Hagalunds historia

Tre svartvita miljöbilder från Hagalund.

När Hagalund började bebyggas 1890 var det ont om bostäder i Stockholm. Arbetarbefolkningen sökte sig ut från centrum för att bygga nytt. Idag präglas Hagalund främst av 1970-talets höga bostadshus, men här finns även äldre byggnader bevarade från tiden då Hagalund växte fram som ett lokalsamhälle.

Hagalund växer fram

På 1910-talet började flervåningshus i sten att byggas. Det som kallades ’Nya Hagalund’ till och med 1926 hade till en början en småstadskaraktär med en mångfald av mindre friliggande hus med trädgårdar. Samhället Hagalund blev en del av den nybildade kommunen Solna stad 1943.

Ett flertal av husen stod obebodda och underhölls inte under femtiotalet. Samhället började förfalla och 1962 kom en ny stadsplan för Hagalund som innebar att alla äldre hus skulle rivas – endast Vattentornet och Hagalunds kyrka skulle bevaras.

Blåkulla gör entré

Hagalund domineras idag av de åtta ljusblå flerfamiljshusen som brukar kallas för ”Blåkulla”. Byggnaderna är 100 meter långa och 14 våningar höga. Husen stod färdiga 1973 och ritades av arkitekterna Ragnar Westin och Stefan Szejnman. Arkitekten Bo Ahlsén och konstnären Lars Abrahamsson fick i gemensamt uppdrag att konstnärligt gestalta fasaderna. Visionen var att husen skulle upplevas som gigantiska atlantångare i färd mot ett nytt modernt samhälle där människor skulle bo med ljus, luft och grönska. I byggnaderna finns sammanlagt 1800 lägenheter.

Husen står parallellt i två rader på varsin sida om Hagalundsgatan. Mellan husen finns trafikfria gårdar och under husen finns garage. Över lokalgatan leder gångbroar som förbinder den norra och södra sidan. De boende skulle på så sätt slippa trafik och transporter vid bostäderna men ändå ha kommunikationerna på nära håll.

Enligt Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister är Blåkulla idag klassat som kulturmiljö av nationell betydelse: “Stadsdelen är ett koncentrat av Solnas historia, moderna utveckling, lokalidentitet samt ett typexempel på de konflikter och strider som föregrep och till slut bidrog till avstannandet av omfattande rivningar av hela stadsdelar och kvarter i de stora städerna.”

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad