Revision

Solna stads revisorer ska granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. Det står i kommunallagen. Revisorerna ska bland annat granska om stadens årsredovisning är gjord enligt lagen och enligt god redovisningssed. Solna stad har idag sju förtroendevalda revisorer.

Kommunallagen formulerar fyra granskningsområden för den kommunala revisionen:

  • verksamhetens ändamålsenlighet,
  • tillfredsställande ekonomi,
  • rättvisande räkenskaper och
  • tillräcklig intern kontroll

Det är nämnder, styrelser och de enskilda ledamöterna i dessa som har ansvar för all verksamhet och som är revisionsobjekt.

Revionsrapporter 2019

Nämnd

Revisionsskrivelse

Revisionsrapport

Övergripande


Grundläggande granskning 2019PDF (pdf, 183 kB)

Övergripande


Granskning av årsredovisning 2019PDF (pdf, 196 kB)

Övergripande


Revisorernas redogörelse år 2019PDF (pdf, 161 kB)

Övergripande


Revisionsberättelse för år 2019PDF (pdf, 115 kB)

Övergripande


Granskning av bidrag och stöd till föreningarPDF (pdf, 489 kB)

Övergripande


Granskning av entreprenader inom parkunderhåll och snöröjningPDF (pdf, 364 kB)

Övergripande


Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsverksamhetPDF (pdf, 219 kB)

Övergripande


Granskning av IT-säkerhetPDF (pdf, 279 kB)

Övergripande


Granskning av resultat i för- och grundskolorPDF (pdf, 531 kB)

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad