Livsmedels­verksamhet - anmälan, regler och kontroll

Här hittar du som driver eller vill driva en livsmedelsverksamhet information om anmälan, egenkontroll, kommunens kontroll samt vilka lagar och regler som gäller.

Den som vill sätta livsmedel på marknaden ansvarar för att livsmedlen är säkra och rätt märkta. Du som producerar, transporterar, serverar eller säljer mat ansvarar för att kunden får rätt information om matens innehåll och inte blir sjuk av den.

Livsmedelsverksamheten behöver registreras

När du ska starta en ny eller ta över en befintlig verksamhet som hanterar livsmedel behöver du först göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning till samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande i den kommunen där verksamheten ska bedrivas. För mer information se Livsmedelsverksamhet - anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsföretagarens ansvar

När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshantering och hur man gör för att producera säker mat. Du ska ha rutiner för att säkerställa att livsmedlen är säkra att äta och att de är rätt märkta. Det är ditt ansvar att genom egenkontroll förebygga så att inte till exempel matförgiftningar inträffar och upptäcker och åtgärdar när någonting går fel i din livsmedelshantering.

Du kan läsa mer om egenkontroll hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa mer om allmänna hygienkrav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och krav på livsmedelsinformation och märkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos Livsmedelsverket.

Det finns även nationella riktlinjer framtagna över hur hygienkraven kan uppfyllas inom varje bransch. Ta del av branschriktlinjerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad kontrollerar Solna stad?

Kommunen kontrollerar att ditt livsmedelsföretag följer livsmedelslagstiftningen. Vi följer upp att ditt system för egenkontroll är anpassat efter din verksamhet och att anläggningens lokaler, inredning och utrustning uppfyller lagstiftningens krav. Vi kontrollerar även att informationen om maten är korrekt.

Den första kontrollen efter att du har startat din verksamhet är oftast föranmäld. Därefter sker kontrollerna efter en viss frekvens beroende på storlek och typ av verksamhet. Kontrollerna är oftast oanmälda.

Avgifter och taxa

Du betalar en avgift för samhällsbyggnadsförvaltningens planerade kontroller av din verksamhet. Avgiftens storlek avgörs bland annat av vilken typ av verksamhet du har. Se taxa för livsmedelskontroll Pdf, 134 kB, öppnas i nytt fönster..

Kontroll utförs även om vi konstaterar allvarliga brister eller vid klagomål. Om uppföljande kontroller behöver utföras eller om klagomålet är befogat faktureras en extra avgift för den kontroll som utförs.

Timtaxan är 1 668 kr år 2024. Timavgift debiteras inte bara för själva kontrollen på plats hos en verksamhet utan även för förberedelser, kontrollrapporter och efterarbete såsom att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Om verksamheten ändras eller upphör

E-tjänst: Livsmedelsverksamhet - starta, ta över, ändra eller avsluta verksamhet - Solna kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver meddela samhällsbyggnadsförvaltningen i Solna stad om du ändrar inriktning, utökar, säljer, byter lokal eller upphör med din livsmedels­verksamhet. Du kan använda vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. alternativt kontakta Solna stads kontaktcenter på 08‑746 10 00.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad