Råsunda skola och råsunda skola Annex
Stråkvägen 11 och Parkvägen 4, 169 35 Solna
Kommunal, F-9
Visa karta

Råsunda skola

Råsunda skola är en grundskola från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har ett centralt läge mitt i Råsunda nära kommunikationer och har anor 100 år tillbaka i tiden. Organisationen är modern, med eleven i fokus.

Rektors vision för skolan är att varje elev ska komma till sin rätt. Fokus för organisationen ligger såväl i att eleverna ska utveckla sina kunskaper och förmågor samt på trivsel och trygghet.

Från och med läsåret 2021/2022 bildar Råsunda skola och tidigare Råsunda centralskola en skolenhet under namnet Råsunda skola.

Om skolan

Skolbyggnaden på Stråkvägen 11 består av en äldre del från år 1919 där mellanstadiet undervisas och en yngre tillbyggnad från tidigt 1950-tal, där lågstadiet undervisas. Mellanstadiebyggnaden genomgick en omfattande renovering och ombyggnation sommaren 2021. Högstadiet undervisas i lokaler från 2018 på Parkvägen 4. Högstadiedelen utökades sommaren 2021 med ytterligare skolsalar i befintlig byggnad. De gemensamma ämnessalarna är modernt utformade för lärande och för att möta dagens behov. Till exempel har vi från läsåret 2021/2022 inrett ett antal klassrum med en alternativ möblering. Syftet är att kunna tillgängliggöra lärandet i klassrummet genom att möblera upp olika typer av miljöer inom det enskilda klassrummet. Respektive årskurs har egna ljusa och fina lärosalar, grupprum, toaletter, sällskapsytor med soffor samt arbetslagsrum för lärarna. I våra fräscha skolmatsalar lagas skollunchen i tillhörande storkök. Varje stadie har sin egen skolgård, som är utformade tillsammans med eleverna. Här finns möjlighet till olika lekar och spel, till exempel i form av bollspel, gungor, pingis och olika sittytor för eleverna. Skolan har också, under stora delar av skoldagen och under fritidstid tillgång till Råsunda IP.

Fritids

Fritidshemmet består av hemvister årskursvis från förskoleklass till årskurs 3 och för årskurs 4-6 finns fritidsklubben.

Från åk 4 arbetar skolan med sociala mentorer som är vårdnadshavarnas första kontakt med skolan och samverkar med lärare och fritidspersonal kring elevens hela skoldag.

Trygghetsarbete

På Råsunda skola ska varje elev komma till sin rätt. Det innebär att eleverna, utöver att nå goda kunskapsresultat, ska känna sig trygga och trivas i skolan. Utöver samarbetet mellan fritids och lärare är de sociala mentorerna för åk 4-9 viktiga i det arbetet, liksom skolans Trygghetsteam där även skolans två kuratorer deltar. Skolan samarbetar också med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsa

Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och verkar förebyggande och hälsofrämjande – men ska även stödja elevernas utveckling mot målen. Vi bidrar till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa. I skolans elevhälsa ingår skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog. Tillsammans omfattar elevhälsan medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens.

Välkommen till förskoleklassverksamheterna i Solna stad

Kontaktinformation

Råsunda skola

rasundaskola@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Susanna Franzén
susanna.franzen@solna.se

Biträdande rektor

Åk F-3
Lena Granholt
lena.granholt@solna.se

Biträdande rektor

Åk 4-6
Jan Jämsä
jan.jamsa@solna.se

Biträdande rektor

Åk 7-9
Hanna Adolfi
hanna.adolfi@solna.se

Biträdande rektor med ansvar för den specialpedagogiska enheten

Åk F-9
Åsa Östlin Eriksson
asa.ostlin-Eriksson@solna.se

Studie- och yrkesvägledning
Åk 7-9

Jeanette Pettersson
jeanette.pettersson@solna.se

Administration

Mårten Hagman
Rezaul Islam
Joceline Romero Massu
Serin Misic
rasundaskola@solna.se

Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad