Oljeavskiljare

Verksamheter där mineralolja riskerar att släppas ut till dag- eller spillvattennätet ska ha en oljeavskiljare eller annan rening. Här hittar du information om oljeavskiljare och vilka krav som gäller samt information om kompletterande rening från fordonstvätt.

Oljeavskiljare eller annan rening krävs då det finns risk för utsläpp av mineralolja till dag- eller spillvattennätet. Solnas spillvatten går till avloppsreningsverket i Käppala på Lidingö. Det är viktigt att minska mängden olja som kommer till reningsverket eftersom olja försämrar reningsprocessen och kan skada den biologiska reningen. Oljeföroreningar som kommer ut via dagvattennätet ger en direkt förorening av miljön (t.ex. sjöar, vattendrag och
grundvatten).

Verksamheter som där mineralolja riskerar att släppas ut inkluderar bensinstationer, fordonstvättar, trafikbelastade ytor (exempelvis parkeringsplatser och garage) och industrier som hanterar oljor (exempelvis verkstäder och bilskrotanläggningar).

Det är fastighetsägarens eller verksamhetsutövarens skyldighet att se till att inga skadliga ämnen släpps ut på avloppsledningsnätet. Ansvaret kan även
komma att gälla saneringskostnader som kan uppkomma till följd av exempelvis ett oljeutsläpp.

I informationsbladet om oljeavskiljare Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om olika typer av oljeavskiljare och krav på utformning, riktvärden, anmälan, kontroll, skötsel och tömning av oljeavskiljare.

Ytterligare rening vid fordonstvätt

Den smuts som samlas på en bil eller lastbil består inte enbart av oljerester. Smuts från vägbeläggning, metallföroreningar, vägsalt med mera finns på fordonet. Dessutom används många olika avfettningsmedel, bilschampon och vax vid tvättningen. Vid fordonstvätt följer dessa föroreningar med tvättvattnet.

För anläggningar för fordonstvätt kan därför ytterligare krav på kompletterande reningsutrustning krävas, då endast oljeavskiljare i vissa fall inte är tillräckligt.

Naturvårdsverket webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om krav kopplat till fordonstvättar. På Käppalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du även läsa mer riktlinjer vid tillsyn av fordonstvättar.

Tvätt av fordon kan innebära att verksamheten kräver anmälan om miljöfarlig verksamhet till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning. Läs mer om anmälan och information av miljöfarlig verksamhet på sidan om miljöfarlig verksamhet. Är du osäker på vad som gäller för din verksamhet med fordonstvätt, kontakta Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning via stadens kontaktcenter.

På grund av föroreningar vid fordonstvätt är det viktigt att alltid tvätta fordon i en tvätthall eller liknande. Att yrkesmässigt tvätta fordon på gatan utan rening av tvättvattnet är inte tillåtet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad