Kamerabevakning

Solna stad kamerabevakar en del av stadens skolor. Vi gör det bland annat för att förebygga skadegörelse, upptäcka brott och säkerställa säkerhet och trygghet.

Ändamålet med Solna stads kamerabevakning av skolor är att bidra till en trygg skolmiljö samt förebygga, förhindra, upptäcka och utreda kränkningar, allvarliga incidenter, skadegörelse och annan brottslig verksamhet på en utsatt plats. Kamerabevakning får bedrivas när det finns rättslig grund enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Kamerabevakning i grundskola och gymnasieskola Visa Dölj

Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och Solna stad är skyldig att se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. De rättsliga grunderna för att bedriva kamerabevakning i skolan följer således av att det är en uppgift av allmänt intresse att elever i kommunala skolor kan tillförsäkras en trygg skolmiljö, fri från kränkningar och brott. Kamerabevakningslagen (2018:1200) kompletterar dataskyddsförordningen. För kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde som exempelvis en skolgård eller en skolas huvudentré krävs ett tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Integritetsskyddsmyndigheten är även tillsynsmyndighet när det gäller kameror i skolor. Du kan läsa mer om vad IMY uttalat kring kamerabevakning av skolor här: Kamerabevakning på skolor och förskolor | IMY Länk till annan webbplats.

För att kamerabevakning ska få ske behöver bevakningsintresset väga tyngre än integritetsintresset. Solna stad värnar om elevers och personals bästa och väger bevakningsbehovet mot inskränkandet av elevernas och personalens integritet i varje enskilt fall. Denna intresseavvägning dokumenteras för varje enskild verksamhet. Solna stad kamerabevakar endast under tider på dygnet där det framkommit reella problem på en skola.

Allmänt om hur Solna stad behandlar personuppgifter

Du kan läsa mer om hur Solna stad behandlar personuppgifter här: Personuppgifter - Solna stad Länk till annan webbplats.

Frågor och svar: Kamerabevakning på skolor Visa Dölj

Var sitter kamerorna inomhus och utomhus?

Kameror kan sitta inomhus, utomhus eller både och.

Ansökan från rektorer om att få ha kameror inomhus gällande platser som allmänheten inte har tillträde till handläggs av barn- och utbildningsförvaltningen. Av förvaltningens beslut framgår var kamerorna får placeras inomhus. Kamerornas placering och tidpunkt då bevakning sker varierar utifrån en intresseavvägning i det enskilda fallet. Som utgångspunkt sker bevakning bara om det finns ett reellt problem, till exempel kränkande behandling, brottslighet eller allvarliga incidenter som endast kan motverkas med hjälp av kamerabevakning. Hänsyn till elevernas och personalens integritet tas med i bedömningen.

Ansökan om kameror till ytor där allmänheten har tillträde, till exempel en skolas reception eller ytor utomhus såsom skolgården, handläggs av IMY som beviljar tillstånd. Av IMY:s beslut framgår var skolan får placera kamerorna.

Vem har tillgång till bildmaterialet och hur länge lagras materialet?

Endast ett fåtal behöriga medarbetare har tillgång till bildupptagning. Ljud kan inte tas upp i kamerabevakning. Det inspelade materialet lagras och är skyddat mot obehörigas åtkomst. Inspelat material sparas i normalfallet inte längre än 7 dagar (168 timmar). Vid en eventuell utredning till följd av en inträffad händelse, exempelvis en polisutredning, kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

Kan bildmaterialet lämnas ut till andra?

Inspelat material i skola kan utgöra en allmän handling. Vid begäran om utlämnande sker en prövning av sekretess i varje enskilt fall utifrån bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Bildmaterial kan lämnas till vissa myndigheter, exempelvis Polisen, vid misstanke om brott för vilket fängelse är föreskrivet.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor gällande kamerabevakning?

Du vänder dig i första hand till skolans rektor med dina frågor. Du kan även vända dig till skolnämndens dataskyddsombud gällande kamerabevakning inomhus: skolnamnden@solna.se. Vad gäller kamerabevakning utomhus kan kontakt tas med tekniska förvaltningen: tekniskanamnden@solna.se.

Vilka är mina rättigheter?

Du har rätt att få information om hur skolnämnden i Solna stad behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot bevakningen, begära radering av dina personuppgifter eller begära tillgång till bevakningsmaterialet. Mer om detta kan du läsa på: Dina rättigheter som kamerabevakad | IMY Länk till annan webbplats..

Vart ska jag höra av mig om jag har synpunkter på personuppgiftsbehandling kopplat till kamerabevakning?

Du bör i första hand vända dig till rektor på aktuell skola om du har synpunkter rörande kamerabevakning. Du kan även vända dig till skolnämndens dataskyddsombud gällande kamerabevakning inomhus: skolnamnden@solna.se. Vad gäller kamerabevakning utomhus kan kontakt tas med tekniska förvaltningen: tekniskanamnden@solna.se

Om du är missnöjd med hanteringen av dina personuppgifter kan du anmäla klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad