Nämnder och styrelser

För att kunna fullgöra den mångfald av verksamheter som finns inom Solna stad finns en politisk organisation av nämnder och styrelser.

Utöver de obligatoriska: kommunstyrelsen, valnämnden och överförmyndarnämnden, finns ytterligare tio nämnder i Solna stad. Indelningen är gjord utifrån verksamhetsområden för att på ett effektivt sätt fördela ansvaret för till exempel skola, förskola, äldreomsorg, vägar och trafik.

Så styrs arbetet i nämnderna

Arbetet styrs av reglementen som kommunfullmäktige har bestämt. De flesta nämnder har dessutom ett antal lagar att följa beroende på inom vilka områden de verkar. Den politiska sammansättningen i nämnderna speglar i huvudsak mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Utöver nämnderna och kommunstyrelsen finns en internationell kommitté och en likabehandlingskommitté som utses av kommunstyrelsen.

Sammanträdesdagar

Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2020 med tillhörande dagordning, handlingar och protokoll.

Kommunfullmäktige Visa Dölj

Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ, med liknande funktion för staden som riksdagen har för landet. Besluten handlar främst om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, men också om budget och skattesats, årsredovisning, översiktsplaner, organisation för nämnderna och val av ledamöter samt ersättare i nämnderna.

Kommunfullmäktige sammanträder som regel den sista måndagen i varje månad, förutom under sommaruppehållet i juli. Sammanträdena är offentliga och går att följa via webbsändningar. Du är också välkommen att följa debatten på plats i stadshuset. Kommunfullmäktiges sammanträden anslås på stadens digitala anslagstavla och handlingar som ska behandlas på kommunfullmäktiges möten publiceras på solna.se.

Ledamöter i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunstyrelsen Visa Dölj

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige- Om kommunfullmäktige kan liknas vid stadens ”riksdag”, motsvarar kommunstyrelsen stadens ”regering”. Kommunstyrelsen har tillsammans med de olika nämnderna ansvar för att genomföra kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av stadens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsens verksamhet omfattar även mark- och exploateringsärenden, trafik- och översiktlig planering. Den är också krisledningsnämnd.

Ledamöter i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kommunstyrelsens reglementePDF (pdf, 369 kB)

Barn- och förskolenämnden Visa Dölj

Barn- och förskolenämnden ansvarar för planering och tillhandahållande av förskola och annan pedagogisk verksamhet, inklusive fastställande av förskolepeng. Detta ska utföras i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, föreskrifter i lag eller annan förordning.

Nämnden ansvarar även för godkännande av huvudmän för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg, samt tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.

Ledamöter i barn- och förskolenämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Barn- och förskolenämndens reglementePDF (pdf, 266 kB)

Byggnadsnämnden Visa Dölj

Byggnadsnämnden har hand om frågor kopplade till stadens utveckling och fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen. Nämnden ska verka för en god byggnadskultur och ansvarar för hela processen från planering till färdiga byggnader. Byggnadsnämnden ansvarar därmed för frågor gällande bygglov och detaljplaner.

Andra områden för nämnden är kommunens verksamhet inom MBK-området (mätning, beräkning, kartframställning), utveckling inom GIS-området (Geografiska Informationssystem) samt gatunamn och adressärenden.

Ledamöter i byggnadsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Byggnadsnämnden reglementePDF (pdf, 286 kB)

Gemensamma familjerättsnämnden Visa Dölj

Gemensamma familjerättsnämndens uppgift är att med utgångspunkt från barnets behov stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor. Nämnden arbetar med frågor som gäller faderskap, adoptionsärenden, avtal om vårdnad, boende och umgänge. Nämnden lämnar även upplysningar till tingsrätten i vårdnadsmål.

Familjerättsnämnden är gemensam för Solna, Sundbyberg och Ekerö.

Ledamöter för Solna stad i gemensamma familjerättsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Gemensamma familjerättsnämnden reglementePDF (pdf, 254 kB)

Kompetensnämnden Visa Dölj

Kompetensnämnden ansvarar för stadens vuxenutbildning, svenska för invandrare samt för arbetet med arbetsmarknadsfrågor. Kompetensnämnden ansvarar även för samordningen av integrationsfrågorna i Solna stad.

Ledamöter i kompetensnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kompetensnämnden reglementePDF (pdf, 276 kB)

Kultur- och fritidsnämnden Visa Dölj

Nämnden ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet med bibliotek, bidrag till föreningsliv och studieförbund, anläggningar och lokaler för idrottsverksamheten, ungdomsgårdar och fritidsparker. I nämndens ansvarsområde ingår även Solna Kulturskola.

Nämnden värnar också om kulturhistoriskt värdefulla miljöer och förskönar stadens rum med konstnärlig utsmyckning.

