Avgifter inom äldre­omsorg

För att ingen ska behöva betala för mycket i omsorgsavgift finns ett maxbelopp i avgift varje månad. Maxbeloppet varierar under 2020 mellan 0 – 2 125 kronor per månad, beroende på din inkomst och på vilka hjälpinsatser du har.

Avgift för hemtjänst från och med 1 januari 2020

Avgifter som du betalar per gång:

Insats

Kostnad

Städning (2 rum och kök)

404 kronor/gång

Tvätt

260 kronor/gång

Inköp

115 kronor/gång

Apoteksärende

87 kronor/gång

Sopsortering

87 kronor/gång

Avgifter du betalar per timme:

Insats

Kostnad

Promenad

173 kronor/timme

Ledsagning

173 kronor/timme

Avlösning i hemmet

29 kronor/timme

Fast avgift du betalar för per månad:

Insats

Kostnad

Personlig omvårdnad

923 kronor/månad

Trygghetslarm

173 kronor/månad

Matdistribution

173 kronor/månad

Avgifter inom vård och omsorg samt förbehållsbelopp

Omsorgsavgiften bygger på att ingen ska behöva betala mer än ett maxbelopp i avgift varje månad – så kallad maxtaxa. Du betalar endast för de tjänster du får av hemtjänsten, och din kostnad kommer inte att kunna bli högre än maxtaxan 2 125 kronor i månaden. Du och ditt hemtjänstföretag planerar när, hur och på vilket sätt hjälpen ska utföras. Innan kommunen kan ta ut avgift ska du alltid förbehållas tillräckliga medel för dina normala levnadskostnader, så kallat förbehållsbelopp.

Förbehållsbelopp

Med förbehållsbelopp menas exempelvis kostnader för: livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd, läkemedel.

Om din disponibla inkomst är mindre än förbehållsbeloppet tillsammans med din boendekostnad kan kommunen inte ta ut någon omsorgsavgift.

Förbehållsbeloppet för år 2020:

Person

Förbehållsbelopp

Ensamstående 65 år och äldre

5 339 kronor/månad

Ensamstående under 65 år

5 873 kronor/månad

Gifta/registrerade partner/sammanboende över 65 år

4 512 kronor/månad

Gifta/registrerade partner/sammanboende under 65 år

4 963 kronor/månad

Individuellt förbehållsbelopp

Staden kan i vissa situationer bestämma förbehållsbeloppet till en högre nivå genom individuell prövning. Detta kan gälla om du har ett varaktigt behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som omfattas av det generella förbehållsbeloppet. Med varaktigt behov avses minst sex sammanhängande månader och beloppet måste minst uppgå till 200 kronor per månad. Ansök om individuellt förbehållsbelopp via e-tjänsten förbehållsbelopp.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur fastställs avgiften?

Riksdagen beslutar om omsorgsavgiften som årligen justeras utifrån prisbasbeloppet. Avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och boende fastslås av kommunfullmäktige i Solna.

Kommunen fastställer din avgift utifrån både skattepliktiga och icke skattepliktiga inkomster de närmaste tolv månaderna. Alla inkomster som ingår i avgiftsunderlaget är beräknad nettoinkomst, det vill säga inkomsten efter att skatten är dragen. Vad som räknas som inkomst kan du läsa om i avgiftsregelementet. Vid beräkning av avgiften, tas ingen hänsyn till eventuell förmögenhet. Om dina ekonomiska förhållanden förändras är du skyldig att meddela kommunen detta.

Inkomstförfrågan

Vid ansökan om hemtjänst, dagverksamhet eller omvårdnadsboende ska du lämna uppgifter om inkomster och bostadskostnader via e-tjänsten omsorgsavgift.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Vissa levnadskostnader kan föranleda beslut om individuellt tillägg till det generella förbehållsbeloppet.

Exempel på sådana levnadskostnader är:

  • Fördyrad kost, till exempel att du har fått biståndsbeslut att du ska få leverans av matlåda till ordinärt bostad,
  • Familjesituation, till exempel att du har underhållskostnad för minderåriga barn,
  • Kostnader till följd av funktionsnedsättning bland annat för rehabilitering/habilitering inklusive resor,
  • Yngre funktionsnedsatta personers behov av medel för bosättning, familjebildning och så vidare,
  • Kostnader för god man. Gäller efter att förordnandet är klart och förvaltningen fått in arvodesbeslutet. Ej retroaktivt,
  • Andra kostnader av varaktig karaktär och till ett inte oväsentligt belopp. Till exempel högre elkostnad vid användning av syrgas. Ska verifieras med faktura/kostnad för el innan och efter installation.

Återbud

Tänk på att återbud för inbokade serviceinsatser du inte önskar få utförda måste ske minst 24 timmar i förväg, annars debiteras avgift för besöket.

Anmäl ändrade inkomster

Du är skyldig att anmäla sådana förändrade inkomst- och bostadsförhållanden eller andra förändringar som kan medföra ändring av avgift.

Vid tillfälligt uppehåll med hemtjänstinsatserna till exempel vid sjukhusvistelse i en sammanhängande period om minst 30 dagar, kan du få avgiftsbefrielse för varje 30-dagarsperiod.

Fakturor skickas ut i efterskott och ska betalas den sista samma månad. Vid betalningspåminnelse tas en avgift ut enligt räntelagen.

Pensionärer har rätt att söka bostadstillägg för bostadskostnaden. Bostadstillägget är inkomstprövat. Är du över 65 ansöker du om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Ansökan hos Pensionsmyndigheten hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid beräkning av omsorgsavgiften räknas, som om du har bostadstillägg, även om du inte har sökt det.

Du får ett skriftligt avgiftsbeslut när insatserna har påbörjats. Är du inte nöjd med beslutet, till exempel avgiftens storlek, hur beräkning av avgiften gjorts och förbehållsbelopp, kan du överklaga beslutet. Beslutet ska överklagas inom tre veckor från dagen du får beslutet skriftligt.

Omvårdnadsförvaltningen skickar inte ut nya avgiftsbeslut vid årliga justeringar. Vill du ha nytt skriftligt avgiftsbeslut, skickar förvaltningen endast ut beslutet om du begär det efter den årliga justeringen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad