Offentlig lokal (förskola, skola och pedagogisk verksamhet) - anmälan, tillsyn och egen­kontroll

Här hittar du som driver eller vill driva en fristående skola, förskola eller pedagogisk verksamhet information om anmälan, tillsyn och egenkontroll.

Förskolor, skolor och annan pedagogisk verksamhet (så kallade offentliga lokaler) är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Solna stads miljö- och hälsoskyddsnämnd är ansvarig tillsynsmyndighet för offentliga lokaler i Solna.

Verksamhetsutövare till förskolor, skolor och annan pedagogisk verksamhet är skyldiga att ha väl fungerande rutiner för verksamheten samt kunskap om den lagstiftning som verksamheten berörs av (egenkontroll). Det gäller såväl fristående som kommunal verksamhet.

Läs mer om anmälan, tillsyn och egenkontroll av förskola, skola och pedagogisk verksamhet (offentliga lokaler) nedan.

Anmälan om offentlig lokal

När du startar en förskola, öppen förskola, skola eller annan pedagogisk verksamhet (offentliga lokaler) ska det anmälas till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning senast sex veckor innan verksamheten startas.

Även förändringar i ägarförhållanden, ändringar i befintlig lokal, att verksamheten flyttar till ny lokal eller verksamheten upphör ska anmälas.

Anmälan görs via e-tjänsten för anmälan av offentlig lokal Länk till annan webbplats.. Information om avgift för handläggning av anmälan finns i e-tjänsten Länk till annan webbplats..

Ta gärna kontakt med Solna stad innan du påbörjar din anmälan om det är någonting du undrar över eller är osäker på, för att undvika att behöva skicka in kompletteringar.

Tänk också på att söka andra tillstånd som kan behövas. Till exempel hos förskolenämnden, stadsbyggnadskontoret och livsmedelskontrollen. Läs mer på sidan starta fristående förkola eller pedagogisk verksamhet.

Tillsyn enligt miljöbalken

Tillsyn av skola, förskola och pedagogisk omsorg utförs även med fokus på regelefterlevnad i enlighet med skollagen och läroplaner. Tillsynsmyndighet är i dessa fall Skolinspektionen eller förskolenämnden i Solna stad. Läs mer om tillsyn på Skolinspektionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i förskolenämndens riktlinjer för fristående förskola Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster. och förskolenämndens riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster..

Avgift för tillsyn enligt miljöbalken Visa Dölj

För all tillsyn utgår en avgift som täcker tillsynsmyndighetens utgifter för handläggning. Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område beslutas av kommunfullmäktige och revideras årligen. Läs mer i Solna stads taxa inom miljöbalken. Pdf, 493 kB, öppnas i nytt fönster.

För förskolor, skolor och pedagogisk verksamhet utgår en årlig tillsynsavgift. Tillsynsavgiften är anpassad så att det blir en jämn fördelning av avgiften utspritt för varje år som verksamheten bedrivs. Det innebär att verksamheten debiteras för årlig avgift även om det inte sker något tillsynsbesök just det året.

Egenkontroll för skolor, förskolor och fritidshem

Skolor, förskolor och fritidshem är skyldiga enligt miljöbalken att planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön (MB 26 kap. 19 §). I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda omgivningen (MB 2 kap. 2 §). Kraven på egenkontroll gäller även för fastighetsägaren som hyr ut lokalen.

Egenkontrollen är ett verktyg för att på ett systematiskt sätt hantera risker för människa och miljö som kan uppstå i en verksamhet. Det är den som bedriver verksamheten som ska upprätta och följa egenkontrollen. Dokumentationen över egenkontrollen ska kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten vid tillsyn.

Folkhälsomyndighetens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om egenkontroll för förskola och skola.

Lagkrav

Skolor, förskolor och fritidshem är anmälningspliktiga verksamheter enligt
miljöbalken. De omfattas därför av mer preciserade krav enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901). De punkter som särskilt måste beaktas i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll är följande:

4 § – Organisatoriskt ansvar Visa Dölj

Paragrafen innebär att det organisatoriska ansvaret skall fördelas. Den person som har ansvaret skall ha getts förutsättningar i form av kunskaper, befogenheter och ekonomiska resurser. Det är viktigt att ansvaret dokumenteras och är fastställt av högst ansvarig. Dokument över ansvarsfördelningen ska kunna uppvisas vid inspektioner.

5 § – Rutiner för kontroll Visa Dölj

Det ska finnas dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att inredning och utrustning hålls i gott skick och för att i god tid kunna sätta in åtgärder mot brister i eller rörande verksamheten, till exempel:

 • Städning, metoder, tidpunkt, vem som utför den, omfattning, uppföljning.
 • Ventilationskontroll.
 • Hantering av avfall.
 • Hygien- och smittskyddsrutiner.
 • Hantering av kemikalier.
 • Rutiner för skötsel, underhåll och reparationer.

6 § – Risker med verksamheten Visa Dölj

Riskbedömningarna skall dokumenteras och göras regelbundet t.ex. en gång per år eller oftare. En form av riskbedömning kan vara att samordna skyddsronder för miljöbalkens krav på egenkontroll och arbetsmiljölagens krav på systematiskt arbetsmiljöarbete. Andra exempel är:

 • Allergironder
 • Mätningar av radon
 • Flödesmätningar, mätning av halten av koldioxid vid normal verksamhet samt bedömning av antalet personer som kan vistas i lokalen i förhållande till ventilationens kapacitet.
 • Mätning av luftföroreningar, termiskt klimat och fukt inomhus.
 • Bullermätningar.

Om något inträffar i verksamheten som kan innebära en risk för barnens hälsa skall det rapporteras till tillsynsmyndigheten. Exempel på händelse kan vara en omfattande vattenskada. Rutiner skall finnas för vem som ska meddelas och hur det ska ske.

7 § – Förteckning över kemiska produkter Visa Dölj

Verksamhetsutövare ska upprätta en lista över de kemikalier som används i verksamheten. Hälso- och miljöpåverkan ska finnas dokumenterad genom t.ex. säkerhetsdatablad. Detta gäller inte för kontorsprodukter eller diskmedel. Förteckningen bör uppdateras regelbundet, minst en gång per år. En översyn bör göras för att se om mindre skadliga produkter kan användas enligt produktvalsprincipen (miljöbalken 2 kap. 4 §).

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad