Bassängbad - anmälan, tillsyn och egen­kontroll

Här hittar du som driver eller vill driva ett bassängbad information om anmälan, tillsyn och egenkontroll.

Bassängbad är ett samlingsbegrepp för badanordningar från stora bassänger till mindre kar, där vatten recirkuleras efter någon typ av rening och desinfektion eller byts ut med vissa mellanrum. Bassängbaden kan vara belägna inom- eller utomhus.

Ett bassängbad som allmänheten har tillträde till eller som används av många är en anmälningspliktig verksamhet och omfattas av tillsyn. Solna stads miljö- och hälsoskyddsnämnd är ansvarig tillsynsmyndighet för anmälningspliktiga bassängbad i Solna. I Solna finns ett antal fritidsbad och plaskdammar för allmänheten, rehabiliteringsbad samt ett antal bubbelpooler på gym och liknande. 

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om skötsel av bassängbad.

Anmäla bassängbad

Anmälningspliktiga bassängbad ska anmälas till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning senast sex veckor innan verksamheten startas. Även förändringar i ägarförhållanden, ändringar i befintlig lokal, att verksamheten flyttar eller upphör ska anmälas.

Anmälan görs via e-tjänsten för anmälan av bassängbad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Information om avgift för handläggning av anmälan finns i tjänsten.

Den som startar eller utför åtgärd på en anmälningspliktig verksamhet utan att anmäla verksamheten till staden kan bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Tillsyn av bassängbad

Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning utövar tillsyn över anmälningspliktiga bassängbad. Syftet med tillsynen är att förebygga olägenhet för människors hälsa.

Tillsynen innebär att Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning regelbundet inspekterar verksamheten, ställer krav på åtgärder där så behövs och driver ärenden tills åtgärder är genomförda.

Avgift för tillsyn av bassängbad Visa Dölj

För all tillsyn utgår en avgift som täcker tillsynsmyndighetens utgifter för handläggning. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område beslutas av kommunfullmäktige och revideras årligen. Avgifterna är baserade på antal tillsynstimmar som multipliceras med gällande taxa enligt Solna stads taxa inom miljöbalken. Pdf, 493 kB, öppnas i nytt fönster.

För bassängbad utgår en årlig tillsynsavgift. Tillsynsavgiften är anpassad så att det blir en jämn fördelning av avgiften utspritt för varje år som verksamheten bedrivs. Det innebär att verksamheten debiteras för årlig avgift även om det inte sker något tillsynsbesök just det året.

Det debiteras ingen årsavgift för året då verksamheten startas och anmälan har inkommit till förvaltningen, den årliga tillsynsavgiften faktureras först nästkommande år.

Fakturan för årlig avgift skickas vanligtvis ut under det första kvartalet varje år.

Egenkontroll av bassängbad

Alla som driver ett bassängbad som är till för allmänheten eller som utnyttjas av många människor, är enligt miljöbalken skyldiga att planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön (miljöbalken 26 kap. 19 §). Egenkontrollen är ditt verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa och miljö. 

Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter samt att miljön skyddas. Extra viktigt är att ha väl fungerande rutiner för bad där temperaturen är hög eller där äldre, sjuka och spädbarn vistas, då äldre och spädbarn är mer mottagliga för infektioner.

För mer information se även Folkshälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagkrav egenkontroll

Bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. De omfattas därför av mer preciserade krav när det gäller egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De punkter som särskilt måste beaktas i förordningen är följande:

4 § – Organisatoriskt ansvar Visa Dölj

Paragrafen innebär att det organisatoriska ansvaret ska fördelas. Den person som har ansvaret ska ha getts förutsättningar i form av kunskaper, befogenheter och ekonomiska resurser. Det är viktigt att ansvaret dokumenteras och är fastställt av högst ansvarig. Dokument över ansvarsfördelningen ska kunna uppvisas vid tillsyn.

5 § – Rutiner för kontroll Visa Dölj

Det ska finnas dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att inredning och utrustning hålls i gott skick, att vattenkvaliteten uppfyller Folkhälsomyndighetens krav och för att i god tid kunna sätta in åtgärder mot brister i eller rörande verksamheten. Exempel på rutiner:

  • Rutiner för bakteriell provtagning av vattnet. Resultaten av dessa ska rapporteras till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning.
  • Rutiner för daglig provtagning såsom pH, fritt och bundet klor samt
    temperatur.
  • Rutiner för kontroll av instrument och annan utrustning, såsom autodoserare, pH-mätare, filter osv.

6 § – Risker med verksamheten Visa Dölj

Verksamhetsutövaren ska fortlöpande bedöma risker med verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Resultatet från riskbedömningarna ska dokumenteras. Driftstörningar och större händelser i verksamheten som kan innebära en risk för människors hälsa ska rapporteras till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning. Exempel på händelse kan
vara en klorförgiftning, otjänliga provtagningsresultat, fekalieföroreningar, haveri av utrustning etc. Rutiner ska finnas för vem som ska meddelas och hur det ska ske.

7 § – Förteckning över kemiska produkter Visa Dölj

Verksamhetsutövare ska upprätta en lista över de kemikalier som används i verksamheten. Hälso- och miljöpåverkan ska finnas dokumenterad genom t.ex. säkerhetsdatablad. Detta gäller inte för kontorsprodukter eller diskmedel. Förteckningen bör uppdateras regelbundet, minst en gång per år. En översyn bör göras för att se om mindre skadliga produkter kan användas enligt produktvalsprincipen (miljöbalken 2 kap. 4 §).

Kontakta oss

Senast uppdaterad