Skolskjuts

I Solna är avstånden korta och elever har goda förutsättningar att ta sig till skolan via stadens gång- och cykelvägar. Staden bekostar normalt inte skolskjuts för elever i grundskolan.

Elever folkbokförda i Solna och som väljer att gå i en fristående skola eller i en annan skola än den som staden skulle ha placerat eleven i, har i regel inte rätt till skolskjuts. Det har heller inte de elever som väljer att gå i en skola i en annan kommun. I vissa fall har elever som går i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola rätt till kostnadsfria resor till och från skolan.

Med skolskjuts avses i första hand SL-kort, i andra hand skoltaxi.

Vad avgör om en elev har rätt till skolskjuts?

En elevs rätt till skolskjuts regleras i skollagen men skolnämnden har även antagit lokala riktlinjer Pdf, 179 kB, öppnas i nytt fönster. för vad som gäller i Solna. Staden prövar en elevs rätt till skolskjuts individuellt efter inkommen ansökan från vårdnadshavare med hänsyn till:

 • Avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och skola
  • minst 2 km för elever i förskoleklass till och med årskurs 3
  • minst 3 km för elever i årskurs 4–6
  • minst 4 km för elever i årskurs 7–9
 • Trafikförhållanden
 • Funktionsnedsättning
 • Annan särskild omständighet

Ansökan och beslut

Vårdnadshavare kan ansöka om skolskjuts genom stadens e-tjänst. För att slutföra ansökan krävs BankID. 

Ansök om skolskjuts via e-tjänsten skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan öppnar den 22 april 2024 för läsåret 2024/2025. Sista ansökningsdag är den 31 maj 2024 för grundskola och anpassad grundskola. Sista ansökningsdag för anpassad gymnasieskola är den 14 juni.

Skolskjuts beviljas ett läsår i taget. Om en elev är i behov av skolskjuts under pågående termin prövas elevens ansökan för resterande del av läsåret när ansökan inkommit.

När staden har beslutat om elevens ansökan till skolskjuts skickas beslutet till vårdnadshavare.


Vad händer efter beviljat beslut om skolskjuts? Visa Dölj

SL-terminskort
Kortet hämtas i Kontaktcenter (receptionen) i Solna stadshus. Ta med beslutet och en giltig id-handling.

Skoltaxi

 1. Vårdnadshavaren visar beslutet för personal vid skolans expedition.
 2. Skolans administration fyller i beställningsblankett tillsammans med vårdnadshavaren och skickar till utföraren. Beställningsblankett skoltaxi finns i stadens självserviceportal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Utföraren kontaktar vårdnadshavaren om avtalad upphämtningstid vid hemmet

Skolskjuts för elever med särskilda behov Visa Dölj

Elever som har behov av skolskjuts på grund av till exempel en funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet, kan beviljas skolskjuts till och från skolan. I ansökan om skolskjuts ska en beskrivning av elevens behov bifogas tillsammans med intyg som styrker aktuell funktionsnedsättning eller de särskilda omständigheter som ligger till grund för behovet.

Skolskjuts med skoltaxi kan innebära att flera elever samåker. Det innebär att taxin hämtar upp elever på flera ställen och att eleverna kan komma tidigare till skolan än skolschemat kräver. Det kan också innebära att eleven får vänta en stund på hemresan. Skolan ansvarar för eleven under väntetiden.

Elever som har växelvis boende Visa Dölj

Elever med växelvis boende har rätt till skolskjuts under förutsättning att båda föräldrarna är folkbokförda i kommunen och övriga förutsättningar uppfylls. Som växelvis boende menas i detta fall att eleven vistas lika mycket och har ett permanent boende hos båda vårdnadshavarna. Är den ena vårdnadshavaren folkbokförd i en annan kommun beviljas skolskjuts endast från adressen inom Solna, under förutsättning att det är elevens folkbokföringsadress.

Skolskjuts vid flytt inom kommunen Visa Dölj

En elev som flyttar inom kommunen har inte rätt till skolskjuts om vårdnadshavare låter eleven gå i en annan skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven på. Detta gäller även om eleven tidigare har beviljats skolskjuts.

Resor till och från fritidshemmet Visa Dölj

Elever som är inskrivna i fritidshemmet kan beviljas resor till och från fritidshemmet under förutsättning att fritidshemmet är beläget på samma plats som undervisningen i skolan sker på. I dessa fall kan resor mellan hem och skola ersättas med resor mellan hem och fritidshem.

Skolskjuts vid skollov Visa Dölj

Skolskjuts beviljas inte under skollov utan avser endast för resa mellan hemmet och skolan under skoltid. Under skollov beviljas heller inga taxiresor till fritidshemmet då fritidsverksamheten inte sker i samband med en skoldag. Elever med funktionsnedsättning som är under 12 år och som är beviljade skolskjuts till och från skola har dock rätt till skolskjuts till fritidshem under skollov och studiedagar. Förändringen verkställs från den 3 april 2023.

Skolskjuts vid olycksfall/planerad operation Visa Dölj

Om olyckan är framme och en elev behöver skolskjuts för att ta sig till och från skolan ska vårdnadshavare i första hand ta kontakt med det egna försäkringsbolaget. Samma sak vid planerad operation. Försäkringsbolaget kan komma att fråga efter ett läkarintyg som styrker elevens behov av skolskjuts.

Täcker inte elevens eller vårdnadshavares egen försäkring kostnaden för skolskjuts vid olycksfall/planerad operation görs en skadeanmälan till Stockholmsregionens Försäkring AB (SFR). För barn och ungdomar under 18 år gör vårdnadshavare anmälan.

Skadeanmälan kan göras direkt på SRF:s hemsida www.srfab.net. Länk till annan webbplats. eller skickas per post till:

SRF Box 16250
103 24 Stockholm
E-post: skador@srfab.net
Telefon: 08-412 97 40 Länk till annan webbplats.

Efter att försäkringsbolaget (SRF) har godkänt vårdnadshavares skadeanmälan och behovet av taxi, lämnas en kopia på skaderegleringsbolagets beslut till elevens skola. Skolan skickar i sin tur in en beställning av taxiresor till barn- och utbildningsförvaltningen, enligt gällande rutiner.

Om olyckan/planerad operation inte täcks av personlig försäkring eller kommunens försäkring, prövas rätten till skolskjuts av barn- och utbildningsförvaltningen efter inkommen ansökan.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad