Kemikalier - tillstånd, hantering och märkning

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Här hittar du information om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av farliga kemikalier, hantering av kemikalier och märkning av kemikalier.

Undvik hälso- och miljöfarliga kemiska produkter

Enligt 2 kap 4 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farlig.

Via Kemikalieinspektionens prioriteringsguide (PRIO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du som verksamhetsutövare hjälp med att snabbt hitta regler om förbud och andra användningsbegränsningar som gäller i Sverige för enskilda kemiska produkter eller ämnesgrupper.

Säker kemikaliehantering

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras på ett säkert sätt. Det innebär att kemikalier ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för att läckage når golvavlopp, dag- och grundvatten, vattendrag eller mark.

Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om säker kemikaliehantering och vilka krav som finns på dig som verksamhetsutövare.

Du ska genast meddela Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning om du upptäcker spill eller läckage av kemikalier till mark, vatten eller byggnad som kan medföra en risk för människors hälsa eller miljön. Du behöver ha absorptionsmedel till hands för att snabbt kunna suga upp eventuella spill och läckage. Läs mer på sidan om förorenade områden.

Märkning av kemikalier och produktinformation

Farliga kemiska produkter ska alltid vara tydligt och rätt märkta med faropiktogram. De ska även ha faro- och skyddsangivelser på svenska. Märkningen informerar om skador som kan uppstå vid användningen och hur du kan skydda din hälsa och miljön.

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Visa Dölj

Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter samt regler för förpackning, barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning.

Säkerhetsdatablad/varuinformationsblad Visa Dölj

Den som använder kemiska produkter i sitt arbete behöver få mer information om produkternas farliga egenskaper, risker och skyddsåtgärder än vad som framgår av märkningen. På Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vad som gäller för säkerhetsblad.

För verksamhetsutövare som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter Visa Dölj

Du som verksamhetsutövare för en verksamhet som tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige är ansvarig för att ta reda på produktens hälso- och miljörisker samt märka produkterna med faropiktogram, eventuella signalord och faro- och skyddsangivelser. Du är även skyldig att tillhandahålla säkerhetsdatablad för vissa kemiska produkter.

Du som verksamhetsutövare för en verksamhet som säljer kemiska produkter har också ett ansvar för att märkningen är korrekt. Du behöver också känna till när det krävs barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning, samt ha koll på vilka kemiska produkter som kräver tillstånd. Du är även skyldig att tillhandahålla säkerhetsdatablad vid försäljning för yrkesmässig användning.

Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om olika verksamhetsutövares ansvar.

Yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter

Alla företag som säljer, eller på annat sätt yrkesmässigt överlåter, särskilt farliga kemiska produkter måste ha tillstånd för yrkesmässig överlåtelse.

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse handläggs av Stockholms Länsstyrelse. Läs mer på Stockholms Länsstyrelses webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad