Kommunal hälso- och sjukvård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård för boende på ett vård- och omsorgsboende för äldre samt personer i behov av hemsjukvård som bor på grupp/servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Hälso- och sjukvårdsansvaret för kommunen innefattar också person under deras vistelsetid på dagverksamhet för äldre eller daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser motsvarar den nivå av sjukvård som ges inom primärvården. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå.

Läkare

I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkaransvaret. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är detta ett ansvar som åligger Regionen (Landstinget).

Läkaruppdraget på vård- och omsorgboende för äldre regleras i avtal mellan Region Stockholm och aktuell läkarorganisation och vid inflytt finns möjlighet att lista sig på ansvarig läkarorganisation. Läkare besöker boendet minst en gång per vecka, övrig tid finns jourläkare.

Personer som bor i särskilt boende enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, har sin husläkare på aktuell vårdcentral.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS har tillsammans med verksamhetschefen ett lagstadgatansvar för att kravet på patientsäkerhet och god kvalitet i vården tillgodoses. MAS uppdraget är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsförordningen och innebär bland annat att se till att patienten får en god och säker vård och att det finns ändamålsenliga rutiner för till exempel läkemedelshantering, läkarkontakt och journalhantering. I uppdraget ingår att följa upp hälso- och sjukvården inom kommunens ansvarsområde samt att anmäla allvarliga risker och brister till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO).

Varje vård- och omsorgsboende har en MAS kopplat till boendet. Solna stads MAS har på uppdrag av Omvårdnadsnämnden ett övergripande tillsynsansvar och ansvarar för att rapportera allvarliga händelser till Omvårdnadsnämnden.

Läkemedel Visa Dölj

Oavsett var man bor betalar man en egenavgift för läkemedel. Högkostnadsskyddet på 2 300 kronor, under en period på ett år, gäller för läkemedel som man får på recept och som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., har beslutat ska vara subventionerade.

Hjälpmedel och rehabilitering Visa Dölj

Bor man på ett särskilt boende ansvarar kommunen för att förskriva vissa hjälpmedel. Arbetsterapeut eller fysioterapeut kopplat till boendet gör bedömning och förskriver hjälpmedel vid behov.

I behov av hjälpmedel i ordinärt boende ansvarar Region Stockholm och primärvården för bedömning och förskrivning. Besök 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Region Stockholm ansvarar i första hand för rehabilitering efter akut skada eller sjukdom. Rehabiliteringsbehov tas upp med ansvarig läkare. För äldre på vård- och omsorgboende handlar rehabilitering till största delen om funktionsbevarande träning för att bibehålla funktioner så långt det är möjligt.

Syn- och hörselnedsättning Visa Dölj

Region Stockholm ansvarar för förskrivning av syn-och hörselhjälpmedel samt service av dessa.

Mer information om utprovning och förskrivning finns på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Munhälsobedömning och tandvårdsstödsintyg Visa Dölj

Personer med ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad kan få särskilt stöd när det gäller tandvård. Region Stockholm erbjuder uppsökande verksamhet vilket innebär årligt personligt besök av tandhygienist eller tandläkare för bedömning av munhälsan. Äldre som bor på vård- och omsorgsboende har rätt till tandvårdsstödsintyg vilket sjuksköterskan på boendet utfärdar. Personer i ordinärt boende med stora insatser från hemtjänst och personer som bor i boende med särskild service inom LSS kan vända sig till sin handläggare på kommunen.

Kriterierna för utfärdandet av intyg beslutas av Region Stockholm. Mer info finns på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Senast uppdaterad