Kommunal hälso- och sjukvård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård för boende på ett vård- och omsorgsboende för äldre samt personer i behov av hemsjukvård som bor på grupp/servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas en eller flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). För verksamheter som jobbar med rehabilitering kan det istället finnas en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS och MAR har ett särskilt medicinskt ansvar för att:

  • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
  • det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov
  • patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt
  • rutinerna för läkemedelshantering är säkra
  • besluten om delegering är patientsäkra
  • patientjournaler förs
  • anmälan görs till kommunal nämnd om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det.

Utöver de reglerade uppgifterna är det vårdgivaren som bestämmer vilka arbetsuppgifter som ingår i jobbet som MAS eller MAR.

En kommun kan ha en MAS eller flera MAS:ar eller MAR:ar.

Ansvarsfördelning mellan MAS eller MAR och verksamhetschef

Det är verksamhetschefen som har det övergripande ansvaret för en verksamhet men hen kan inte bestämma över de arbetsuppgifter MAS eller MAR har enligt lagar och föreskrifter. Se även Socialstyrelsens hemsida: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt med MAS och MAR

Privata vårdgivare har enligt avtal med staden egen MAS som du kan kontakta direkt via respektive verksamhet, till exempel ett boende. Privata vårdgivare kan även ha en MAR.

MAS och MAR i kommunal regi kontaktas via kontaktcenter på 08-746 10 00.

Hjälpmedel

Om man är i behov av hjälpmedel i ordinärt boende ansvarar Region Stockholm och primärvården för bedömning och förskrivning. Besök 1177 Hjälpmedel - 1177 Länk till annan webbplats. för mer information.

Bor man på ett särskilt boende ansvarar kommunen för att förskriva hjälpmedel. Arbetsterapeut eller fysioterapeut kopplat till boendet gör bedömning och förskriver hjälpmedel vid behov.

Läkemedel Visa Dölj

Oavsett var man bor betalar man en egenavgift för läkemedel. Högkostnadsskyddet på 2 600 kronor, under en period på ett år, gäller för läkemedel som man får på recept och som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., har beslutat ska vara subventionerade.

Syn- och hörselnedsättning Visa Dölj

Region Stockholm ansvarar för förskrivning av syn-och hörselhjälpmedel samt service av dessa.

Mer information om utprovning och förskrivning finns på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Munhälsobedömning och tandvårdsstödsintyg Visa Dölj

Personer med ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad kan få särskilt stöd när det gäller tandvård. Region Stockholm erbjuder uppsökande verksamhet vilket innebär årligt personligt besök av tandhygienist eller tandläkare för bedömning av munhälsan. Äldre som bor på vård- och omsorgsboende har rätt till tandvårdsstödsintyg vilket sjuksköterskan på boendet utfärdar. Personer i ordinärt boende med stora insatser från hemtjänst och personer som bor i boende med särskild service inom LSS kan vända sig till sin handläggare på kommunen.

Kriterierna för utfärdandet av intyg beslutas av Region Stockholm. Mer info finns på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad