Alkohol­försäljning - tillsyn och kontroll

Du som serverar och säljer alkohol har ett ansvar för att serveringen går rätt till. Socialnämnden ansvarar genom tillståndsgruppen för tillsyn och kontroll. Här hittar du information om vad som gäller för dig som har ett serveringstillstånd och för dig som har anmält försäljning av folköl.

Du som har serveringstillstånd ansvarar för att serveringen går rätt till. Följer inte serveringsstället reglerna riskerar du att förlora ditt tillstånd att servera alkohol. Tillsyn görs i alla verksamheter som innehar serveringstillstånd och som säljer folköl. Solna stad utgör tillsammans med Polismyndigheten de lokala tillsynsmyndigheterna. 

Alkoholförsäljning - det här gäller

Socialnämnden ansvarar genom tillståndsgruppen för tillsyn och kontroll av att servering av alkohol sker under ansvarsfulla former.

Tillsynsverksamhet Visa Dölj

Tillsyn

Tillsyn görs i alla verksamheter som innehar serveringstillstånd i kommunen. Solna stad utgör tillsammans med Polismyndigheten de lokala tillsynsmyndigheterna. Detta är förenat med en årlig
kostnad, tillsynsavgift.

Tillsynsavgifter 2024

Fast tillsynsavgift

Avgift per år

Fast tillsynsavgift serveringstillstånd, allmänheten

3 862 kr

Fast tillsynsavgift serveringstillstånd, slutet sällskap

1 000 kr

Rörlig tillsynsavgift 2024

Den rörliga tillsynsavgiften för 2024 är 1% av den rapporterade försäljningen, dock högst ett prisbasbelopp (57 300 kronor). Belopp under 1% av prisbasbeloppet (573 kronor) debiteras inte.

Solna stads tillsynsarbete är uppdelat i tre olika delar, yttre, inre och förebyggande tillsyn.

Yttre tillsyn

Innebär besök på restaurangen i syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt Alkohollagens bestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inre tillsyn

Innebär kontroll och uppföljning av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden. Samverkan sker med andra myndigheter såsom Polismyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Kronofogdemyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förebyggande tillsyn

Innebär arbete som ska leda till att problem inte uppstår, exempelvis rådgivning och utbildning. Tillståndsgruppen anordnar varje år utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen är kostnadsfri för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd och riktar sig till serveringspersonal. Vanligtvis anordnas utbildningen en gång på våren och en gång på hösten.

Sanktioner

Tillsynen kan leda till att en utredning inleds och slutligen till sanktioner. Det finns tre olika typer av sanktioner enligt alkohollagen:

  • Erinran
  • Varning
  • Återkallande av serveringstillstånd

Sanktionsmöjligheterna ska ses som en trappstegsmodell där upprepade överträdelser leder till skarpare sanktioner. Observera dock att det finns missförhållanden och överträdelser där varning eller återkallande kan bli aktuellt utan att erinran och varning utdelats först.

Ordning och nykterhet Visa Dölj

Servering av alkoholdrycker i Solna stad ska vara ansvarfull och präglas av måttfullhet. Fokus är återhållsamhet vid servering, att skadeverkningarna av alkohol förhindras samt att kravet på ordning och nykterhet gäller såväl på på serveringsstället som dess direkta närhet.

Serveringstider Visa Dölj

I Solna stad gäller alkohollagens normaltid som utgångspunkt för serveringstillstånd. I alkohollagen framgår att normaltiden för alkoholservering är mellan 11:00-01:00. Tillståndsmyndigheten kan dock besluta om så kallad utsträckt serveringstid. Vid beslut om serveringstid väger polisens och miljönämndens yttrande tungt. Det innebär att serveringstid efter kl 01:00 i vissa fall kan vara möjlig.

Alkoholservering på uteservering Visa Dölj

Alkoholservering på uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen utan det är samma regler som gäller vid övrig alkoholservering. Det vanliga i Solna är klockan 11-22.

Solna stad kan besluta om kortare serveringstider på uteserveringar än inomhus. Anledningen är att verksamheten inte får störa omgivningen, exempelvis närboende. Serveringstiden på uteservering bedöms från fall till fall. Polisens och miljönämndens yttranden är av stor betydelse för utfallet av bedömningen

Anmäl förändringar Visa Dölj

Har du ett serveringstillstånd för alkohol är du skyldig att meddela förändringar som görs i bolaget eller på serveringsstället. Du ska kontinuerligt uppdatera när du utser nya serveringsansvariga eller när personer slutar. Du ska också anmäla om ett ägarbyte sker.

Du som har serveringstillstånd

Om verksamheten förändras eller får ny ägare, ska du anmäla det till kommunen. Du hittar samtliga blanketter eller e-tjänst i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du som inte har serveringstillstånd

Om din verksamhet inte har ett serveringstillstånd behöver du ansöka hos Solna stad. Du kan ansöka om både stadigvarande och tillfälligt tillstånd. Solna stad tar ut en avgift för ansökan. Du hittar samtliga blanketter eller e-tjänst i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du som har anmält försäljning av folköl

Öl vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent, kallas "folköl".

Om verksamheten upphör eller butiken får ny ägare, ska du anmäla det till kommunen. Du hittar e-tjänst och blanketter via självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillsynsavgifter för försäljning av folköl, tobak och läkemedel.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad