Skolplikt och frånvaro

Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning samt en skyldighet att delta i densamma. Rätt till utbildning innebär att barn som omfattas av skolplikt har rätt till kostnadsfri utbildning.

Skolplikten inträder höstterminen det år barnet fyller sex år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett om eleven går i kommunal eller fristående skola.

Hemkommunen ansvarar för att se till att alla skolpliktiga barn i kommunen får föreskriven utbildning. Vidare ansvarar den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn för att barnet fullgör sin skolplikt. Om en elev uteblir från utbildningen riskerar denne att inte nå upp till skolans kunskapskrav. Forskning visar att skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att inte hamna i utanförskap. God närvaro innebär därför en stor vinst för den enskilde individen både på kort och på lång sikt.

Vid upprepad eller längre skolfrånvaro (giltig eller ogiltig frånvaro) ska rektor enligt 7 kap. 19a § Skollagen, se till att frånvaron skyndsamt utreds. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare med vite, 7 kap. 23 § Skollagen.

Solnas kommunala skolor arbetar aktivt med att främja skolnärvaro utifrån en gemensamt framtagen rutin. Rutinen syftar till att skapa ett tydligt och väl förankrat arbete som bidrar till att tidigt upptäcka, utreda och åtgärda skolfrånvaro samt att skapa goda förutsättningar för att skydda elever från framtida skolproblem.

Uppskjuten skolplikt Visa Dölj

Skolplikten börjar det kalenderår barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår barnet fyller sju. Det innebär att vissa barn kan få uppskjuten skolplikt, exempelvis om de har en försenad utveckling på grund av utvecklingsstörning, annan funktionsnedsättning eller sjukdom. Eftersom skolplikten som huvudregel ska börja fullgöras i förskoleklassen är det oftast starten i förskoleklassen som skjuts upp ett år.

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare. Ansökan om uppskjuten skolplikt Länk till annan webbplats.

Frånvaro Visa Dölj

Vid frånvaro från skolan behöver du som vårdnadshavare anmäla frånvaron till skolan. Frånvaroanmälan görs via Informentor (Solnas kommunala skolor). Vid upprepade frånvarotillfällen tar skolan kontakt med dig som vårdnadshavare för att försöka ta reda på vad orsaken till elevens frånvaro beror på och om det finns något som skolan kan göra för att främja elevens närvaro.

För elev inskriven vid fristående skola, tag kontakt med aktuell skola för mer info om hur du sjuk- eller frånvaroanmäler ditt barn.

Solna stads riktlinjer för skolplikt och skolpliktsbevakning Pdf, 233 kB, öppnas i nytt fönster.

Sjukfrånvaro Visa Dölj

Är ett barn är frånvarande på grund av sjukdom ska vårdnadshavaren anmäla det via Infomentor.

Ledighet Visa Dölj

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om ledighet och får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ha betydelse är:

  • frånvarons längd,
  • elevens utbildningssituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ledighets­­ansökan - Solna stad Länk till annan webbplats.

Fullgöra skolplikt på annat sätt Visa Dölj

Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen. Medgivande ska lämnas om :

  1. den alternativa utbildningen/verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds
  2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, samt
  3. synnerliga skäl finns.

Samtliga tre kriterier ska vara uppfyllda för att ett medgivande ska kunna ges.

Ett medgivande om fullgörande av skolplikt på annat sätt får lämnas för upp till ett år i taget. Under dess giltighetstid ska det prövas hur verksamheten utfaller. Medgivandet återkallas, om det kan antas att förutsättningarna enligt ovan inte längre finns. Ett beslut om återkallelse av ett medgivande gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

Ansökan om medgivande om att få fullgöra skolplikten på annat sätt behöver göras i god tid. Vid ett medgivande om fullgörande av skolplikt på annat sätt upphör hemkommunens ansvar att finansiera barnets/elevens utbildning. Barnet/eleven blir således utskriven från sin hemskola då den alternativa utbildningen/verksamheten utgör barnets/elevens nya skolplacering.

Ansök om att fullgöra skolplikt på annat sätt via självserviceportalen Länk till annan webbplats..

Utlandsvistelse och skolplikt Visa Dölj

Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikt gäller dock inte barn som flyttar utomlands och därmed inte längre är folkbokförda i landet. Skolplikt gäller inte heller i de fall då barnet förvisso fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

Vid bedömning om en vistelse i annat land är varaktig, är de faktiska förhållandena avgörande. Det ska handla om en verklig och varaktig vistelse på den utländska orten. Det är inte möjligt att generellt ange en viss minsta tid för att bosättningen i utlandet ska anses varaktig, men en tumregel kan vara 6-9 månader.

Om skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även rätten till utbildning och således hemkommunens ansvar att finansiera barnets utbildning. Barnet/eleven blir således utskriven från sin hemskola.

Även om barnet vid varaktig vistelse i utlandet inte omfattas av skolplikt har hemkommunen alltid ett ansvar för barnet så länge som barnet är folkbokförd i landet. Därför behöver hemkommunen minst en gång per termin få in uppgifter från vårdnadshavaren som kan styrka den eventuellt fortsatta vistelsen i utlandet.

När barnet kommer tillbaka till Sverige har barnet skolplikt på nytt. Vårdnadshavaren är då skyldig att ansöka om ny skolplats. Det finns ingen garanti för att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på.

För mer info om skolansökan Söka skola - Solna stad

Anmäl längre vistelse i utlandet via självserviceportalen Länk till annan webbplats..

Senare upphörande av skolplikt Visa Dölj

För den elev som inte har gått ut högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha upphört enligt 12 §, upphör skolplikten istället ett år senare, dock senast när eleven fyller 18 år, 7 kap. 13 § skollagen (2010:800)

Det gäller elever som börjat skolan vid sju års ålder, elever som gått samma årskurs två gånger någon gång under grundskoletiden samt elever som kommit till Sverige sent under sin skolgång och därför placerats i en årskurs som inte motsvarar deras ålder. Förutsättningen för att skolplikten ska förlängas är att eleven inte nått de kunskapskrav som minst ska uppnås, när skolplikten normalt skulle ha upphört.

Frågan om skolpliktens förlängning prövas av hemkommunen. För en elev som går i specialskolan prövas dock frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Självserviceportalen - Senare upphörande av skolplikt Länk till annan webbplats.

Tidigare upphörande av skolplikt Visa Dölj

Om eleven före den tidpunkt som framgår av 12 eller 13 § uppfyller de betygskriterier som minst ska uppfyllas för den skolform där eleven fullgör sin skolplikt, upphör skolplikten, 7 kap. 14 § skollagen (2010:800).

Frågan om skolpliktens upphörande enligt första stycket prövas av hemkommunen. För en elev som går i specialskolan prövas frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Självserviceportalen - Tidigare upphörande av skolplikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutföra utbildning efter skolpliktens upphörande Visa Dölj

Enligt 7 kap. 15 § andra stycket skollagen (2010:800) har elever i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två läsår efter att skolplikten har upphört. Bestämmelsen innebär en rätt att gå om högsta årskursen i ytterligare två läsår, om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås för respektive skolform.

Frågan om rätt att slutföra skolgången prövas av hemkommunen. För en elev som går i specialskolan prövas dock frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Självserviceportalen - Slutföra utbildning efter skolpliktens upphörande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad