För dig som vill bli god man och förvaltare

Som god man har du möjlighet att göra en viktig insats för både den du företräder och samhället. Solna stad söker kontinuerligt efter nya gode män och förvaltare för uppdrag i staden.

Varför bli god man? Visa Dölj

Att vara god man innebär att du bidrar till stabilitet och trygghet för en individ som inte har möjlighet att själv tillvarata sina intressen. Din hjälp är en viktig insats för individen och för samhället. Det finns alltid ett behov av nya personer som vill bli god man i Solna.

Intresseanmälan god man - självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad får man i ersättning? Visa Dölj

Att vara god man eller förvaltare är i huvudsak ett ideellt uppdrag men man har enligt lag rätt till ett skäligt arvode. Uppdragets komplexitet och omfattning avgör storleken på arvodet. Ett normalärende brukar innebära ett arvode på ca. 10 000 kr/år. Enligt huvudregeln är det personen som har god man eller förvaltare som betalar ställföreträdarens arvode. Överförmyndarnämnden fattar beslut om arvode efter att godemannens redovisning av uppdraget har granskats. Detta sker i normalfallet en gång per år.

Överförmyndarnämndens arvodesriktlinjer. Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad krävs för att bli god man? Visa Dölj

För att bli god man eller förvaltare finns vissa formella krav. Du ska vara myndig och får själv inte stå under förvaltarskap.

Överförmyndarkansliet kommer att kontrollera att du inte förekommer i Polisens belastningsregister eller Kronofogdens register för betalningsanmärkningar.

Du kommer även att genomgå en webbutbildning med tillhörande kunskapstest (60-90 min) för att säkerställa att du har de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna ta ett uppdrag.

Vad innebär uppdraget? Visa Dölj

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. Uppdraget är av administrativ karaktär och handlar till stor del om att representera huvudmannen i kontakt med andra myndigheter.

Vilket stöd har du som god man? Visa Dölj

I Solna finns en ideell intresseförening för gode män och förvaltare. De erbjuder bl.a. mentorskap, utbildning, föreläsningar och en ansvars- och olycksfallsförsäkring. Kom i kontakt med föreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och utöva således tillsyn över ditt uppdrag. Nämnden är därför förhindrad att ge detaljerade råd hur du ska agera i specifika situationer. Det nämnden kan tillhandahålla är information om gällande rätt när du ställs inför olika val, som t.ex. att sälja eller inte sälja huvudmannens bostadsrätt. Nämnden tillhandahåller även blanketter som behövs för att utföra uppdraget.

Hur många uppdrag får man ha? Visa Dölj

Det viktiga är det finns tillräckligt med tid att utföra alla uppdrag på ett bra sätt. I Solna stad har vi som riktlinje att ställföreträdare max får ha 10 uppdrag i kommunen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad