SL-kort och elevresor

Som gymnasieelev har du i vissa fall rätt till kostnadsfria elevresor när resvägen överstiger 6 kilometer. Här hittar du även information om resebidrag och vad som gäller vid olycksfall/skada.

Resor för gymnasieelever vid skola i Stockholmsregionen

Gymnasieelever som har längre resväg än 6 kilometer mellan sin folkbokföringsadress och skola har enligt skollagen rätt till reseersättning.

Elever som är folkbokförda i Solna och går i gymnasieskola i Stockholmsregionen behöver inte ansöka om elevresor utan får SL:s terminskort, dagkort från sin gymnasieskola. I de flesta fall delas det ut på elevens första skoldag varje termin.

Resor för gymnasieelever vid skola utanför Stockholmsregionen

Gymnasieelevers möjlighet till elevresor regleras i lagen om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor. Skolnämnden i Solna har beslutat om lokala riktlinjer.

 

Vem kan ansöka om resebidrag? Visa Dölj

Gymnasieelever som går i en gymnasieskola som ligger utanför Stockholmsregionen och dagligen pendlar mellan folkbokföringsadress i Solna till skola kan ansöka om resebidrag. Resebidraget utgår från faktiska kostnaden för det billigaste färdsättet, dock högst med 1/30 av basbeloppet för varje hel kalendermånad, som eleven har kostnader mellan hem och skola under nio månader/år. En ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår.

Elever som får inackorderingstillägg från barn- och utbildningsförvaltningen kan inte få reseersättning utöver inackorderingstillägget.

Om du går gymnasieutbildning i Uppsala län ersätter Solna stad resorna för SL och UL från augusti till juni. Du ska köpa det kombinerade kortet vilket köps terminsvis genom UL (Ungdom – Skolbiljett privat + SL).

Vårdnadshavare kan ansöka om reseersättning genom stadens e-tjänst. För att slutföra ansökan krävs BankID. I ansökan skall originalkvitto på inköpt kort/biljett bifogas.

Ansök om reseersättning via e-tjänst för Reseersättning Länk till annan webbplats.

Elevresor vid olycksfall Visa Dölj

Om olyckan är framme och en elev behöver skoltaxi för att ta sig till och från skolan ska vårdnadshavare i första hand ta kontakt med det egna försäkringsbolaget. Täcker inte elevens eller er hemförsäkring kostnaden för skoltaxi vid olycksfall görs en skadeanmälan till Stockholmsregionens Försäkring AB (SFR). För barn och ungdomar under 18 år görs anmälan av vårdnadshavare.

Vid behov av sjukvård, uppsök läkare som är ansluten till Försäkringskassan. Spara samtliga kvitton.

Om en elev har behov av taxi till och från skolan på grund av sjuk- eller olycksfall ska detta vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Innan taxi beställs av skolan ska skaderegleringsbolaget kontaktas för bekräftelse. Intyget insändes tillsammans med skadeanmälan till försäkringsbolaget.

Skadeanmälan kan göras direkt på SRFs hemsida www.srfab.netLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller skickas per post till:

SRF Box 16250
103 24 Stockholm
E-post: skador@srfab.net
Telefon: 08-412 97 40

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad