Schakttillstånd

För att få schakta inom allmän plats krävs ett schakttillstånd. Exempel på gatuarbeten är schaktning för dränering kring fastighet, nyförläggning av brunnar och ledningar eller borrning efter bergvärme.

Schaktning för ledningar förutsätter att det till ansökan finns en bifogad ledningskarta från ledningskollenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och att staden beviljar ett schakttillstånd.

Den generella regeln är att all schaktning (grävarbeten) på allmän plats kräver tillstånd.

Med schaktarbeten avses borrning, grävning, relining och öppning av brunnar. Det behövs också schakttillstånd vid ledningsarbeten. Exempel:

 • Gräva för dränering kring fastigheter
 • Gräva för ny brunn
 • Gräva för att lägga nya ledningar, kablar och rör
 • Borrning efter bergvärme

Vid akuta arbeten görs ansökan inom ett dygn.

Till ansökan om schakttillstånd ska följande handlingar bifogas (samtliga ritningar behöver vara skalenliga och baseras på skalenlig ledningskarta). Skalenlig ritning med planerat arbetsområde ska finnas inritat.

 • Skalenlig ritning med planerad trafikavstängning inritad (TA-plan)
 • Tillräckligt antal fotografier som visar hela arbetsområdet
 • Kopia av avtal med staden omfattande arbetena
 • Tidsplan för arbetena
 • Utsedd entreprenör för schakt- och återställningsarbetena
 • Teknisk beskrivning och mängdbeskrivning för återställningsarbetena
 • Förslag på informationsskylt och förslag på dess placering

Efter inkommen ansökan kontaktar staden dig som ansöker för att boka tid för syn av arbetsområdet innan beslut om schakttillstånd tas.

Alla förändringar av schaktansökan och/eller trafikanordningsplanen ska sändas in till Solna stad för beviljande. Du kan med fördel ansöka om en längre period och under hand inkomma med etapper cirka två veckor före etappstart.

Solna stads normala handläggningstid är cirka fyra veckor från inkommen komplett ansökan.

Vill du veta mer om hur du ansöker om schakttillstånd? Besök då tillståndsguiden. Om du vill ansöka direkt, fyll i Ansökan om Schakttillstånd/Trafikanordningsplan (TA-plan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på vår självserviceportal.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad