Cykla i Solna

Det finns bra skäl att cykla istället för att välja andra färdsätt. Det är billigt, ger motion och är bra för miljön. I Solna finns många cykelvägar.

Cykelkarta

I cykelkartan hittar du de cykelvägar som går genom staden samt var du kan parkera och pumpa däcken på cykeln. Cykelkartan är ett bra stöd för att hjälpa dig som cyklar att hitta rätt.

Zooma in på den interaktiva kartan för att se cykelvägar, var du har närmsta cykelparkering eller pumpstation.

Du hittar även cykelvägar i hela Stockholmsregionen på trafiken.nu Länk till annan webbplats., som kan vara ett bra stöd för dig som cyklar.

Cykelplan och förbättringar 2023

I maj 2016 antogs Solna stads cykelplan Pdf, 21 MB, öppnas i nytt fönster., med syfte att skapa förutsättningar för att göra cykeln till ett mer attraktivt transportmedel för Solnaborna, på kort och lång sikt.

I takt med att Solna växer ska staden underlätta för alla som vill ta sig fram på ett miljövänligt och hälsosamt sätt. Utvecklingen av cykelinfrastrukturen är därför en fortsatt prioritering för året.

I budgeten för 2023 går 25 miljoner kronor till att främja ett hållbart resande och bidra till ett modernt cykelvägnät i Solna.

Cykelarbeten i Solna under 2023

Karta över cykelarbeten 2023. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Breddad cykelväg längs Pipers väg (slutfört) Visa Dölj

Pipers väg utgör en del av Bergshamrastråket som binder samman Solna med Stockholm i sydväst och Danderyd i nordöst. Den aktuella sträckan är uppdelad i tre etapper, som från väst till öst går genom skog, fastighetsmark och fortsätter längs Pipers väg. Gång- och cykelbanan längs samtliga etapper föreslås breddas från tre till fem meter. Utöver det ska belysningen längs sträckan förbättras.

I samband med breddningen kan träd behöva fällas på platsen.

Arbetet påbörjades 2022 och beräknas vara slutfört till sommaren 2023.

Upprustning av cykelväg vid Ekelundsbron (slutfört) Visa Dölj

Sträckan mellan Pampas Marina och Ekelundsbron utgör en del av Sundbybergsstråket, ett av de mest trafikerade stråken inom kommunen med cirka 4000 cyklister varje dag. Sträckan ska rustas upp i två etapper där Ekelundsvägen utgör etapp ett och Ekelundsbron utgör etapp två.

Gång- och cykelvägen på Ekelundsvägen breddades under 2021 från tre till fem meter och en del av sträckan fick en rakare sträckning under bron.

Ekelundsbron rustas upp med start 2022 och en del av sträckan på Ekelundsvägen (etapp ett) asfalteras om.

Arbetet beräknas vara klart under våren 2023.

Upprustningar längs Galoppvägen/Fröfjärdsparken (slutfört) Visa Dölj

Galoppvägen är en del av Märstastråket som sträcker sig i 210 meter från Sollentuna till Hagalunds företagsområde. Galoppvägen görs nu om till cykelbana av regional standard (3,25meter) med breda gångbanor. På hela sträckan uppdateras belysningen för ökad trivsel och trygghet.

Delen av Galoppvägen som berörs kommer att stängas av från biltrafik i sin helhet. Gatan kommer att ersättas av breda trottoarer, belysningsstolpar med planteringar och nya träd. Två stycken nya papperskorgar som är anpassade för människor i rörelse, som cyklister sätts upp.

Trottoarerna görs 2,5–3 meter breda och cykelbanan 3,25 meter bred.

Igenom parken breddas den tidigare 3 meter breda gång- och cykelvägen till 5 meter, även på bron, där parksoffor flyttats till brofästena. Träd flyttas och lekparken och planteringar renoveras, med fokus på tryggheten för utspringandes barn.

Arbetet påbörjades 2022 och beräknas, efter vinterstopp vara klart till sommaren 2023.

Trafiksäker korsning vid Frösundaleden Circle K Visa Dölj

Sträckan är en del av det regionala cykelstråket Huvudstastråket som löper längs med Frösundaledens södra sida.

En sträcka på 250 meter breddas stråket från 3 till 5 meter, med gemensam gång-och cykelbana. Detta kompletteras med gångpassager på delar av stråket med korsade gångbanor till anslutande vägar.

Tydlighet och ökad trafiksäkerhet skapas vid korsningen Frösundaleden-Huvudstagatan genom breddning av gång- och cykelpassage.

Belysningen anpassas och förbättras med energieffektiva armaturer. Under arbetet kommer vissa belysnings- och trafiksignal-stolpar att behöva flyttas.

Arbetet startar vintern 2023 och beräknas vara färdigt våren 2024.

Björnstigen - trafikplats Bergshamra Visa Dölj

Projektet ska öka trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklister samt skapa god framkomlighet vid korsningen mellan Björnstigen och påfartsrampen vid trafikplats Bergshamra.

Här passerar många cyklister från Hjulsta-Bergshamrastråket och flera busslinjer korsar både rakt fram och svänger ner på motorvägen.

Arbetet syftar till att öka sikten och sänka hastigheterna i korsningen Björnstigen och påfartsrampen vid trafikplats Bergshamra.

Arbetet genomförs under 2023.

