Yrkesmässig hygienisk verksamhet - anmälan, tillsyn och egenkontroll

Här hittar du som driver eller vill driva yrkesmässig hygienisk verksamhet information om anmälan, tillsyn och egenkontroll av din verksamhet.

Med yrkesmässig hygienisk verksamhet menas verksamhet som fotvård, akupunktur, tatuering, piercing eller olika typer av kroppsbehandlingar.

Vill du starta en verksamhet där stickande eller skärande verktyg används måste du anmäla verksamheten till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning. Hygieniska verksamheter som inte omfattar stickande eller skärande behandling behöver inte anmälas. Däremot är all yrkesmässig hygienisk verksamhet enligt lag skyldig att ha god egenkontroll och omfattas av tillsyn. Solna stads miljö- och hälsoskyddsnämnd är ansvarig tillsynsmyndighet för hygienisk verksamhet. Läs mer nedan.

Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du också läsa mer om yrkesmässig hygienisk verksamhet och vilka lagar och regler som gäller.

Driver eller vill du driva solarieverksamhet? Läs mer vad som gäller på sidan om anmälan, tillsyn och egenkontroll av solarieverksamhet.

Anmälningspliktig yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk behandling med stickande eller skärande verktyg (exempelvis fotvård*, piercing, tatuering och akupunktur*) ska anmälas till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning senast sex veckor innan verksamheten startas. Även förändringar i ägarförhållanden, ändringar i befintlig lokal, att verksamheten flyttar eller upphör ska anmälas.

*undantaget akupunktur/fotvård som utförs av personal legitimerade enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Anmäla yrkesmässig hygienisk behandling Visa Dölj

Anmälan görs via e-tjänsten för anmälan av verksamhet med yrkesmässig hygienisk behandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Information om avgift för handläggning av anmälan finns i tjänsten.

Ta gärna kontakt med Solna stad innan du påbörjar din anmälan om det är någonting du undrar över eller är osäker på, för att undvika att behöva skicka in kompletteringar.

Den som startar eller utför åtgärd på en anmälningspliktig verksamhet utan att anmäla verksamheten till staden kan bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Tillsyn av anmälningspliktig yrkesmässig hygienisk verksamhet

Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning utövar tillsyn på yrkesmässiga hygieniska verksamheter. Syftet med tillsynen är att förebygga skada för människors hälsa och miljön. Som verksamhetsutövare är du skyldig känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av.

Tillsynen innebär att Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning regelbundet inspekterar verksamheten, ställer krav på åtgärder om det behövs och driver ärenden tills åtgärderna är genomförda.

Avgift för tillsyn av anmälningspliktig verksamhet Visa Dölj

För all tillsyn utgår en avgift som täcker tillsynsmyndighetens utgifter för handläggning. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - där yrkesmässig hygienisk verksamhet ingår - beslutas av kommunfullmäktige och revideras årligen. Avgiftens storlek beror på
typ av verksamhet och vilka risker som finns med verksamheten. Avgifterna är baserade på antal tillsynstimmar som multipliceras med gällande taxa enligt Solna stads taxa inom miljöbalken. Pdf, 493 kB, öppnas i nytt fönster.

För anmälningspliktiga hygieniska verksamheter utgår en årlig tillsynsavgift. Tillsynsavgiften är anpassad så att det blir en jämn fördelning av avgiften utspritt för varje år som verksamheten bedrivs. Vilket också innebär att verksamheten debiteras för årlig avgift även om det inte sker något tillsynsbesök just det året.

Det debiteras ingen årsavgift för året då verksamheten startas och anmälan inkommer till förvaltningen. Den årliga tillsynsavgiften faktureras först nästkommande kalenderår.

Fakturan för årlig avgift skickas vanligtvis ut under det första kvartalet varje år.

Icke-anmälningspliktig yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet som inte använder stickande eller skärande verktyg innebär mindre risker för smittspridning. Dessa verksamheter behöver därför inte anmälas. Verksamheter som faller under denna kategori är exempelvis hårvård, massage och hudvård (undantag görs för hudbehandling med lansetter för borttagning av milier).

Tänk däremot på att all yrkesmässig hygienisk verksamhet, även den som inte är anmälningspliktig, enligt lag är skyldig att ha god egenkontroll.

Tillsyn av icke-anmälningspliktig hygienisk verksamhet

Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning utövar tillsyn på yrkesmässiga hygieniska verksamheter. Även om den hygieniska verksamheten inte är anmälningspliktig har tillsynsmyndigheten i uppgift att bedriva tillsyn på lokaler där hygienisk behandling utförs.

Syftet med tillsynen är att förebygga skada för människors hälsa och miljön. Som verksamhetsutövare är du skyldig känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av.

Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning bedriver tillsyn på icke-anmälningspliktiga hygieniska verksamheter vart femte år samt vid eventuella klagomål på verksamheten.

Avgift för tillsyn av icke-anmälningspliktig verksamhet Visa Dölj

För all tillsyn utgår en avgift som täcker tillsynsmyndighetens utgifter för handläggning. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - där yrkesmässig hygienisk verksamhet ingår - beslutas av kommunfullmäktige och revideras årligen.

Tillsynen för icke-anmälningspliktiga verksamheter är avgiftsbelagd med gällande timtaxa. Avgifterna är baserade på antal tillsynstimmar som multipliceras med gällande taxa enligt Solna stads taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Det innebär att du endast betalar vid de tillfällen som samhällsbyggnadsförvaltningen genomför tillsyn av din verksamhet.

Egenkontroll av hygienisk verksamhet

Som verksamhetsutövare till en hygienisk verksamhet är du skyldig att ha väl fungerande rutiner för din verksamhet och ha kunskap om den lagstiftning som du berörs av. Egenkontroll är ett verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa och miljön behöver ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för hälsa och miljön. Läs mer under sidan om egenkontroll.

Lagkrav egenkontroll (anmälningspliktiga verksamheter)

Yrkesmässig hygienisk verksamhet med skärande och stickande behandlingar är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. De omfattas därför av mer preciserade krav när det gäller egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De punkter som särskilt måste beaktas i förordningen är följande:

4 § – Organisatoriskt ansvar Visa Dölj

Paragrafen innebär att den organisatoriska ansvarsfördelningen ska dokumenteras. Den person som har ansvaret ska ha de förutsättningar som behövs i form av kunskaper, befogenheter och ekonomiska resurser. Dokument över ansvarsfördelningen ska kunna uppvisas vid tillsyn.

5 § – Rutiner för kontroll Visa Dölj

Det ska finnas dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att inredning och utrustning hålls i gott skick och för att i god tid kunna sätta in åtgärder mot brister i eller rörande verksamheten, till exempel:

  • Skötsel och rengöring – av verktyg och kontroll av utrustning
  • Hygien- och smittskyddsrutiner – vid ingrepp och behandling
  • Kundinformation – exempelvis skötselrutiner, möjliga smittorisker och biverkningar
  • Kundkommunikation – hantering och uppföljning av klagomål och uppföljning
  • Underhåll av lokal och inredning – rutiner för rengöring och städning
  • Hantering av kemiska produkter – upprätta en kemikalieförteckning och ha säkerhetsdatablad tillgängligt
  • Avfallshantering av stickande och skärande avfall samt övrigt avfall
  • Rutiner vid felanmälan av lokalen – kontaktuppgifter till fastighetsägare.

6 § – Risker med verksamheten Visa Dölj

Verksamhetsutövaren ska fortlöpande undersöka och bedöma risker med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet från riskbedömningarna ska dokumenteras. Driftstörningar och större händelser i verksamheten som kan innebära en risk för människors hälsa ska rapporteras till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning. Rutiner ska finnas för vem som ska meddelas och hur det ska ske.

7 § – Förteckning över kemiska produkter Visa Dölj

Verksamhetsutövare ska upprätta en lista över de kemikalier som används i verksamheten. Hälso- och miljöpåverkan ska finnas dokumenterad genom t.ex. säkerhetsdatablad. Detta gäller inte för kontorsprodukter eller diskmedel. Förteckningen bör uppdateras regelbundet, minst en gång per år. En översyn bör göras för att se om mindre skadliga produkter kan användas enligt produktvalsprincipen (miljöbalken 2 kap. 4 §).

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad