, biologisk mångfald och kulturmiljö.

Igelbäckens naturreservat bildades 2004 av Solna stad. Solna stad tillsammans med Ståthållarämbetet är förvaltare av naturvården i reservatet.

Igelbäckens naturreservats föreskrifter

För att skydda naturreservatets djur och natur finns ett antal ordningsföreskrifter som allmänheten på besök i reservatet måste följa. Det är exempelvis förbjudet att ta med hund som inte är kopplad, att fiska i Igelbäcken, att köra eller parkera motordrivet fordon på annat än bilvägar och parkeringsplatser, att tälta eller på annat sätt campa i Ulriksdalsslottspark, eller att göra upp eld annat än på anvisad plats. Samtliga ordningsföreskrifter för allmänheten hittar du på naturreservatets skyltar i området eller på solna.se


Senast uppdaterad