Regionalt cykelstråk vid Huvudsta centrum Visa Dölj

Sträckan är cirka 400 meter lång och en del av det regionala cykelpendlingstråket Sundbybergstråket. Längs med sträckan finns en park och en tunnelbanestation där många människor och cyklister behöver kunna mötas på ett tryggt sätt.

Cykelbanan breddas till ett regionalt cykelstråk och tydliga övergångar mellan cykel och gångtrafikanter skapas.

Belysningen anpassas och förbätras med energieffektiva armaturer.

Arbetet genomförs under 2023.

Tryggare vid Huvudstabadet Visa Dölj

Utanför Huvudstabadet ska tryggheten och trafiksäkerheten förbättras på ett sätt som även underlättar för cyklister. Arbetena är planerade att pågå under hela sommaren 2023, fram till sen höst.

Under sommarlovet pausas arbetet vid badets entré. Det kommer att vara full tillgänglighet fram till entrén, men trafiksituationen kan tidvis vara stökigare än vanligt. En del av parkeringsytan kommer i perioder att användas till förvaring av material. Du som ska besöka badet rekommenderas att ta vägen via Kristinelundsvägen eller Jungfrudansen.

Då det är trångt på befintlig körbana byggs en ny gång- och cykelväg där det idag är en bred upptrampad stig. Mitt på sträckan skapas en korsning med ett övergångsställe, för ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Längs med den övriga sträckan breddas körbanan och kantsten separerar tydligt mellan gående och motorfordon. Platsen får även en cykelparkering med ramställ.

Gränsgatan blir del i regionalt cykelstråk Visa Dölj

Sträckan är en del av det regionala cykelstråket Sundbybergstråket, som är en viktig förbindelse mellan de centrala delarna av Sundbyberg och Stockholms innerstad, samt för stadsdelarna Solna bussiness park och Hagalundsparken/ Hagalunds arbetsområde.

Längs med hela sträckan (200 meter på varje sida) breddas stråket från 3 till 4,5 meter enligt standarden för ett regionalt cykelstråk.

Vid korsningen Råsundavägen/Sturegatan/Gränsgatan blir cykelbanorna enkelriktade på båda sidor, motsvarande de cykelbanor som finns i anslutningen från Sundbyberg.

Arbetet beräknas vara färdigt under våren 2024.

Ny sträckning av cykelväg i Hagalundsparken Visa Dölj

Hagalundsparken ingår i ett cykelstråk som binder samman Märstastråket med Solna centrum och vidare väster mot Solna Business Park och Sundbyberg. Detta huvudcykelstråk breddas från fyra till fem meter samt ges mindre lutningar, mjukare svängradier och förbättrad belysning i en första etapp. I anslutning till Märstastråket utreds även en ny sträckning av cykelvägen för att få till en ökad trafiksäkerhet och separera cyklister från motortrafikanter på Källvägen.

  • Etapp 1 genomfördes under 2022.
  • Etapp 2 ska genomföras under 2023.

Upprustning mellan Överjärva gård och Sollentuna Visa Dölj

1300 meter av det regionala Märstastråket löper från Överjärva gård till Sollentuna. Sträckan ska breddas till regional standard och få en ny beläggning. Belysningen längs sträckan ska ses över. Dessutom ska cykelparkeringsplatser anläggas på delar av sträckan.

Start beräknas vintern 2023 och beräknas färdigt våren 2024.

Cykelvänlig arbetsplats

Det ska vara smidigt att cykla till jobbet. Därför är Solna stad en del av projektet Cykelvänligast. Här får arbetsplatser tillgång till ett nätverk för inspiration och stöd. Deltagarna har också chans att vinna utmärkelsen "cykelvänligast arbetsplats". Deltagandet är kostnadsfritt.

Läs mer och tävla med Cykelvänligast. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solna stads cykelkurs

Solna stad ordnar tillsammans med Cykelfrämjandet två gånger varje år cykelkurser för dig som är nybörjare eller som kan cykla litegrann. Kursen vänder sig till vuxna och ungdomar.

Anmälan till kommande kurser annonseras på Solna stads webbplats, Solna stads Facebooksida samt på Cykelfrämjandets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergivna cyklar Visa Dölj

Varje år märker Solna stad ut cyklar som vi misstänker är övergivna. De cyklar som ägarna inte flyttar tar kommunen bort. Cyklarna flyttas med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Solna stad flyttar inte på en cykel utan att först försöka nå ägaren. I samband med rensningen märker kommunen ut cyklarna med en lapp som informerar om att den kommer att omhändertas inom en viss tidsperiod, vanligen en till två veckor. De cyklar som står kvar och har kvar sin märkning forslas bort till en låst uppställningsplats. Alla cyklars ramnummer och märke registreras tillsammans med var den hämtades. Polisen meddelas i samband med flytt.

Saknar du din cykel?

Cyklarna finns tillgängliga hos kommunen i tre månader efter de beslagtagits. Ring stadens kontaktcenter för att få tillbaka din cykel.

Vintercykling i Solna Visa Dölj

Solna stad sopsaltar cykelvägarna så att du som bor, pendlar eller av annan anledning cyklar i Solna ska kunna göra det även under vintertid. Tänk på att använda reflex, hjälm och lysen samt att klä dig varmt!

Genom Solnakartan kan du se vilka cykelvägar som har prioriterat underhåll under vintertid.

Solnakartan - prioriterat underhåll på gång- och cykelvägar i Solna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Snöröjning och halkbekämpning av stadens cykel- och gångbanor

Kontakta oss

Senast uppdaterad