• Guide

Trafik­anord­nings­plan och schakt­­tillstånd - ansökan

Här får du veta hur du ansöker om trafik­anord­nings­plan (TA-plan) eller schakt­tillstånd. TA-plan behövs om exempelvis ett bygge, evenemang, snö­röjning av tak eller träd­fällning påverkar någon del av trafiken på körväg, gång- och cykelväg. Om du vill schakta inom allmän plats behöver du schakt­tillstånd. Ansök fyra veckor i förväg.

När behövs TA-plan eller schakt­tillstånd?

I de här fallen behöver du schakt­tillstånd Visa Dölj

Den generella regeln är att schaktning (grävarbeten) på allmän plats kräver tillstånd. Exempel:

 • Gräva för dränering kring fastigheter
 • Gräva för ny brunn
 • Gräva för att lägga nya ledningar, kablar och rör
 • Borrning efter bergvärme

I de här fallen behöver du en trafik­anordningsplan Visa Dölj

 • Vid arbeten på eller i anslutning till kommunala gator, vägar och platser som påverkar fram­komlighet och trafik­säkerhet för gående, cyklister eller motorburen trafik
 • Vid arbeten som medför att trafik måste ledas om, till exempel vid evenemang eller byggarbeten
 • Vid arbeten som kräver till­fälliga eller befintliga hinder på vägbanor, till exempel container, byggkran eller skylift
 • Vid arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder, men som påverkar vägbanor, till exempel is- och snö­skottning samt trädfällning
 • Vid grävning i offentlig mark

Undantag vid akut trafik­reglering och generell TA-plan Visa Dölj

Vid akuta trafikregleringar, vattenläckor, gasläckor, fjärr­värme­läckor utförda eller beordrade av räddnings­tjänst eller polis, krävs ingen trafik­anordningsplan.

Vid övriga akuta trafik­regleringar som pågår längre tid än 24 timmar ska ansökan om trafik­anordningsplan göras i efterhand, senast näst­kommande vardag.

För enklare, återkommande arbeten kan en generell trafik­anordningsplan användas. Läs om generell trafik­anordningsplan.

Innan du ansöker

Innan du ansöker behöver du känna till vilka krav som ställs på dig. I vissa fall kan du behöva tillstånd från Polisen.

Förbered de dokument som ska bifogas ansökan.

Det kan behövas fler tillstånd Visa Dölj

Vissa verksamheter - som evenemang, byggbodar och kranar - kan kräva bygglov och tillstånd att använda offentlig plats. Du som sökande ansvarar för att nöd­vändiga tillstånd finns.

Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka tillstånd för användning av offentlig plats (exempelvis för container), sprängning och stenspräckning.

Ansök och bifoga bilagor

I Solna Stad hanteras hela processen från ansökan till slutbesiktning och avetablering för schakt och trafikanordningsärenden i verktyget ISY Case. Det är viktigt att du som är ansvarig för arbetet håller ärendets status aktuell under hela processen. Då får kommunen och allmänheten rätt information om arbetet och du undviker eventuella viten.

Som ny användare behöver du först registrera dig i ISY Case.
Anvisning - registrera dig som ny användare i ISY Case Pdf, 85 kB.

Ansök och registrera dig i ISY Case Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldre redan pågående ärende?

Har du ett gammalt ärende som behöver justeras ska du fortfarande använda den gamla blanketten. Ifylld ansökan samt eventuella bilagor ska skickas till tekniskanamnden@solna.se.

Blankett för äldre ärenden Pdf, 158 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad ska en ansökan om schakt­tillstånd innehålla Visa Dölj

Till ansökan om schakttillstånd ska följande handlingar bifogas (samtliga ritningar behöver vara skalenliga och baseras på skalenlig ledningskarta).

 • Skalenlig ritning med planerat arbetsområde inritat
 • Skalenlig ritning med planerad trafik­avstängning inritad (TA-plan)
 • Tillräckligt antal fotografier som visar hela arbetsområdet
 • Kopia av avtal med staden omfattande arbetena
 • Tidsplan för arbetena
 • Utsedd entreprenör för schakt- och åter­ställnings­arbetena
 • Teknisk beskrivning och mängd­beskrivning för återställnings­arbetena
 • Förslag på informations­skylt och förslag på dess placering

Vad ska en ansökan om TA-plan innehålla Visa Dölj

En trafikanordningsplan ska lämnas in per arbets­plats/arbetsplats­område.

TA-planen ska utformas med hänsyn till gatans klassificering och trafik­intensitet. Olika gator och vägar kan ha särskilda förutsättningar med tanke på att trafikslag, trafik­intensitet och utformning varierar. Helst ska banonrna inte behöva stängas av eller omledas.

Planen ska innehålla kartor eller ritningar som beskriver följande:

 • Måttangivelser och referens­punkter till fastig­heter eller gatukorsningar
 • Arbetsplatsen och dess planerade avstängningar eller trafikanordningar
 • Påverkan på trafikanterna och hur de riskfritt kan ta sig förbi din arbetsplats.
 • Avstängningens yta och storlek samt kvar­varande yta av gata och/eller gång- och cykelbana
 • Utmärkningar och skydds­anordningar som kommer att användas.
 • Om omledning måste ske ska tydlig omlednings­vägvisning med symboler sättas upp. 

Exempel på hur en TA-plan kan beskrivas på en ritning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ansökan kommit in

Efter inkommen ansökan kontaktar staden dig som ansöker för att boka tid för syn av arbetsområdet innan beslut om schakt­tillstånd eller TA-plan tas.

Handlägg­ningstid Visa Dölj

Solna stads normala handlägg­ningstid är cirka fyra veckor från inkommen komplett ansökan.

Betala avgiften Visa Dölj

Efter ansökan får du en faktura från Solna stad. Alla avgifter Pdf, 220 kB, öppnas i nytt fönster. är beslutade av kommun­fullmäktige i Solna.

När du fått tillstånd

Du har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det tillstånd du fått och att stadsmiljön påverkas så lite som möjligt. Du har också ansvar för att en för- och efter­besiktning görs. Läs mer i Solna stads regelverk.

Att tänka på Visa Dölj

Byggtrafik

Byggtrafik ska inte förekomma på gång- eller cykelbanor. I undantags­fall då ingen annan lösning finns kan du få särskilt tillstånd får enstaka transporter, men då ska de följas av en vakt.

Väghållnings­arbete

Vid väghållningsarbete på gång­bana och cykel­bana ska arbetsfordon ställas upp på gatan intill om omständig­heterna inte kräver någon annan uppställning.

Nivåskillnader på gång- och cykelbana

Gång- och cykelbanor ska hållas fria från upplag, löst grus och nivå­skillnader under bygg- och vägarbeten. Eventuella nivå­skillnader ska jämnas ut med fast material som ska
täcka hela bredden på gång- eller cykelbanan.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad