Frågor och svar

Hitta svar på vanligt förekommande frågor om grundskolan i Solna.

Inför ansökan till förskoleklass

När får jag besked om vilken skola mitt barn fått plats i? Visa Dölj

I slutet av mars kommer beslut om skolplacering. Placeringen skickas ut med e-post.

Hur ser skolvalsprocessen ut? Visa Dölj

Tidsplan för skolvalsprocessen 2024/2025:

 • Ansökningsperioden till förskoleklass pågår från den 16 januari till den 29 januari 2024.
 • Ansökan sker i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats.. Genom att klicka på länken Ansökan skola.
 • Du kan önska en till tre skolor i e-tjänsten. Solna stad rekommenderar att du ansöker om tre skolor då staden inte alltid kan garantera att alla får sitt förstahandsval.
 • Du har hela perioden på dig att ansöka och göra eventuella ändringar.
 • Alla ansökningar hanteras samtidigt, oavsett när under perioden du ansöker.
 • När barnet har två vårdnadshavare ska bägge godkänna ansökan för att den ska bli godkänd.
 • Information om beslut gällande skolplacering skickas med e-post till vårdnadshavare i slutet av mars.

Hur loggar jag in i e-tjänsten? Visa Dölj

Varför ska jag önska tre skolor? Visa Dölj

Du har rätt att endast söka en skola för ditt barn. Om du söker tre skolor ökar möjligheten att du får en skola som du önskat för ditt barn. Om en kommunal skola inte har plats för alla som har sökt kommer en annan kommunal skola att kunna bli aktuell. Då är det bra om du har angett två andra alternativa skolor som du kan tänka dig att ditt barn kan gå i.

Hur gör Solna urvalet? Visa Dölj

Vad händer om vårdnadshavare avstår från ansökan eller ansökan inte är giltig? Visa Dölj

1. Skulle vårdnadshavarna avstå från att göra en skolansökan, eller inkomma med ansökan efter utsatt tid, placeras barnet på en skola som ha plats nära hemmet. Solna stads definition av en skola nära hemmet innebär att dessa elever har rätt till en skolplacering i en skola inom ett visst maximalt avstånd från hemmet enligt följande:

 • Årskurs F-3 max 2 500 meter från folkbokföringsadressen
 • Årskurs 4–6 max 3 500 meter från folkbokföringsadressen
 • Årskurs 7–9 max 4 500 meter från folkbokföringsadressen

2. Om ansökan inte är giltig, till exempel om vårdnadshavarna inte är överens om ansökan, placeras barnet på en skola som har plats nära hemmet utifrån samma definition som ovan.

Vad är relativ närhet? Visa Dölj

Relativ närhet ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få platsen. Det som mäts är skillnaden i gång- eller cykelväg från folkbokföringsadressen till den sökta skolan, jämfört med närmaste alternativa skola.

Målet med att använda relativ närhet är att alla elever ska få plats på en skola som är relativt nära hemmet.

Så här mäts relativt avstånd

 • Avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och sökta skolan.
 • Avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till barnets geografiskt närmaste eller näst närmaste skola (om den närmaste skolan har sökts) för att få fram differensen i avstånd. Det relativa avståndet till önskad skola är differensen mellan avstånden till den alternativa skolan och den önskade skolan.
 • Det relativa avståndet jämförs för alla som sökt samma årskurs på samma skola.
 • Barnet som får högst relativt värde får platsen.

Relativ närhet gäller för Solnas kommunala skolor, fristående skolor kan göra sitt urval på annat sätt.

Vad betyder syskonförtur? Visa Dölj

Syskonförtur gäller elever som har syskon i årskurs 1–3 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja i förskoleklass. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon och ”bonussyskon”, alltså barn som är folkbokförda på samma adress men inte har samma föräldrar.

Måste båda vårdnadshavarna signera ansökan? Visa Dölj

Ja, om eleven har två vårdnadshavare krävs att båda signerar ansökan för att den ska vara giltigt. Ett undantag från den regeln skulle kunna vara om en av vårdnadshavarna inte kan fatta beslut på grund av allvarlig sjukdom, se 6 kap. 13 § föräldrabalken.

Hur ansöker jag till skola i annan kommun? Visa Dölj

Om du ansöker till en fristående eller kommunal skola i en annan kommun måste du kontakta skolan och göra ansökan direkt till dem. För att Solna stad ska få veta att du söker en annan skola, ska du även ange det i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats., klicka på Ansökan skola. Du kan då välja "Fristående skola utanför Solna" och "Kommunal skola utanför Solna" utan att behöva ange specifik skola.

Bra att tänka på när du väljer skola utanför Solna:

 • Om du väljer att inte söka till en kommunal skola i Solna och ditt barn inte får den önskade placeringen i en annan kommun, blir ditt barn placerad i en skola i Solna som har en ledig plats nära hemmet. Läs mer om vad som gäller för urval i från Hur gör Solna urvalet?
 • Om du har ansökt till en skola i en annan kommun ansvarar du själv för att hålla den aktuella skolan uppdaterad kring eventuella förändringar så som till exempel adressbyte.

Behöver jag göra en ansökan vid val av en fristående skola i Solna? Visa Dölj

Ja, du behöver göra en ansökan i Solna stads e-tjänst Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., klicka på länken Ansökan skola. Om ditt barn ska gå i en fristående skola i Solna ska du ansöka direkt till skolan. Efter att du har ansökt anger du specifik skola om ansökan gäller fristående skola inom Solna.

Har du har ansökt till en fristående skola i ansvarar du själv för att hålla den aktuella skolan uppdaterad kring eventuella förändringar, till exempel adressbyte.

Solna placerar enbart på de kommunala grundskolorna inom staden men behöver information om ditt barns skolplacering för att bevaka folkbokförda elevers skolplikt i Solna.

Måste jag göra en ansökan till förskoleklass? Visa Dölj

Skolplikten infaller det år ditt barn fyller sex år. Enda undantaget är om ditt barn får ett beslut från barn- och utbildningsförvaltningen om uppskjuten skolplikt.

Om ditt barn är skolpliktigt måste du inte göra en ansökan till förskoleklass men skolnämnden är enlig lag skyldig att ge skolpliktiga barn en skolplacering. Gör du inte en ansökan kommer därför ditt barn ändå att ges en skolplacering i förskoleklass i någon av Solna stads skolor som ligger nära hemmet.

Läs mer i skolnämndens regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola i Solna stads kommunala skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (se avsnitt 3).

Hur ansöker jag till en kommunal skola i Solna när jag är folkbokförd i en annan kommun? Visa Dölj

Elever som är folkbokförda i en annan kommun än Solna, kan efter önskemål från vårdnadshavare tas emot i Solna stads grundskolor i mån av plats.

En ansökan kan också göras om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en grundskola i Solna stad.

Ansök i e-tjänsten Skolplacering för elev bosatt i annan kommun än Solna - ansökan Länk till annan webbplats..

Efter besked om skolplacering

Måste jag tacka ja till mitt barns skolplacering? Visa Dölj

Nej. Det som går ut är ett beslut om skolplacering och inte ett erbjudande som du behöver tacka ja till för att behålla platsen.

Om jag vill tacka nej till placeringen? Visa Dölj

Om du vill tacka nej till den placering du har fått beslut om, för att ditt barn fått plats i en fristående skola eller i en skola i en annan kommun gör du det enklast genom i e-tjänsten Elevs skolgång i fristående skola eller skola i annan kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller vänder dig till Solna stads kontaktcenter 08-746 10 00 eller webbformuläret på solna.se Länk till annan webbplats..
Du som vill tacka nej av annan anledning vänder dig direkt till Solna stads kontaktcenter 08-746 10 00 eller via webbformuläret på solna.se Länk till annan webbplats..

Om jag inte är nöjd med mitt barns skolplacering? Visa Dölj

Se även frågorna: Hur gör Solna urvalet? Hur överklagar jag beslut om skolplacering?

Hur överklagar jag beslut om skolplacering? Visa Dölj

Beslut om skolplacering kan antingen överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd eller till förvaltningsrätten i Stockholm. Det framgår av beslutet om skolplacering till vilken av dessa båda instanser som du kan överklaga till.

Skolväsendets överklgandenämnd

Beslut om skolplacering i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd enligt 9 kap. 15 § andra stycket, 10 kap. 30 § andra stycket eller 11 kap. 29 § 2 stycket i skollagen (2010:800).

Överklagandet måste ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet. Ange i överklagandet vilket beslut som du överklagar och vilken ändring du önskar. Glöm inte att ha med ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer. Om eleven har två vårdnadshavare ska det framgå att båda vårdnadshavarna står bakom överklagandet.

Överklagandet skickas till:
Skolväsendets överklagandenämnd
Solna stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Stadshusgången 2
171 86 Solna

Du skickar din överklagan via e-post till:
skolnamnden@solna.se
Skriv Skolväsendets överklagandenämnd i ärenderaden

Om kommunen inte ändrar sitt beslut skickas överklagandet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Laglighetsprövning i förvaltningsrätten

I förvaltningsrätten prövas endast lagligheten hos beslutet - inte lämpligheten. Det betyder att förvaltningsrätten kan upphäva eller fastställa beslutet, men rätten kan inte ersätta det med ett annat beslut.

Beslut om skolplacering i kommunal skola enligt 9 kap. 15 § första stycket, 10 kap. 30 § första stycket eller 11 kap, 29 § första stycket i skollagen kan överklagas till förvaltningsrätten.

Enligt 13 kap. 8 § i kommunallagen (2017:725) ska ett överklagat beslut upphävas om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning

I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och varför. Adressera till:
Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76, Stockholm.

Du skickar överklagan via e-post till: forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Överklagandet ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dagen då du fick beslutet.

Hur ansöker jag om plats i fritidshem? Visa Dölj

Du ansöker om fritidshemsplats när du fått beslut om vilken skola ditt barn fått placering i. Du ansöker i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Finns det någon kölista till skolan? Visa Dölj

Nej det finns ingen kölista. Om du önskar annan placering för ditt barn än den du tilldelats kan du i ansöka om byte av skola i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När startar höstterminen? Visa Dölj

Läs på sidan Terminer och lov.

När kan mitt barn börja på fritidshem? Visa Dölj

Ditt barn har möjlighet att börja på fritidshem från den 1 augusti det år ditt barn börjar förskoleklass

Om du väljer att ditt barn inte ska gå på fritidshem utan endast skoltid enligt schema, har det inte heller möjlighet att vara på fritidshemmet före och efter skoltid, vid studiedagar eller lov.

 • Om du säger upp ditt barns plats i fritidshem men önskar ny placering inom fyra månader från sista närvarodag räknas placeringen som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt för de månader barnet inte varit närvarande.

Terminer och lov

Vad innebär uppskjuten skolplikt? Visa Dölj

Skolplikten inträder höstterminen det år då barnet fyller sex år. Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn som har fått skolplikten uppskjuten börjar skolplikten i stället höstterminen det år då barnet fyller sju år. Det är barnets hemkommun som beslutar om uppskjuten skolplikt. Om skolplikten skjuts upp ska kommunen erbjuda att barnet får gå i förskola i stället.

Barn som har fått beslut om uppskjuten skolplikt deltar i skolansökan det år de börjar i förskoleklass.

Om du anser att ditt barn har särskilda skäl att inte börja i förskoleklass det år barnet fyller sex år, måste du begära uppskjuten skolplikt hos barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 januari 2024 via e-tjänsten Uppskjuten skolplikt - ansökan Länk till annan webbplats.

Kan mitt barn börja ett år tidigare i skolan? Visa Dölj

Det kommer vara möjligt att söka tidigare skolstart i mån av plats. Mer information och ansökningsförfarande kommer tidigast i april.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad