Om uppdraget Hagalundslyftet

Tre olika bilder från Hagalund. Vattentornet, höghusen och Olle Olssonmuseet.

Det är över femtio år sedan Blåkulla i Hagalund stod klart. Jubileumsåret innebar starten för en ny utveckling av området, Hagalundslyftet.

Kommunfullmäktige har gett stadsledningsförvaltningen i uppdrag att utveckla Hagalunds centrum. Arbetet handlar om att utveckla platsen Hagalund med fokus på att uppföra ett nytt centrum och förbättra livsvillkoren för de som bor i Hagalund. Utifrån uppdraget formas tre delprojekt; utveckla verksamheterna, framtagande av ny detaljplan, trygghet och trivsel. Projektet har namnet Hagalundslyftet.

Solna stads mål är att Hagalunds centrum ska bli mer levande. Hagalundslyftet innebär också att den kommunala servicen i Hagalund ska byggas ut så att fler invånare kan nå sin fulla potential. Projektet innebär också satsningar för att öka tryggheten i hela området och säkerställa att barn och unga har trygga och jämlika uppväxtvillkor. Ett aktivt kulturliv ska tillsammans med det starka föreningslivet i Hagalund skapa rum för människor att mötas.

Hagalundslyftet ska göras tillsammans med Hagalundsborna, föreningslivet i Hagalund och övriga Solnabor. Som ett första steg i arbetet vill Solna stad veta mer om vad stadens invånare vill se i Hagalund. Detta gjordes genom så kallade medborgardialoger. Medborgardialogerna påbörjades i maj 2023 och fortgick till midsommar. Dialogerna var både öppna och uppsökande.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad