Trafikanordningsplan

Den som har fått i uppdrag att utföra ett arbete på allmän gatumark ska göra en ansökan om en trafikanordningsplan (TA-plan).

Vid alla typer av arbeten och aktiviteter på stadens mark som kan medföra störningar eller risker för trafikanter krävs, innan arbetet påbörjas,en godkänd trafikanordningsplan. Innefattar arbetet även schaktarbete krävs även ett beviljat schakttillstånd för att få genomföra arbetet.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Trafikanordningsplanen ska vara upprättad av utföraren och beviljad av Solna stad innan arbetet får påbörjas. Avgift för beviljad och handlagd trafikanordningsplan tillkommer. Om arbete pågår utan beviljad trafikanordningsplan kommer sanktionsavgifter att tas ut.

Skapar säkrare trafikmiljö

Trafikanordningsplanen har till uppgift att bidra till en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet samt att skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikslag. Trafikanordningsplanen är även del i entreprenörens arbetsmiljöplan, då arbetsplatsen ligger inom ett riskområde för trafik som endast väghållaren råder över och får besluta om åtgärder. Speciellt viktigt är hänsynstagandet till de oskyddade trafikanternas och kollektivtrafikens framkomlighet. Trafikanordningarna/uppmärkningen ska vara tydlig och lättförståelig.

Om behov av totalavstängning är nödvändig, ska en omledning av trafiken redovisas.

Utmärkningsansvarig (godkänd för arbete på väg) ska finnas på arbetsplatsen.

 • Vid arbeten på offentlig plats som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister eller motorburen trafik
 • Vid arbeten som medför att trafik måste ledas om, till exempel vid evenemang eller byggarbeten
 • Vid arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, till exempel container, byggkran eller skylift
 • Vid arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder, men som påverkar vägbanor, till exempel is- och snöskottning samt trädfällning
 • Vid grävning i offentlig mark

Vid akuta trafikregleringar, vattenläckor, gasläckor, fjärrvärmeläckor eller utförda eller beordrade av räddningstjänst eller polis, krävs ingen trafikanordningsplan.

Vid alla trafikregleringar som pågår längre tid än 24 timmar ska ansökan om trafikanordningsplan göras i efterhand, senast nästkommande vardag. Om inte ansökan om trafikanordningsplan görs utgår sanktionsavgift som vid trafikavstängning utan godkänd trafikanordningsplan.

Vid enklare återkommande arbeten kan man använda en generell trafikanordningsplan som är relevant för det aktuella vägarbetet. En generell trafikanordningsplan gäller för högst ett år.

Utmärkningsansvarig ska vara väl förtrogen med vilket utmärkningsexempel som ska användas och kopia av utmärkningsexemplet ska alltid finnas på arbetsplatsen.

Ansökan sker på samma blankett som ordinarie trafikanordningsplanen. Och en eller flera generella skisser som visar de aktuella arbetena ska bifogas ansökan.

Solna stad kan återkalla beviljandet med omedelbar verkan om planen används för arbeten den inte är avsedd för eller där förhållanden är andra än de planen avser.

Generella trafikanordningsplaner kan inte användas för vägmärken som kräver tillfälligt beslut enligt trafikförordningen.

 • Innehålla en tydlig beskrivning av arbetsplatsen och dess planerade avstängningar/trafikanordningar
 • Visa hur stor avstängningen är samt kvarvarande yta av gata och/eller gång- och cykelbana
 • Innehålla en karta eller ritning med måttangivelser och referenspunkter till fastigheter eller gatukorsningar
 • Ange utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas
 • Visa på hur trafikanterna kommer påverkas.
 • En trafikanordningsplan ska lämnas in per arbetsplats/arbetsplatsområde

Alla förändringar av schaktansökan och/eller trafikanordningsplanen ska sändas in till Solna stad för beviljande. Du kan med fördel ansöka om en längre period och under hand inkomma med etapper cirka två veckor före etappstart.

Gällande lagar och föreskrifter skall följas samt SKL:s handbok om Gatuarbete i tätortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Under arbetet ska snöröjning och halkbekämpning där normala underhåll med kommunens fordon inte kan ske, skötas av utföraren under tillståndstiden.
 • Utföraren ska hålla disponerat område i så välordnat skick som med hänsyn till arbetet är möjligt samt se till att rengöring sker varje dag efter arbetstidens slut av såväl gång- och cykel som körbana vid arbetsplatsen och andra närliggande områden, där nedskräpning kan hänföras till pågående arbeten. Utföraren ansvarar för att ta hand om eventuell nedskräpning inom arbetsområdet. Dessutom ansvarar utföraren för att ta hand om renhållningen utanför och direkt anslutning till arbetsområdet.
 • Om vägmärken har tagits ner under arbetet ska dessa återställas senast sista dag då trafikanordningsplanen gäller. Om inte vägmärkena har återställts kan utföraren komma att debiteras för Solna stads merkostnader för att återställa vägmärkena.
 • Skador som drabbar trafikanter på grund av bristfälligt underhåll av grävning, brister i beläggning, brister i skyltar, osv. regleras av Solna stad och debiteras utföraren, alternativt kan utföraren uppmanas att hantera skadan. Solna stad kontrollerar stickprovsmässigt utförd utmärkning. Om denna inte överensstämmer med godkänd trafikanordningsplan eller om sådan plan saknas kan Solna stad omedelbart stoppa arbetet och på utförarens bekostnad utföra de rättelser som krävs.
 • Utmärkningsansvarig ska vara nåbar alla dagar dygnet runt och kunna åtgärda eventuella fel omedelbart.
 • En för- och efterbesiktning av arbetsplatsen ska göras. Utföraren kallar till detta. Om trafikanordningsplanen bedöms innebära hög risk, eller berör huvudvägnätet, skall utföraren i samband med trafikanordningsplanens ikraftträdande kallas till särskild syn, för att bedöma faktiska trafikkonsekvenser på plats.
 • Samtliga kommunala anläggningar (exempelvis trafiksignaler) inom arbetsplasten ska fungera.
 • Tillfälliga vägar ska förses med asfalt och tillfällig belysning i samråd med Solna stad.
 • Körplåtar ska kantfyllas med asfalt, gäller samtliga kanter.
 • För att allmänheten ska ha kännedom och förståelse för arbeten som utförs i stadsmiljön tas bygg- och informationsskyltar fram. Skyltarna tas fram och levereras till byggplatsen av Solna stad. Utföraren ansvarar för att montera skyltarna på plats och bekostar skyltningen. Det är även utföraren som är ansvarig för att ta ner skyltarna och lämna till återvinningscentral när arbetet är avslutat. Utföraren ansvarar också för att rengöra skyltar från eventuell skadegörelse som klotter. Byggbolag i egenskap av byggherre ges frihet att utforma skylten utifrån sin egen grafiska profil. Oavsett vilken grafisk profil byggherren har ska alltid skyltens sidfot se likadan ut (vit bakgrund med texten "I samarbete med" i typsnittet Helvetica Neue och med Solna stads logotype i färg). Kontakta Solna stad för vägledning kring grafisk utformning.
 • Om trafikanordningsplanen bedöms innebära hög risk, eller berör huvudvägnätet, ska utföraren kunna åläggas att inkomma med trafiksimulering.
 • Daglig tillsyn av arbetsområdet som trafikanordningsplanen omfattar ska göras och dokumenteras av utföraren.

Solna stads normala handläggningstid är cirka fyra veckor från inkommen komplett ansökan.

Vill du veta mer om hur du ansöker om trafikanordningsplan? Besök då tillståndsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om inte, fyll i Ansökan om Schakttillstånd/Trafikanordningsplan (TA-plan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i vår självserviceportal.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad