Modersmåls­undervisning

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämne. Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. Elevens visade kunskaper och förmågor bedöms utifrån kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen.

Rätt till modermålsmålsundervisning

Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  • eleven har goda kunskaper i språket.

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn, och har ett annat modersmål än svenska, modersmålsundervisning. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om:

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen
  • dessa elever önskar att få undervisning i språket, och
  • det finns en lämplig lärare. Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att bedriva modersmålsundervisning.

En elev som får modersmålsundervisning får fortsätta att delta i undervisningen, även om språket skulle upphöra att vara dagligt umgängesspråk för eleven.

Har eleven fått sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden i grundskolan eller motsvarande skolformer, är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i högst sju läsår sammanlagt. Det gäller dock inte om modersmålet är ett nordiskt språk, ett nationellt minoritetsspråk eller om eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning. Inte heller om undervisningen anordnas individuellt val eller ersätter ett modernt språk inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Studiehandledning på modersmålet

En elev som är i behov av studiehandledning på modersmålet ska få det. Det kan vara en stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det är varaktigheten och omfattningen studiehandledningen som avgör vilken typ av stöd det handlar om.

Ansökan

Eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ansökan sker alltid via skolans rektor.

Kontakta oss

Senast uppdaterad