Ledamöter i kultur- och fritidsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kultur- och fritidsnämndens reglementePDF (pdf, 296 kB)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Visa Dölj

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för Solnas yttre miljö och människors hälsa samt att bevara Solnas natur. De lagar som nämnden har att ta hänsyn till och utöva tillsyn enligt är miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, vissa delar av tobakslagen och strålskyddslagen (solarier). Kommunstyrelsen ansvarar för stadens strategiska miljöarbete.

Ledamöter i miljö- och hälsoskyddsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglementePDF (pdf, 307 kB)

Omvårdnadsnämnden Visa Dölj

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stadens äldreomsorg och för omsorgen om personer med funktionshinder. Ansvarområdet omfattar myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Bland de verksamheter som nämnden ansvarar för finns boende, omsorg och service i ordinärt boende, servicehus, daglig verksamhet och dagverksamheter.

Ledamöter i omvårdnadsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Omvårdnadsnämndens reglementePDF (pdf, 276 kB)

Skolnämnden Visa Dölj

Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar från förskoleklass till gymnasiet får sina behov av omsorg och obligatorisk utbildning tillgodosedda. Detta ska utföras i enlighet med vad som gäller i skollagen och övriga författningar som rör skolan.

Nämnden ansvarar även för ungdomsgymnasiet inklusive de individuella programmen samt gymnasiesärskolan. Dessutom ingår Ungdomsmottagningen i skolnämndens ansvarsområde.

Ledamöter i skolnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skolnämndens reglementePDF (pdf, 299 kB)

Socialnämnden Visa Dölj

Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd och social service i form av råd, stöd eller behandling, så att den enskildes eller familjens egna resurser kan utvecklas och tillvaratas.

Nämnden ansvarar också för att personer med psykiska funktionshinder får stöd och därmed ökade möjligheter att leva som andra i samhället.

Ledamöter i socialnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialnämndens reglementePDF (pdf, 349 kB)

Tekniska nämnden Visa Dölj

Tekniska nämnden ansvarar för frågor som rör skötsel och renhållning av stadens allmänna platser och utvecklar trafik- och stadsmiljön för att skapa god säkerhet och framkomlighet. Nämnden ansvarar också för drift och underhåll av stadens fastigheter. Nämnden ansvarar även för en hållbar hanteringen av stadens hushållsavfall i enlighet med miljöbalken.

Ledamöter i tekniska nämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tekniska nämndens reglementePDF (pdf, 322 kB)

Valnämnden Visa Dölj

En valnämnd måste finnas i varje kommun. Valnämnden ansvarar för att förbereda och genomföra val på lokal nivå. Verksamheten regleras i vallagen. I nämndens arbete ingår bland annat att inför varje val besluta om vilka vallokaler som ska användas, utse röstmottagare, besluta hur förtidsrösterna ska hanteras samt genomföra den preliminära röstsammanräkningen.

Ledamöter i valnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Valnämndens reglementePDF (pdf, 254 kB)

Revision Visa Dölj

Revisorernas uppdrag styrs av kommunallagen och god revisionssed i kommuner och landsting. Revisorernas granskning görs på uppdrag av fullmäktige. Revisorerna granskar årligen den verksamhet som styrelsen, nämnderna samt fullmäktigeutskotten bedriver. Granskningen omfattar även de enskilda ledamöterna.

Ledamöter i revisionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Revisionens reglementePDF (pdf, 170 kB)

Överförmyndarnämnden Visa Dölj

Överförmyndarnämnden har till uppgift att se till att de som av olika skäl inte klarar av att handha sin ekonomi med mera kan få hjälp med detta av en god man. Överförmyndarnämnden har också till uppgift att bevaka förmyndares hantering av underårigas förmögenheter.

Ledamöter i överförmyndarnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Överförmyndarnämndens reglementePDF (pdf, 243 kB)

Beredningar

Exploaterings- och fastighetsberedningen Visa Dölj

Den nya exploaterings- och fastighetsberedning har haft sitt första möte. Syftet med beredningen är bland annat att följa större bygg- och infrastrukturprojekt i staden och öka insynen i stadens arbete.

Ledamöter i exploaterings- och fastighetsberedningenlänk till annan webbplats

Miljö- och demokratiberedningen Visa Dölj

Kommittéer

Internationella kommittén Visa Dölj

Internationella kommittén är ett politiskt sammansatt beredningsorgan till kommunstyrelsen som regelmässigt ska kunna fungera som rådgivande och stödjande instans inom det internationella området.

Läs mer om internationella kommittén
Ledamöter i internationella kommitténlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Likabehandlingskommittén Visa Dölj

Likabehandlingskommittén är politiskt sammansatt organ under kommunstyrelsen, som ska kunna fungera som stöd och en remissinstans inför beslut i kommunstyrelsen inom likabehandlingsoområdet.

Läs mer om likabehandlingskommittén
Ledamöter i likabehandlingskommitténlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Råd

Kommunala pensionärsrådet Visa Dölj

Rådet för funktionshinderfrågor Visa Dölj

Mälardalsrådet Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad