Gymnasie­studier utomlands

Solna stad betalar ut Stockholm stads skolpeng för gymnasiestudier vid svenska utlandsskolor som följer svenska riktlinjer och styrdokument, som ett bidrag till internationaliseringen inom gymnasieskolan.

Det finns idag (januari 2024) sex gymnasieskolor som ger undervisning utomlands som motsvarar det svenska gymnasiet.

Dessa gymnasieskolor följer svenska riktlinjer och styrdokument, betyg sätts enligt svensk lagstiftning och skolorna granskas av Skolinspektionen precis som gymnasieskolor i Sverige. Skolverket svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

De svenska utlandsskolor som är godkända för gymnasiestudier är:

 • Skandinaviska skolföreningen Madrid
 • Svenska skolan Marbella
 • Svenska skolföreningen på Costa del Sol
 • Svenska skolföreningen i Paris
 • Swedish School in London
 • Swedish School Association of Kenya

Villkor

Skolpeng för gymnasiestudier utomlands beviljas i enlighet med följande villkor:

 • Eleven ska vara folkbokförd i Solna och inskriven på en gymnasieskola.
 • Utlandsskolan ska följa svensk läroplan och vara godkänd av Skolverket.
 • Tim- och kursplaner ska stämma överens mellan utlandsskolan och skola i samverkansområdet Storsthlm så att den totala studietiden i gymnasieskolan inte blir längre än tre år.
 • Eleven ska själv ta kontakt med aktuell utlandsskola och söka plats.
 • Eleven ska själv ansöka om eventuellt studieuppehåll.
 • Efter utlandsstudierna söker eleven till gymnasieutbildning i Sverige inom samverkansområdet Storsthlm eller återvänder till påbörjad utbildning vid gymnasieskola, i mån av plats.
 • Solna stad betalar ut Stockholm stads skolpeng för studier utomlands. Om utlandsskolan tar ut elevavgifter för undervisningen utöver Stockholm stads skolpeng kommer Solna stad inte att ersätta det överstigande beloppet.
 • Utlandsskolan får ta ut elevavgifter för kost och logi. Eleven är inte berättigad inackorderingstillägg eller reseersättning vid utlandsstudier.
 • Beviljad ersättning utbetalas till skolan och ej till enskild privatperson.
 • Solna stad kommer begära intyg för elevens närvaro på nuvarande gymnasieskola. Ogiltig frånvaro, bristande studieomfattning eller frånvaro längre än 14 dagar utan sjukintyg kan påverka beviljande av skolpeng för studier i svenska utlandsskolor.

Ansökan

Skolpeng för gymnasiestudier utomlands ska sökas inför varje nytt läsår och beslut fattas för ett år i taget. Eleven måste ansöka innan det läsår som föregår utlandsstudierna är avslutat. Vid ansökan ska eleven bifoga närvarolista från nuvarande skola samt bifoga antagningsintyg från utlandsskolan.

Ansökan om ersättning för gymnasiestudier utomlands Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad