• Guide

Hygienisk behandling - anmälan

På den här sidan får du veta hur du anmäler yrkes­mässig hygienisk behandling (hygienlokal). Det kan exempelvis vara fotvård, nagelvård, aku­punktur, piercing, rakning, håltagning, kosmetisk tatuering eller kropps­behandlingar. Gör anmälan minst sex veckor innan du startar verk­samheten.

När behöver hygienisk behandling anmälas?

Om du i din verksamhet erbjuder behandlingar till allmänheten där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta ska du anmäla det till kommunen innan du startar. Det kan vara behandlingar som använder:

 • skalpell
 • rakkniv
 • håltagningspistol
 • akupunkturnålar
 • piercingverktyg
 • andra stickande eller skärande verktyg

Samma krav gäller dig som besöker kunder i hemmet eller på arbetsplatser.

Ändring av anmälningsplikt 1 juli 2021 Visa Dölj

Från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande eller skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag av anmälningsplikten.

Anmäl din befintliga verksamhet

Du är anmälningspliktig oavsett om du planerar att starta, eller redan driver, en stickande eller skärande verksamhet med risk för blodsmitta eller annan smitta. Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen.

Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Undantag Visa Dölj

Hygieniska verksamheter där huden inte peneteras innebär mindre risker för smittspridning. Dessa verksamheter behöver därför inte anmälas. Det gäller exempelvis frisör och massage. Men miljöbalkens regler gäller ändå, till exempel om egenkontroll.

Innan du gör anmälan

Du behöver känna till lagar, regler och andra krav som ställs på dig. Lokalen ska vara anpassad för din verksamhet och det ska vara tillåtet enligt detalj­planen att bedriva yrkes­mässig verksamhet i fastigheten.

Mer information finns under Relaterad information nedan.

Du kan behöva flera tillstånd Visa Dölj

Om du har ett solarium, ska du anmäla solarie­verksamhet till kommunen.

Anmäl och bifoga dokument

Senast sex veckor innan du startar ska du göra en anmälan av verksamhet med yrkes­mässig hygienisk behandling. Bifoga alltid en ritning över lokalen.

Om du har frågor om hur du ska göra anmälan kan du kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen via Solna stads kontaktcenter. Se kontakt­uppgifter nedan.

E-tjänst och blankett Visa Dölj

Tänk på det här när du anmäler Visa Dölj

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Var noga med följande:

 • Fyll i alla administrativa uppgifter.
 • Skriv vem som är kontaktperson hos er.
 • Bifoga en skalenlig ritning.
 • Beskriv verksamheten eller föränd­ringen tydligt.
 • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firma­tecknare eller VD.
 • Betala avgiften.

Betala anmälnings­avgiften Visa Dölj

Staden tar ut en avgift per timme för att handlägga din anmälan. Avgiften är beslutad av kommun­fullmäktige och står på blanketten.

När anmälan kommit in

Miljö- och byggnadsenheten går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. När anmälan är komplett startar handläggningen.

Hur bedöms anmälan? Visa Dölj

Lokalen kommer att bedömas utifrån de krav som lagar och regler ställer på hygienisk verksamhet. 

Handläggningstid Visa Dölj

Gör anmälan senast sex veckor innan verksamheten ska starta, eller en förändring ska införas. Om du startar utan att anmäla verksamheten får du betala en miljö­sanktions­avgift (böter).

När anmälan är registrerad

Du är ansvarig för att verksam­heten följer lagar och regler och för att anmäla förändringar till kommunen.

Om verksamheten eller loka­lerna ändras eller upphör Visa Dölj

Du kan behöva göra en ny anmälan om du flyttar, gör förändringar i lokal eller verksamhet och om verksamheten byter ägare.

Tillsyn av verk­samheten Visa Dölj

Kommunens miljöinspektörer kommer att utöva tillsyn av de yrkes­mässiga hygieniska verksamheter som finns inom Solna stad. För detta betalar du en årlig tillsynsavgift.

Egenkontroll Visa Dölj

Du som driver hygienisk verk­samhet är enligt lag skyldig att ha god egenkontroll. Det innebär att det ska finnas skriftliga rutiner för exempelvis städning, hygien och kemikalie­förvaring.

Lagar och regler gällande hygienisk behandling Visa Dölj

Det finns flera lagar och regler som du bör känna till, exempelvis:

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad